verbindlich (französisch)

verbindlich (englisch)

Amtliche Übersetzung (deutsch, Deutschland)

Vertragstext, aber nicht verbindlich (italienisch)
[formal nicht für den Versailler Vertrag übersetzt]

Amtliche Übersetzung (spanisch, Uruguay)

Amtliche Übersetzung (ungarisch, Ungarn)

Amtliche Übersetzung (polnisch, Polen)

Amtliche Übersetzung (tschechisch-slowakisch, Tschechoslowakei)

nichtamtliche Übersetzung (türkisch, Türkei;
amtlich in türkisch mit arabischer Schrift)

Amtliche Übersetzung (bulgarisch, Bulgarien)

Partie I
Pacte de la Société des Nations.

 

Part I
The Convenant of the League of Nations.

 

Teil. I.
Völkerbundssatzung.

 

Parte I.
Patto della Societŕ delle Nazioni.

 

Parte Primera.
Pacto de la Sociedad de las Naciones.

 

I. Rész.
A Nemzetek Szövetségének Egyességokmánya.

 

Cześć I.
Umowa Związku Narodów.

 

Část I.
Úmluva o společnosti národů.

 

Birinci Bâb.
Cemiyet-i Akvam Ahidnamesi.

 

ČЧАСТ I.
ПАКТ НА ОБЩЕСТВОТО НА НАРОДИТЕ.

 

   
Dieser Teil I. des Vertrags ist Bestandteil aller fünf Pariser Vorortverträge (Versailler Vertrag, Staatsvertrag von St. Germain, Friedensvertrag von Trianon, Friedensvertrag von Neuilly, Friedensvertrag von Sevres) von 1919 und 1920.

geändert durch
Beschluss der 2. Bundesversammlung

aufgehoben durch
Beschluss der Bundesversammlung vom 18. April 1946
(Auslösung des Völkerbundes)
 

             
Les hautes parties contractantes,

Considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sűreté, il importe
  D'accepter certaines obligations de ne pas recourir ŕ la guerre,
  D'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur,
  D'observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme rčgle de conduite effective des gouvernements,
  De faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des traités dans les rapports mutuels des peuples organisés,

Adoptent le présent pacte qui institue la Société des Nations.

 

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

In order to promote international co-operation and to achieve international peace and security
   by the acceptance of obligations not to resort to war,
   by the prescription of open, just and honourable relations between nations,
   by the firm establishment of the understandings of international law as the actual rule of conduct among Governments, and
   by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another,

Agree to this Covenant of the League of Nations.

 

In der Erwägung, daß es zur Förderung der Zusammenarbeit unter den Nationen und zur Gewährleistung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit wesentlich ist,
    bestimmte Verpflichtungen zu übernehmen, nicht zum Kriege zu schreiten;
    in aller Öffentlichkeit auf Gerechtigkeit und Ehre begründete internationale Beziehungen zu unterhalten;
    die Vorschriften des internationalen Rechtes, die fürderhin als Richtschnur für das tatsächliche Verhalten der Regierungen anerkannt sind, genau zu beobachten,
    die Gerechtigkeit herrschen zu lassen und alle Vertragsverpflichtungen in den gegenseitigen Beziehungen der organisierten Völker peinlich zu achten,

nehmen die Hohen vertragschließenden Teile die gegenwärtige Satzung, die den Völkerbund errichtet, an.

 

Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale, realizzare la pace o la sicurezza degli Stati, mercč:
  l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi,
  lo stabilimento di rapporti palesi, giusti ed onorevoli fra le Nazioni,
  il fermo riconoscimento delle regole di diritto internazionale come norme effettive di condotta fra i Governi,
  l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili,

le Alte Parti contraenti consentono nel presente « Patto della Societŕ delle Nazioni ».

 

Las Altas Partes contratantes,

Considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizar la paz y seguridad, importa:
  Aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra;
  Mantener a la luz del día relaciones internacionales, fundadas sobre la justicia y el honor;
  Observar rigurosamente las prescripciones del Derecho Internacional, reconocidas de aquí en adelante como regla de conducta efectiva de los Gobiernos;
  Hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones de los tratados en las relaciones mutuas de los pueblos organizados;

Adoptan el presente Pacto, que instituye la Sociedad de las Naciones.

 

A Magas Szerződő Felek,

avégből, hogy a nemzetek együttműködését előmozdítsák és a nemzetközi békét s biztonságot megvalósítsák, még pedig:
azzal, hogy egyes esetekben kötelezettséget vállalnak a háború elkerülésére,
azzal, hogy nyilt, igazságos és becsületes nemzetközi összeköttetéseket tartanak fenn,
azzal, hogy a nemzetközi jog szabályait ezentúl a Kormányok kölcsönös magatartásának valóságos zsinórmértékeül határozottan elismerik és
azzal, hogy a szervezett népeknek egymásközti érintkezésében az igazság uralmát és mindennemű szerződéses kötelezettségnek lelkiismeretes tiszteletbentartását biztosítják,

megállapították a Nemzetek Szövetségének alább következő Egyességokmányát.

 

WYSOKIE UKŁADAJĄCE SIĘ STRONY,  

Zważywszy, że w celu rozwoju współdziałania narodów oraz zapewnienia im pokoju i bezpieczeństwa ważnem jest
przyjąć pewne zobowiązania nie uciekania się do wojny,
  utrzymywać jawne stosunki międzynarodowe, oparte na sprawiedliwości i honorze,
  zachowywać ściśle przepisy prawa międzynarodowego, uznane odtąd za prawidło postępowania Rządów,
  przestrzegać sprawiedliwości i skrupulatnie szanować wszelkie zobowiązaniaTraktatowe w stosunkach wzajemnych między zorganizowanemi narodami,  

przyjmują niniejszą Umowę, która ustanawia Związek Narodów.

 
Vysoké smluvní strany,

uznávajíce, že k rozvoji součinnosti mezi národy a k tomu, aby se jim zaručil mír a bezpečnost, je dlužno přijmouti jisté závazky, že se neuchýlí k válce,
  udržovati veřejně vztahy mezinárodní, založené na spravedlnosti a čestnosti,
  zachovávati přísně předpisy mezinárodního práva, uznávané od nynějška za závazné normy jednání vlád,
  dbáti spravedlnosti a svědomitě zachovávati všechny smluvní závazky uložené smlouvami ve vzájemných stycích organisovaných národů,

přijímají tuto úmluvu, jíž se zakládá Společnost národů.

 
Düvel-i müteakide, beynelmilel iştirak-i mesainin inkişafı ve milletlere sulh ve meniyetin temini için harbe tevessül etmemek üzere bazı taahhüdatın kabulü adil ve namus üzerine müesses münasebat-ı beynelmilelin alenen icrası badema hükűmatça bilfiil rehber-i hareket ittihaz olunacak kavaid-i hukuk-ı düvelin tamamile meriyeti, akvam-ı müteazzıvenin münasebat-ı mütekabilelerinde adlin hükümranı ve muahedattan münbeis kâffe-i tahhüdatm harfiyen meriyeti muktazi olduğuna binaen Cemiyet-i Akvamı tesis eden işbu ahidnameyi kabul eylemişlerdir.

 

Високодоговарящите страни,

За да насърчат международното сътрудничество и за да постигнат международен мир и сигурност

Чрез поемането на задължението да не прибягват до война,

Чрез предписването на открити, справедливи и достойни отношения между нациите,

Чрез твърдо установяване на положенията на международното право като действително правило за поведение между правителствата, и

Чрез поддържането на справедливостта и добросъвестно уважение на всички договорни задължения във взаимните дела на организираните народи един с друг,

Постигнаха съгласие по този Пакт на Обществото на народите.

 

Article premier.

Sont membres originaires de la Société des Nations, ceux des signataires dont les noms figurent dans l'annexe au présent pacte, ainsi que les États, également nommés dans l'annexe, qui auront accédé au présent pacte sans aucune réserve par une déclaration déposée au secrétariat dans les deux mois de l'entrée en vigueur du pacte et dont notification sera faite aux autres membres de la Société.

Tout État, dominion ou colonie qui se gouverne librement et qui n'est pas désigné dans l'annexe, peut devenir membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties effectives de son intention sincčre d'observer ses engagements internationaux et qu'il accepte le rčglement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aériens.

Tout membre de la Société peut, aprčs un préavis de deux ans, se retirer de la Société, ŕ la condition d'avoir rempli ŕ ce moment toutes ses obligations internationales y compris celles du présent Pacte.

 

ARTICLE 1

The original Members of the League of Nations shall be those of the Signatories which are named in the Annex to this Covenant and also such of those other States named in the Annex as shall accede without reservation to this Covenant. Such accession shall be effected by a Declaration deposited with the Secretariat within two months of the coming into force of the Covenant. Norice thereof shall be sent to all other Members of the League.

Any fully self-governing State, Dominion or Colony not named in the Annex may become a Member of the League if its admission is agreed to by two-thirds of the Assembly, provided that it shall give effective guarantees of its sincere intention to observe its international obligations, and shall accept such regulations as may be prescribed by the League in regard to its military, naval and air forces and armaments.

Any Member of the League may, after two years' notice of its intention so to do, withdraw from the League, provided that all its international obligations and all its obligations under this Covenant shall have been fulfilled at the time of its withdrawal.

 

Artikel 1.

Ursprüngliche Mitglieder des Völkerbundes sind diejenigen Signatarmächte, deren Namen in der Anlage der gegenwärtigen Satzung aufgeführt sind, sowie die ebenfalls in der Anlage genannten Staaten, die der gegenwärtigen Satzung ohne jeden Vorbehalt durch eine binnen zwei Monaten nach Inkrafttreten der Satzung im Sekretariat niederzulegende Erklärung beitreten; die Beitrittserklärung ist den andern Bundesmitgliedern bekanntzugeben.

Alle Staaten, Dominions oder Kolonien mit voller Selbstverwaltung, die nicht in der Anlage aufgeführt sind, können Bundesmitglieder werden, wenn ihrer Zulassung von zwei Dritteln der Bundesversammlung ausgesprochen wird, vorausgesetzt, daß sie für ihre aufrichtige Absicht, ihre internationalen Verpflichtungen zu beobachten, wirksame Gewähr leisten und die hinsichtlich ihrer Streitkräfte und Rüstungen zu Lande, zur See und in der Luft von dem Bunde festgesetzte Ordnung annehmen.

Jedes Bundesmitglied kann mit nach zweijähriger Kündigung aus dem Bunde austreten, vorausgesetzt, daß es zu dieser Zeit alle internationalen Verpflichtungen einschließlich derjenigen aus der gegenwärtigen Satzung erfüllt hat.

 

Articolo 1.

Saranno Membri fondatori della Societŕ delle Nazioni quelli tra i firmatari che sono nominati nell'elenco allegato a ques o patto, e quegli altri Stati nominati del park nell'elenco, che aderiranno al patto senza riserve, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretariato entro due mesi dall'entrata in ytgore di questo patto; la loro adesione dovrŕ essere notificata a tutti gli altri Membri della Societŕ.

Qualunque Stato, dominio o colonia, pienamente autonomo, non nominato nell'elenco, puň diventare Membro della Societŕ se la sua ammissione sia approvata dat due terzi dell'Assemblea, purchč dia effettive guarantigie della sua sincera intenzione di osservare i propri doveri internazionali, e accetti quelle norme che potranno essere prescritte dalla Societŕ relativamente alle sue forze e al suoi armamenti, militari, navali ed aerei.

Ogni Membro deLa Societŕ potrŕ recederne, salvo preavytso di due anni, purchň al momento del recesso abbia adempito tutti i suoi doveri internazionali e tutte le obbligazioni che derivano da qucsto patto.

 

ARTÍCULO 1°

Serán miembros originalos de la Sociedad de las Naciones aquellos de los firmantes cuyos nombres figuren en el anexo al presente Pacto, así como los Estados, igualmente nombrados en el anexo, que se hayan adherido al presente Pacto sin ninguna reserva, por una declaración depositada en la Secretaría, dentro de los dos meses siguiente a la entrada en vigor del Pacto, y de öa ciaö se hará la correspondiente notificatión a los demás miembros de la Sociedad.

Todo Estado, Dominio o Colonia que se gobierne libremente y que no esté designado en el anexo, podrá llegar a ser miembro de la Sociedad si se declaran en favor de su admisión dos terceras partes de la Asamblea, a condición de que dé garantías efectivas de su intención sincera de observar sus compromisos internacionales y de que acepte el reglamento establicido por la Sociedaad en lo que concierne a sus armamentos y fuerzas militares, navales y aéras.

Todo miembro de la Sociedad, mediante aviso dado con dos ańos de antelación, podrá retirarse de la Sociedad a condición de haber cumplido hasta el momento todas sus obligaciones internacionales, comprendidas las de presente Pacto.

 

1. Cikk.

A Nemzetek Szövetségének eredeti tagjai azok az aláíró tagok, amelyeket a jelen Egyességokmány Függeléke megnevez, valamint az ugyanott megjelölt más Államok közül is azok, amelyek a jelen Egyességokmányhoz fenntartás nélkül csatlakoznak. Ez a csatlakozás nyilatkozattal valósul meg, amelyet az Egyességokmány életbelépésétől számított két hónapon belül kell a Titkársághoz benyujtani. Erről a nyilatkozatról értesíteni kell a Szövetség valamennyi többi tagját.

Bármely Állam, Dominium vagy Gyarmat, amelynek önrendelkezési joga van, s amelyet a Függelék nem nevez meg, a Szövetség tagjává válhatik, ha a Közgyűlés kétharmad része ehhez hozzájárul, feltéve, hogy az illető Állam, Dominium vagy Gyarmat hathatós biztosítékot nyujt abbeli őszinte szándékairól, hogy nemzetközi kötelezettségeit teljesíteni fogja és hogy elfogadja azokat a szabályokat, amelyeket szárazföldi, tengeri, úgyszintén légi haderejére és hadi felszerelésére nézve a Szövetség jónak lát megállapítani.

A Szövetség bármely tagja két évi előzetes felmondás után kiléphet a Szövetségből, feltéve, hogy a kilépés időpontjáig teljesítette valamennyi nemzetközi kötelezettségét, ideértve a jelen Egyességokmányból folyó kötelezettségeket is.

 

ARTYKUŁ 1.

Pierwszymi Członkami Związku Narodów są Ci z Podpisujących, którzy są wymienieni w Aneksie do niniejszej Umowy, oraz Państwa, również wyszczególnione w Aneksie, które bez zastrzeżeń do tej Umowy przystąpią, składając deklarację w Sekretarjacie w przeciągu dwu miesięcy od chwili uprawomocnienia się Umowy, co zostanie notyfikowane innym Członkom Związku.  

Każde Państwo, Posiadłość lub Kolonja, rządzące się samodzielnie, a nie wymienione w Aneksie, może zostać Członkiem Związku, o ile za jego przyjęciem wypowiedzą się dwie trzecie Zgromadzenia, pod warunkiem jednak, że da rzeczywiste rękojmie co do swych szczerych zamiarów przestrzegania zobowiązań międzynarodowych, oraz że przyjmie postanowione przez Związek uregulowanie sił zbrojnych oraz zbrojeń lądowych, morskich i lotniczych.  

Każdy Członek Związku może, w dwa lata po uprzedzeniu o swym zamiarze, wystąpić ze Związku pod warunkiem, że wypełni do chwili wystąpienia wszystkie swe międzynarodowe zobowiązania wraz z zobowiązaniami z tej Umowy płynącemi.

 

Článek 1.

Zakládajícími členy Společnosti národů jsou ony signatární mocnosti, jejichž jména jsou uvedena v příloze k této úmluvě, jakož i státy rovněž jmenované v příloze, přistoupí-li k této úmluvě bez výhrady prohlášením, jež učiní úřadu tajemnickému do dvou měsíců od doby, kdy tato úmluva nabude působnosti, a jež bude oznámeno ostatním členům Společnosti.

Každý ze států, dominií a kolonií, jež si svobodně vládnou a které nejsou uvedeny v příloze, mohou se státi členy Společnosti, budeli jejich přijetí usneseno dvěma třetinami Shromáždění, předpokládaje, že poskytnou účinné záruky svého upřímného úmyslu zachovávati své mezinárodní závazky a že přijmou Společnosti předepsanou úpravu svých branných sil a své výzbroje vojenské, námořní a vzduchoplavecké.

Každý člen Společnosti může dvě léta po předchozím oznámení vystoupiti ze Společnosti pod podmínkou, že splní do té doby všechny své mezinárodní závazky, počítaje k nim i závazky plynoucí z této úmluvy.

 

Madde 1

Cemiyetin âza-yı asliyesi, işbu ahidnameye vazıülimza olanlardan muahedeye merbut cevtelde esamisi muharrer olanlar ile kezalik melfufta esamisi mezkűr olup da ahidnamenin mevki-i meriyete vaz'ından itibaren iki mah zarfında kitabete tevdi ve cemiyetin diğer âzasına tebliğ edilecek olan bir beyanname ile hiç bir kayd-ı ihtirazî tahtında olmayarak işbu ahidnameye iştiraki kabul eden hükümetlerdir. Kendini serbestçe idare eden ve melfuf cetvelde zikir edilmeyen her hangi bir devlet, dominyon yahut müstemleke, heyetin sülüsanı tarafından Cemiyete kabulüne karar verildiği takdirde taahhüdat-ı beynelmileliyeye samimî bir surette riayat edeceğine dair teminat-ı hakikiye vermek ve kuva-yı harbiye, bahriye ve havaiyesi hakkında cemiyetin nizamatım kabul eylemek şartile Cemiyete dahil olabilir. Cemiyetin her bir âzası iki sene evvel malűmat vererek Cemiyetten çekilebilir. Ancak hin-i müfarekatında işbu ahidnamenin tahmil eylediği taahhüdat da dahil olmak üzere bilcümle taahhüdat-ı beynelmileliyeyi ifa eylemiş olmak şarttır.

 

Член 1

Първоначалните членове на Обществото на народите ще бъдат онези от подписалите страни, които са посочени в анекса на този Пакт и също така и онези от държавите, които са посочени в анекса, които ще се присъединят без каквито и да е резерви към този Пакт. Такова присъединяване ще се осъществи чрез декларация, която ще бъде депозирана в секретариата в рамките на два месеца от влизането в сила на този Пакт. Последващо съобщение ще бъде изпратено на всички останали членове на Обществото.

Всяка самоуправляваща се държава, доминион или колония, които не са посочени в анекса може да стане член на Обществото, ако за тяхното приемане са изявили съгласие две-трети от Общото събрание, при условие, че те ще предоставят ефективни гаранции за техните искрени намерения да спазват своите международни задължения, и ще приеме такива правила, каквито ще бъдат предписани от Обществото по отношение на техните сухопътни, военноморски и военновъздушни сили.

Всеки член на Обществото на народите, след като отправи две годишно предизвестие за своите намерения, може да се оттегли от Обществото, при условие че всички негови международни задължения и всички негови задължения според този Пакт са изпълнени по време на оттеглянето му.

 

Article 2.

L'action de la Société, telle qu'elle est définie dans le présent pacte, s'exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d'un secrétariat permanent.

 

ARTICLE 2

The action of the League under this Covenant shall be effected through the instrumentality of an Assembly and of a Council, with a permanent Secretariat.

 

Artikel 2.

Der Bund übt seine in dieser Satzung bestimmte Tätigkeit durch eine Bundesversammlung und durch einen Rat, denen ein ständiges Sekretariat beigegeben ist, aus.

 

Articolo 2.

L'azione della Societŕ, a norma del presonte patto, si svolgerŕ per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio, assistiti da un Segretariato permanente.

 

ARTÍCULO 2°

La acción de la Sociedad, tal como queda definida en el presente Pacto, se ejercerá por una Asamblea y por un Consejo auxiliado por una Secretaría permanente.

 

2. Cikk.

A Szövetség a jelen Egyességokmányban körülírt tevékenységét a Közgyűlés és Tanács útján gyakorolja, amelyek mellett az állandó Titkárság működik.

 

ARTYKUŁ 2.

Związek wykonywa działalność, w niniejszej Umowie oznaczoną, za pomocą Zgromadzenia i za pomocą Rady przy udziale stałego Sekretarjatu.

 

Článek 2.

Činnost Společnosti, jak jest vymezena v této úmluvě, provádí se prostřednictvím Shromáždění a Rady, podporované stálým úřadem tajemnickým.

 

Madde 2

Cemiyet, maiyetinde daimî bir Daire-i Kitabet bulunan bir heyet ve bir Meclis vasıtasile işbu ahidnamede tayin edildiği veçhile icra-yı vazife eder.

 

Член 2

Действията на Обществото според този Пакт ще се осъществят посредством следните органи: Събрание и Съвет, заедно с постоянен Секретариат.

 

Article 3.

L'Assemblée se compose de représentants des membres de la Société.

Elle se réunit ŕ des époques fixées et ŕ tout autre moment, si les circonstances le demandent, au sičge de la Société ou en tel autre lieu qui pourra ętre désigné.

L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphčre d'activité de la Société ou qui affecte la paix du monde.

Chaque membre de la Société ne peut compter plus de trois représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une voix.

 

ARTICLE 3

The Assembly shall consist of Representatives of the Members of the League.

The Assembly shall meet at stated intervals and from time to time as occasion may require at the Seat of the League or at such other place as may be decided upon.

The Assembly may deal at its meetings with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world.

At meetings of the Assembly each Member of the League shall have one vote, and may have not more than three Representatives.

 

Artikel 3.

Die Bundesversammlung setzt sich zusammen aus Vertretern der Bundesmitglieder.

Sie tagt zu festgesetzten Zeitpunkten und außerdem dann, wenn die Umstände es erfordern, am Bundessitz oder an einem zu bestimmenden anderen Orte.

Die Bundesversammlung befindet über jede Frage, die in den Tätigkeitsbereich des Bundes fällt oder die den Weltfrieden berührt.

Jedes Bundesmitglied hat höchstens drei Vertreter in der Bundesversammlung und verfügt nur über eine Stimme.

 

Articolo 3.

L'Assemblea sarŕ costituita dai rappresentanti dei Membri della Societŕ.

Si riunirŕ a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano, nella sede della Societŕ o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

L'Assemblea puň trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Societŕ o che interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Societŕ disporrŕ di un voto e non potrŕ avere piů di tre rappresentanti nell'Assemblea.

 

ARTÍCULO 3°

La Asamblea se compondrá de representantes de los miembros de la Sociedad.

Se reunirá en épocas fijas, y en cualquier otro momento si las circunstancias lo exigen, en el lugar de residencia de la Sociedaf o cualquier otro lugar que se designe.

La Asamblea entenderá de todas las cuestiones que entren en la esfera de actividad de la Sociedad o que afecten a la paz del mundo.

Cada miembro de la Sociedad no podrá tener más de tres representantes en la Asamblea, y no dispondrá de más de un voto.

 

3. Cikk.

A Közgyűlés a Szövetség tagjainak képviselőiből áll.

A Közgyűlés meghatározott időközökben és ha a körülmények megkívánják, más időpontokban is vagy a Szövetség székhelyén, vagy más kijelölt helyen ül össze.

A Közgyűlés a maga ülésein minden üggyel foglalkozhatik, amely a Szövetség működésének körébe esik, vagy a világbékét érinti.

A Közgyűlés ülésein a Szövetség minden egyes tagjának csak egy szavazata és legfeljebb három képviselője lehet.

 

ARTYKUŁ 3.

Zgromadzenie składa się z Przedstawicieli Członków Związku.

Zbiera się ono w oznaczonych odstępach czasu oraz ilekroć tego wymagają okoliczności w siedzibie Związku lub w innem miejscu, które będzie wyznaczone.  

Zgromadzenie rozpoznaje wszystkie sprawy, wchodzące w zakres działania Związku lub dotyczące pokoju świata.

Każdy Członek Związku może mieć w Zgromadzeniu nie więcej nad trzech Przedstawicieli i rozporządza tylko jednym głosem

 

Článek 3.

Shromáždění skládá se ze zástupců členů Společnosti.

Schází se v ustanovených obdobích a mimo to, kdykoliv toho vyžadují poměry, v sídle Společnosti neb na kterémkoli jiném místě, jež by bylo určeno.

Shromáždění nalézá o všech otázkách, které spadají do oboru působnosti Společnosti nebo které se dotýkají světového míru.

Ve schůzích Shromáždění má každý člen Společnosti po hlasu a nesmí míti více než tři zástupce.

 

Madde 3

Heyet, âza-yı Cemiyetin mümessillerinden müteşekkildir. Evkat-ı muayyenede ahvalin icabettirdiği diğer her zaman Cemiyetin merkezinde yahut tayin olunabilecek diğer bir mahalde içtima eder. Heyet Cemiyet-i Akvam'ın saha-i faaliyetine dahil olan veyahut sulh-ı âleme tesir eden kâffe-i mesail hakkında ita-yı hükme salâhiyettardır. Cemiyet-i Akvam'ın her âzası heyette üçten fazla mümessil bulunduramaz. Ve ancak bir reye maliktir.

 

Член 3

Събранието ще се състои от представители на членовете на Обществото.

Събранието ще се събира на заседания на определени интервали и от време на време в зависимост от необходимостта в седалището на Обществото или на такова място, за което ще бъде взето решение.

Събранието ще се занимава на своите заседания с въпроси от сферата на действие на Обществото или които засягат мира в света.

На заседанията на събранието всеки член на Обществото ще притежава един глас и не може да притежава повече от трима представители.

 

Article 4.

Le Conseil se compose de représentants des principales puissances alliées et associées ainsi que de représentants de quatre autres membres de la Société. Ces quatre membres de la Société sont désignés librement par l'Assemblée et aux époques qu'il lui plaît de choisir. Jusqu'ŕ la premičre désignation par l'Assemblée les représentants de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne et de la Grčce sont membres du Conseil.

Avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée, le Conseil peut désigner d'autres membres de la Société dont la représentation sera désormais permanente au Conseil. Il peut, avec la męme approbation, augmenter le nombre des membres de la Société qui seront choisis par l'Assemblée pour ętre représentés au Conseil.

Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois par an, au sičge de la Société ou en tel lieu qui pourra ętre désigné.

Le Conseil connaît de toute question rentrant dans la sphčre d'activité de la Société ou affectant la paix du monde.

Tout membre de la Société qui n'est pas représenté au Conseil est invité ŕ y envoyer siéger un représentant lorsqu'une question qui l'intéresse particuličrement est portée devant le Conseil.

Chaque membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d'une voix et n'a qu'un représentant.

 

ARTICLE 4

The Council shall consist of Representatives of the Principal Allied and Associated Powers, together with Representatives of fouf other Members of the League. These four Members of the League shall be selected by the Assembly from time to time in its discretion. Until the appointment of the Representatives of the four Members of the League first selected by the Assembly, Representatives of Belgium, Brazil, Spain and Greece shall be members of the Council.

With the approval of the majority of the Assembly, the Council may name additional Members of the League whose Representatives shall always be members of the Council; the Council with like approval may increase the number of Members of the League to be selected by the Assembly for representation on the Council.

The Council shall meet from time to time as occasion may require, and at least once a year, at the Seat of the League, or at such other place as may be decided upon.

The Council may deal at its meetings with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world.

Any Member of the League not represented on the Council shall be invited to send a Representative to sit as a member at any meeting of the Council during the consideration of matters specially affecting the interests of that Member of the League.

At meetings of the Council, each Member of the League represented on the Council shall have one vote, and may have not more than one Representative.

 

Artikel 4.

Der Rat setzt sich aus Vertretern der alliierten und assoziierten Hauptmächte und aus Vertretern vier anderer Bundesmitgliedern zusammen. Diese vier Bundesmitglieder werden von der Bundesversammlung nach freiem Ermessen und zu den Zeiten, die sie für gut befindet, bestimmt. Bis zu der ersten Bestimmung  durch die Bundesversammlung sind die Vertreter Belgiens, Brasiliens, Spaniens und Griechenlands Mitglieder des Rates.

Mit Zustimmung der Mehrheit der Bundesversammlung kann der Rat andere Bundesmitglieder bestimmen, die von an ab ständig im Rat vertreten sind. Er kann mit der gleichen Zustimmung die Anzahl der Bundesmitglieder, die durch die Bundesversammlung als Vertreter in den Rat gewählt werden, erhöhen.

Der Rat tagt, wenn es die Umstände erfordern, am Bundessitz oder an einem zu bestimmenden anderen Orte, und zwar zum mindestens einmal im Jahre.

Der Rat befindet*) über jede Frage, die in den Tätigkeitsbereich des Bundes fällt oder die den Weltfrieden berührt.

Jedes im Rate nicht vertretene Bundesmitglied wird eingeladen, zur Teilnahme an der Tagung einen Vertreter abzuordnen, wenn eine seine Interessen besonders berührende Frage auf der Tagesordnung des Rates steht.

Jedes im Rate vertretene Bundesmitglied verfügt**) nur eine Stimme und hat nur einen Vertreter.

*) amtliche Anmerkung in Deutschland und Österreich: "Der englische Text fügt hinzu: "in seinen Sitzungen"".
**) amtliche Anmerkung  in Deutschland und Österreich: "Der englische Text setzt hinzu: "in den Sitzungen des Rates".
In den deutschen Ausgaben der Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Tschechoslowakischen Staates wird stets im letzten Absatz die englische Übersetzung amtlich und ohne gesonderte Anmerkung verwendet.
 

Articolo 4.

Il Consiglio sarŕ composto del rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero britannico, della Francia, dell'Italia e del Giappone e dei rappresentanti di altri quattro Membri della Societŕ.

Questi quattro Membri saranno designati dall'Assemblea di tempo in tempo, quando lo creda opportuno. Finchč non sia avvenuta la prima designazione da parte dell'Assemblea, saranno Membri del Consiglio i rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Grecia e della Spagna.

Coll'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, il Consiglio potrŕ designare altri Membri della Societŕ che avranno una rappresentanza permenente nel Consiglio ; con la stessa approvazione potrŕ aumentare il numero dei Membri della Societŕ che dovranno essere designati dall'Assemblea per la rappresentanza nel Consiglio.

Il Consiglio si riunirŕ ogni volta che le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno nella sede della Societŕ, o in quell'altro, luogo che eventualmente fosse stabilito.

Il Consiglio puň trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all azione della Societŕ o interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Societŕ che non sia rappresentato nel Consiglio sarŕ invitato a mandare un rappresentante che partecipi alle adunanze, durante la trattazione degli argomenti che specialmente lo riguardano.

Nelle adunanze del Consiglio, ogni Membro della Societŕ in esso rappresentato disporrŕ di un voto e non potrŕ apere piů di
un rappresentant

 

ARTÍCULO 4°

El Consejo se compondrá de representantes de los Estados Unidos de América, del Imperio Británico, de Francia, de Italia y del Japón, así como de representantes de otros cuatro miembros de la Sociedad. Estos cuatro miembros serán designados libremente por la Asamblea y en las épocas que estime convenientes. hasta la primera designación de la Asamblea, los representantes de Bélgica, del Brail, de Espańa y de Grecia serán miembros del Consejo.

Con la aprobación de la mayoríade la  Asamblea, el Consejo dpodrá designar otros miembros cuya representación, en los sucesivo, sea permanente en el Consejo. Con la misma aprobación podrá aumentar el número de miembros de la Sociedad, que habrán de ser elegidos por la Asamblea para estar representados en el Consejo.

El Consejo se reunirá cuando las circunstancias lo exijan, y por lo menos una vez al ańo, en el lugar de residencia de la Sociedad o en cualquier otro punto que se designe.

El Consejo entenderá de todas las cuestiones que entren dentro de la esfera de actividad de la Sociedad o que afecten a la paz del mundo.

Todo miembro de la Sociedad que no esté representado en el Consejo, queda invitado a enviar al mismo un representante siempre que se discuta en el Consejo cualquier cuestión que le afecte particularmente.

Cada miembro de la Sociedad representado en el Consejo dispondrá solamente de un voto y no tendrá más que un representante.

 

4. Cikk.

A Tanács a Szövetséges és Társult Főhatalmak képviselőiből, továbbá a Szövetség más négy tagjának képviselőiből áll. A Szövetségnek ezt a négy tagját a Közgyűlés saját tetszése szerint időről-időre jelöli ki. Addig, amíg a Közgyűlés részéről először megjelölendő négy szövetségi tag a maga képviselőit ki nem nevezi, Belgium, Brazilia, Spanyolország és Görögország képviselői lesznek a Tanács tagjai.

A Közgyűlés többségének hozzájárulásával a Tanács a Szövetségnek más tagjait is kijelölheti avégből, hogy ezentúl az ő képviselőik is állandó tagjai legyenek a Tanácsnak; ugyanily hozzájárulással a Tanács felemelheti azoknak a szövetségi tagoknak számát is, amelyeknek a Közgyűlés a Tanácsban képviseleti jogot ad.

A Tanács oly időpontokban, amint azt a körülmények megkívánják, de évenkint legalább egyszer vagy a Szövetség székhelyén vagy más kijelölt helyen ül össze.

A Tanács a maga ülésein minden üggyel foglalkozhatik, amely a Szövetség működésének körébe esik, vagy a világbékét érinti.

A Szövetségnek a Tanácsban nem képviselt minden tagját meg kell hívni, hogy képviselőt küldjön ki tagsági joggal a Tanácsnak olyan üléseire, amelyeken a Szövetség illető tagjának érdekeit különösen érintő ügyeket tárgyalnak.

A Tanács ülésein a Szövetség minden egyes tagjának, amelynek a Tanácsban képviselője van, csak egy szavazata és legfeljebb egy képviselője lehet.

 

ARTYKUŁ 4.

Rada składa się z Przedstawicieli Głównych Mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych oraz z przedstawicieli czterech innych Członków Związku. Tych czterech członków Związku wybiera dowolnie Zgromadzenie, przytem w odstępach czasu, jakie uzna za stosowne. Do chwili pierwszego wyboru przez Zgromadzenie członkami Rady są przedstawiciele Belgji, Brazylji, Hiszpanji i Grecji.

Za zgodą większości Zgromadzenia Rada może wyznaczyć innych Członków Związku, którzy będą odtąd stale reprezentowani w Radzie. Rada za zgodą większości Zgromadzenia może również powiększyć liczbę członków Związku; ich Przedstawiciele zasiądą w Radzie z wyboru Zgromadzenia.

Rada zbiera się, ilekroć to się okaże potrzebnem, a przynajmniej raz do roku, w siedzibie Związku lub w innem miejscu, które zostanie wyznaczone.

Rada rozpoznaje wszystkie sprawy, wchodzące w zakres działania Związku, lub dotyczące pokoju świata.

Każdy Członek Związku, w Radzie nie reprezentowany, będzie wezwany, aby wysłał tam swego Przedstawiciela, ilekroć Radzie zostanie przedłożona sprawa, która szczególnie dotyka jego interesów.

Każdy Członek Związku, w Radzie reprezentowany, ma w niej jeden tylko głos i jednego tylko Przedstawiciela.

 

Článek 4.

Rada se skládá ze zástupců Čelných mocností spojených a sdružených a ze zástupců čtyř dalších členů Společnosti. Tyto čtyři členy Společnosti vyvolí Shromáždění svobodně v obdobích, jež uzná za vhodná. Dokud členové nebudou Shromážděním vyvoleni, jsou členy Rady zástupcové Belgie, Brasilie, Španělska a Řecka.

Se schválením většiny Shromáždění může Rada určiti další členy Společnosti, kteří mají nadále býti v Radě trvale zastoupeni. S týmž schválením může zvýšit počet těch členů Společnosti, kteří mají býti vyvoleni Shromážděním, aby byli zastoupeni v Radě.

Rada se schází, kdykoli toho vyžadují poměry, nejméně jednou ročně v sídle Společnosti neb na kterémkoli jiném místě, jež by bylo určeno.

Rada nalézá o všech otázkách spadajících do oboru působnosti Společnosti neb dotýkajících se světového míru.

Každý člen Společnosti, který není zastoupen v Radě, bude vyzván, aby vyslal zástupce, který by zasedal jako člen ve schůzích Rady, kdykoli se projednávají otázky dotýkající se zvláště jeho zájmů.

Ve schůzích Rady má každý člen v ní zastoupený po hlasu a nesmí míti více než jednoho zástupce.

 

Madde 4

Meclis, başlıca düvel-i müttefika ve müşarikenin ve cemiyetin diğer dört âzasının mümessillerinden mürekkeptir. Cemiyetin işbu dört âzası heyet-i tarafından serbestçe ve her istediği zamanlarda tayin olunur. Meclis tarafından ilk tayin vaki oluncaya kadar Belçika, Brezilya, İspanya ve Yunanistan murahhasları meclis âzasından bulunurlar. Ekseriyet-i heyetin tasvibile Meclis Cemiyetin diğer âzasını tayin edebilecek ve bu âza Mecliste suret-i daimede hazır bulunacaktır. Meclis yine ekseriyet-i heyetin tasvibile Mecliste temsil edilmek için Heyet tarafından intihap olunacak Cemiyet âzasının adedini tezyit edebilir. Meclis, icabettikçe ve laekal senede bir defa Cemiyetin merkezinde veya irae olunacak sair bir mahalde içtima eder. Meclis, Cemiyetin saha-i faaliyetine dahil olan ve sulh-ı âleme icra-yı tesir eden kâffe-i mesail hakkında ita-yı hükme salâhiyettardır. Mecliste temsil edilmeyen âza-yı cemiyetten herhangisi hassatan kendisini alâkadar eden bir mesele Meclise arzolunduğu zaman Meclise bir mümessil izamına dâvet olunur. Mecliste temsil edilen cemiyetin her bir âzasının bir reyi ve bir mümessili bulunur.

 

Член 4

Съветът ще се състои от представители на основните съюзни и асоциирани сили, заедно с представители на четири други членове на Обществото. Тези четири члена на Обществото ще бъдат избрани от Събранието от време на време по негово усмотрение. До назначаването на представители на четирите члена на Обществото, които ще бъдат първоначално избрани от Събранието, представителите на Белгия, Бразилия, Испания и Гърция ще бъдат членове на Съвета.

С одобрението на мнозинството на Събранието, Съветът може да посочи допълнителни членове на Обществото, чийто представители ще бъдат винаги членове на Съвета; Съветът с подобно одобрение може да увеличи броя на избраните членове на Обществото, които ще бъдат представени в Съвета.

Съветът ще заседава от време на време, както го изисква случаят, и най-малко един път годишно в седалището на Обществото или на такова място, за което ще бъде решено предварително.

Съветът може да разглежда на своите заседания всякакви въпроси, които са в сферата на действието на Обществото или които засягат мира в света.

Всеки член на Обществото, който не е представен в Съвета, ще бъде поканен да изпрати представител, който да участва като член във заседанията на Съвета, когато се разглеждат въпроси, които конкретно засягат интересите на този член на Обществото.

При заседанията на Съвета всеки член на Обществото, който е представен в Съвета, ще притежава един глас и не може да има повече от един представител.

 
   

Durch Beschluß gemäß Artikel 26 der Satzung wurde im Artikel 2 nach dem Absatz 2 folgender Absatz eingefügt:
"Die Bundesversammlung beschließt mit Zweidrittel-Stimmenmehrheit die Vorschriften betreffend die Wahl der nichtständigen Mitglieder des Rates und insbesondere diejenigen über die Dauer ihrer Mandate und die Bedingungen der Wiederwählbarkeit."

 

             

Article 5.

Sauf disposition expressément contraire du présent pacte ou des clauses du présent traité, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises ŕ l'unanimité des membres de la Société représentés ŕ la réunion.

Toutes questions de procédure qui se posent aux réunions de l'Assemblée ou du Conseil, y compris la désignation des commissions chargées d'enquęter sur des points particuliers, sont réglées par l'Assemblée ou par le Conseil et décidées ŕ la majorité des membres de la Société représentés ŕ la réunion.

La premičre réunion de l'Assemblée et la premičre réunion du Conseil auront lieu sur la convocation du président des États-Unis d'Amérique.

 

ARTICLE 5

Except where otherwise expressly provided in this Covenant or by the terms of the present Treaty, decisions at any meeting of the Assembly or of the Council shall require the agreement of all the Members of the League represented at the meeting.

All matters of procedure at meetings of the Assembly or of the Council, including the appointment of Committees to investigate particular matters, shall be regulated by the Assembly or by the Council and may be decided by a majority of the Members of the League represented at the meeting.

The first meeting of the Assembly and the first meeting of the Council shall be summoned by the President of the United States of America.

 

Artikel 5.

Beschlüsse der Bundesversammlung oder des Rates erfordern Einstimmigkeit der in der Tagung vertretenen Bundesmitglieder, es sei denn, daß in den Vorschriften+) dieser Satzung oder den Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrags ausdrücklich ein anderes vorgesehen ist.

Alle Verfahrensfragen, die sich im Laufe der Tagung der Bundesversammlung oder des Rates ergeben, einschließlich der Ernennung von Ausschüssen zur Untersuchung besonderer Angelegenheiten, werden durch die Bundesversammlung oder den Rat geregelt und durch die Mehrheit der anwesenden++) Bundesmitglieder entschieden.

Die erste Tagung der Bundesversammlung und die erste Tagung des Rates erfolgen auf Einberufung des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.

+) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung fehlen die Worte "den Vorschriften".
++) in der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde  anstelle des Wortes "anwesenden" die Worte "in der Sitzung vertretenen" verwendet.
 

Articolo 5.

Eccettuati i casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso nel presente patto, o dalle clausole di questo trattato, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio richiederanno l'approvazione di tutti i Membri della Societŕ rappresentati nell'adunanza.

Ogni questione di procedura nelle adunanze dell'Assemblea o del Consiguo, compresa la nomina di Commissioni per l'esame di speciali argomenti, sarŕ definita dall'Assemblea o dal Consiglio e potrŕ essere decisa dalla maggioranza dei Membri della Societŕ rappresentati nell'adunanza.

La prima riunione dell'Assemblea e la prima riunione del Consiglio saranno convocate dal Presidente degli Stati Uniti di America.

 

ARTÍCULO 5°

Salvo disposición expresa en contrario del presente pacto, las decisiones de la Asamblea o del Consejo se tomarán por unanimidad de los miembros representados en la reunión.

Las cuestiones de procedimiento que se presenten en las reuniones de la Asamblea o del Consejo, inclusive la designación de las Comisiones encargadas de hacer informaciones acerca de puntos particulares, serán reguladas por la Asamblea o por el Conséjo y resueltas por la mayoría de los miembros de la Sociedad representados en la reunión.

La primera reunión de la Asamblea y la primera, reunión del Consejo tendran lugar previa convocatoria del presidente de los Estados Unidos de America.

 

5. Cikk.

Hacsak a jelen Egyességokmány vagy a jelen Szerződés rendelkezései kifejezetten másként nem intézkednek, a Közgyűlésnek vagy a Tanácsnak bármely ülésén a határozatokat az ülésen képviselt szövetségi tagok egyhangú hozzájárulásával kell hozni.

Minden eljárási kérdésben, amely a Közgyűlés vagy a Tanács ülésein felmerül, ideértve az egyes ügyek megvizsgálására szolgáló bizottságok kiküldését is, a Közgyűlés vagy a Tanács határoz, még pedig az ülésen képviselt szövetségi tagok szótöbbségével.

A Közgyűlésnek első ülését és a Tanácsnak első ülését az Északamerikai Egyesült-Államok elnöke fogja összehívni.

 

ARTYKUŁ 5.

 O ile wyraźnie nie zostało inaczej postanowione w tej Umowie lub w niniejszym Traktacie, uchwały Zgromadzenia lub Rady zapadają przez jednomyślną uchwałę Członków Związku, na posiedzeniu reprezentowanych.

 O wszystkich zagadnieniach, dotyczących postępowania na posiedzeniach Zgromadzenia lub Rady, nie wyłączając wyznaczenia Komisji do zbadania poszczególnych spraw, rozstrzyga Zgromadzenie lub Rada większością głosów Członków Związku, reprezentowanych na posiedzeniu.

 Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia i pierwsze posiedzenie Rady zwoła Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Článek 5.

Není-li výslovně určeno jinak v této úmluvě nebo v ustanoveních této smlouvy, vyžaduje se k usnesení schůze Shromáždění nebo Rady souhlasu všech členů Společnosti ve schůzi zastoupených.

Věci týkající se jednacího řádu, které se vyskytnou ve schůzích Shromáždění nebo Rady, počítaje k nim i určení komisí pověřených šetřením o zvláštních věcech, upravuje si Shromáždění neb Rada a rozhoduje se o nich většinou členů Společnosti ve schůzi zastoupených.

První schůzi Shromáždění a první schůzi Rady svolá president Spojených států amerických.

 

Madde 5

İşbu ahidname veyahut işbu muahedename ahkâmına sarahaten muhalif ahkâm bulunmadığı takdirde Heyetin veya Meclisin kararları içtimada temsil edilen Cemiyet âzasının ittifak-ı ârâsı ile ittihaz olunur. Nokat-ı hususiye hakkında icra-yı tahkikata memur komisyonların tayini hususu da dahil olduğu halde Heyet veya Meclisin içtimalarında mevzuubahis olan usule ait mesail Heyet veya Meclis tarafından hal ve faslolunur ve içtimada hazır bulunan cemiyet âzasının ekseriyeti tarafından karara rabtolunur. Gerek Heyetin ve gerek Meclisin birinci içtimai Amerika Hükűmat-ı Müttefikası Reisinin dâveti üzerine vaki olacaktır.

 

Член 5

С изключение на изрично предвидените случаи в този Пакт или условията на този договор, решенията на заседанията на Събранието или на Съвета ще изискват съгласие на всички членове на Обществото, представени на заседанието.

Всички процедурни въпроси на заседанията на Събранието или на Съвета, включително назначаването на разследващи комисии по определени въпроси, ще бъдат регулирани от Събранието или от Съвета и могат да бъдат решавани с мнозинство от членовете на Обществото, представени на заседанието.

Първото заседание на Събранието и първото заседание на Съвета ще бъде свикано от Президента на Съединените американски щати.

 

Article 6.

Le secrétariat permanent est établi au sičge de la Société. Il comprend un secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le personnel nécessaires.

Le premier secrétaire général est désigné dans l'annexe. Par la suite, le secrétaire général sera nommé par le Conseil avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée.

Les secrétaires et le personnel du secrétariat sont nommés par le secrétaire général avec l'approbation du Conseil.

Le secrétaire général de la Société est de droit secrétaire général de l'Assemblée et du Conseil.

Les dépenses du secrétariat sont supportées par les membres de la Société dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

 

ARTICLE 6

The permanent Secretariat shall be established at the Seat of the League. The Secretariat shall comprise a Secretary General and such secretaries and staff as may be required.

The first Secretary General shall be the person named in the Annex; thereafter the Secretary General shall be appointed by the Council with the approval of the majority of the Assembly.

The secretaries and staff of the Secretariat shall be appointed by the Secretary General with the approval of the Council.

The Secretary General shall act in that capacity at all meetings of the Assembly and of the Council.

The expenses of the Secretariat shall be borne by the Members of the League in accordance with the apportionment of the expenses of the International Bureau of the Universal Postal Union.

 

Artikel 6.

Das ständige Sekretariat befindet sich am Bundessitz. Es besteht aus einen Generalsekretär sowie den erforderlichen Sekretäre und dem erforderlichen Personal.

Der erste Generalsekretär ist in der Anlage benannt. Für die Folge wird der Generalsekretär mit Zustimmung der Mehrheit der Bundesversammlung durch den Rat ernannt.

Die Sekretäre und das Personal des Sekretariats werden mit Zustimmung des Rates durch den Generalsekretär ernannt.

Der Generalsekretär des Bundes ist ohne weiteres+) auch Generalsekretär der Bundesversammlung und des Rates.

Die Kosten des Sekretariats werden von den Bundesmitgliedern nach dem Verhältnis getragen, das für die Umlegung der Kosten des Internationalen Büros++) des Weltpostvereins maßgebend ist.

+) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "ohne weiteres" die Worte "kraft seines Amtes" verwendet.
++) Im österreichischen Bundesgesetzblatt sowie in der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstatt des Wortes "Büros" das Wort "Bureau" verwendet.

 

Articolo 6.

11 Segretariato permanente sarŕ istituito nella sede della Societŕ. Comprenderŕ un segretario generale e quel numero di segretari e impiegati che sarŕ necessario.

Il primo segretario generale sarŕ la persona designata nell'allegato; in seguito il segretario generale sarŕ nominato dal Consiglio con 1 approvazione della maggioranza dell'Assemblea.

I segretari e gli impiegati del Segretariato saranno nominati dal segretario generale con l'approvazione del Consiglio.

Il segretario generale interviene in tale qualitŕ a tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio.

Le spese del Segretariato saranno a carico dei Membri della Societŕ, secondo il riparto delle spese per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

 

ARTÍCULO 6°

La Secretaria permanente estará establecida en el lugar de residencia de la Sociedad. Se compondrá de un secretario general y de los secretarios y personal que sean necesarios.

El primer secretario general será designado en el anexo. En lo sucesivo, el secretario general será nombrado por el Consejo con la aprobación de la mayoría de la Asamblea.

Los secretarios y el personal de la Secretaría serán nombrados por el secretario general con la aprobación del Consejo.

El secretario general de la Sociedad es de derecho secretario general de la Asamblea y del Consejo.

Los gastos de la Secretaría serán sufragados por los miembros de la Sociedad en la proporción establecida por la Oficina internacional de la Unión Postal universal.

 

6. Cikk.

Az állandó Titkárságot a Szövetség székhelyén kell felállítani. A Titkárság a főtitkárból, továbbá a megfelelő számú titkárból és egyéb személyzetből áll.

Az első főtitkárt a Függelék nevezi meg; a jövőben a főtitkárt a Tanács fogja a Közgyűlés többségének hozzájárulásával kinevezni.

A titkárokat és a titkárság egyéb személyzetét a főtitkár nevezi ki a Tanács hozzájárulásával.

A főtitkár ilyen minőségben részt vesz mind a Közgyűlésnek, mind a Tanácsnak valamennyi ülésein.

A Titkárság költségeit a Szövetség tagjai viselik, abban az arányban, amelyben az Egyetemes Postaegyesület Nemzetközi irodájának költségeihez járulnak hozzá.

 

ARTYKUŁ 6.

Stały Sekretarjat będzie utworzony w siedzibie Związku.  Składać się ma z Sekretarza jeneralnego oraz potrzebnych sekretarzy i personelu.  

Pierwszy Sekretarz jeneralny jest wymieniony w Aneksie. Następnych Sekretarzy jeneralnych będzie mianowała Rada z aprobatą większości Zgromadzenia.  

Sekretarzy i personel Sekretarjatu mianować będzie Sekretarz jeneralny z aprobatą Rady.  

Sekretarz jeneralny Związku będzie z samego prawa Sekretarzem jeneralnym Zgromadzenia i Rady.  

Koszty Sekretarjatu ponosić będą Członkowie Związku w stosunku, ustanowionym dla międzynarodowego Biura Wszechświatowego Związku Pocztowego.

 

Článek 6.

V sídle Společnosti se zřídí stálý úřad tajemnický. Skládá se z generálního tajemníka a z potřebného počtu tajemníků i personálu.

První generální tajemník jmenován v příloze. Napříště jmenuje generálního tajemníka Rada se schválením většiny Shromáždění.

Tajemníky a personál tajemnického úřadu jmenuje generální tajemník se schválením Rady.

Generální tajemník Společnosti jest mocí svého úřadu generálním tajemníkem Shromáždění a Rady.

Náklady tajemnického úřadu nesou členové Společnosti podle klíče stanoveného pro mezinárodní kancelář Světového spolku poštovního.

 

Madde 6

Daimî Kitabet Dairesi cemiyetin merkezinde bulunur. Bu Kitabet Dairesi, bir Kâtib-i Umumî ve lüzumu kadar kâtipler ve heyet-i müstahdiminden mürekkeptir. İlk Kâtib-i Umumî muahedeye merbut varakada gösterilmiştir. Bunu istihlâf edecek Kâtib-i Umumî, heyetin ekseriyetinin tasvibi ile Meclis tarafından tayin olunacaktır. Daire-i Kitabet ketebesile heyet-i müstahdimin Meclisin tasvibi ile Kâtib-i Umumî tarafından tayin olunur. Cemiyetin Kâtib-i Umumisi aynı zamanda Heyetin ve Meclisin de Kâtibi Umumisidir. Heyet-i tahririyenin masarifi Umumî Posta ittihadı Beynelmilel Kalemi için muayyen nisbet dahilinde âza-yı Cemiyet tarafından tesviye olunur.

 

Член 6

Ще бъде създаден Постоянен Секретариат в седалището на Обществото. Секретариатът ще се състои от Генерален секретар и такива секретари и състав, които се сметнат за необходими.

Първият Генерален секретар ще бъде лице, посочено в анекса. След това Генералният секретар ще бъде назначаван от Съвета с одобрението на мнозинството от Събранието.

Секретарите и състава на Секретариата ще бъдат назначавани от Генералния секретар с одобрението на Съвета.

Генералният секретар ще действа в това си качество на всички заседания на Събранието и на Съвета.

Разноските на Секретариата ще се понасят от членовете на Обществото в съответствие с разпределението на разноските на Международното бюро на Международния пощенски съюз.

 
    Durch Beschluß gemäß Artikel 26 der Satzung erhielt der Artikel 6, letzter Absatz folgende Fassung:
"Die Ausgaben des Völkerbundes werden von den Bundesmitgliedern in einem von der Bundesversammlung bestimmten Verhältnis getragen."

 

             

Article 7.

Le sičge de la Société est établi ŕ Genčve.

Le Conseil peut ŕ tout moment décider de l'établir en tout autre lieu.

Toutes les fonctions de la Société ou des services qui s'y rattachent, y compris le secrétariat, sont également accessibles aux hommes et aux femmes.

Les représentants des membres de la Société et ses agents jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilčges et immunités diplomatiques.

Les bâtiments et terrains occupés par la Société, par ses services ou ses réunions, sont inviolables

 

ARTICLE 7

The Seat of the League is established at Geneva.

The Council may at any time decide that the Seat of the League shall be established elsewhere.

All positions under or in connection with the League, including the Secretariat, shall be open equally to men and women.

Representatives of the Members of the League and officials of the League when engaged on the business of the League shall enjoy diplomatic privileges and immunities.

The buildings and other property occupied by the League or its officials or by Representatives attending its meetings shall be inviolable.

 

Artikel 7.

Der Bundessitz ist Genf.

Der Rat ist berechtigt, ihn jederzeit an einen anderen Ort zu verlegen.

Alle Ämter des Bundes oder seines Verwaltungsdienstes, einschließlich des Sekretariats, sind in gleicher Weise Männern und Frauen zugänglich.

Die Vertreter der Bundesmitglieder und die Beauftragten des Bundes genießen in der Ausübung ihres Amtes die Vorrechte und die Unverletzlichkeit der Diplomaten.

Die dem Bunde, seiner Verwaltung oder seinen Tagungen dienenden Gebäude und Grundstücke sind unverletzlich.

 

Articolo 7.

La sede della Societŕ č stabilita a Ginevra.

lI Consiglio potrŕ in qualunque tempo deliberare che sia stabilita altrove.

All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Societŕ, o ad essa attinenti, compreso il Segretariato, saranno ammessi ugualmente uomini e donne.

I rappresentanti del Membri della Societŕ e i funzionari di essa godranno i privilegi e .le immunitŕ diplomatiche nell'esercizio del loro ufficio.

Gli edifici e le altro proprietŕ occupate dalla Societŕ, dai suoi funzionari, o dai rappresentanti che intervangono alle sue adunanze, saranno inviolebili.

 

ARTÍCULO 7°

La residencia de la Sociedad se establecerá en Ginebra.

El Consejo podrá acordar en cualquier momento establecerla en otro lugar.

Los cargos de la Sociedad y de los servicios anejos a la misma, inclusive la Secretaría, serán accesibles a los hombres y a las mujeres por igual.

Los representantes de los miembros de la Sociedad y sus agentes gozarán en el ejercicio de sus funciones de los privilegios e inmunidades diplomáticas.

Los edificios y terrenos ocupados por la Sociedad, por sus servicios o por sus reuniones, serán inviolables.

 

7. Cikk.

A Szövetség székhelye Genf.

A Tanács bármikor elhatározhatja, hogy a Szövetség székhelyét máshová helyezi át.

Minden tisztség, amelyet a Szövetségnél vagy azzal kapcsolatban el kell látni, ideértve a Titkárságot is, egyaránt betölthető férfival vagy nővel.

A Szövetség tagjainak képviselői és a Szövetség hivatalnokai a Szövetség ügyeinek ellátása alatt a diplomáciai személyek kiváltságaiban és mentességeiben részesülnek.

A Szövetségnek vagy hivatalnokainak, avagy az üléseken résztvevő képviselőknek használatában álló épületek és egyéb ingatlanok sérthetetlenek.

 

ARTYKUŁ 7.

Siedzibę Związku ustanawia się w Genewie.  

Rada może w każdej chwili ustanowić siedzibę gdzieindziej.

Wszystkie stanowiska w Związku lub w związanych z nim gałęziach służby, nie wyłączając Sekretarjatu, są narówni dostępne dla mężczyzn i kobiet.  

Przedstawiciele Członków Związku oraz ich urzędnicy przy wykonywaniu swych czynności korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.  

Budowle i tereny zajęte przez Związek, jego urzędy, lub jego posiedzenia, są nietykalne.

 

Článek 7.

Sídlem Společnosti je Ženeva.

Rada se může kdykoliv usnésti, že je překládá jinam.

Všechny funkce ve Společnosti neb v úřadech s ní souvisících, počítaje k nim i úřad tajemnický, jsou stejně přístupny mužům i ženám.

Zástupci členů Společnosti a jejich úředníci požívají při vykonávání svých funkcí diplomatických výsad a nedotknutelnosti.

Budovy a pozemky zabrané Společností, jejími úřady a schůzemi jsou nedotknutelné.

 

Madde 7

Cemiyetin merkezi Cenevre'de tesis olunmuştur. Meclis her zaman merkezini diğer herhangi mahalde tesis için bir karar verebilir. Kitabet dairesi de dahil olduğu halde Cemiyetin bilcümle vazaifine veyahut hidematma erkek ve kadın alesseviye kabul olunur. Cemiyet âzasının mümessilleri ve memurları ifa-yı vazife halinde diplomasi imtiyazat ve muafiyattan müstefit olurlar. Cemiyet tarafından ve Cemiyete ait hidemat ve içtimaattan dolayı işgal olunan mebani ve arazi tecavüzden masundur.

 

Член 7

Седалището на Обществото ще бъде в Женева.

Съветът може по всяко време да вземе решение седалището на Обществото да бъде установено на друго място.

Всички позиции под или във връзка с Обществото, включително Секретариата, ще бъдат отворени еднакво за мъже и за жени.

Представители на членовете на Обществото и официални лица на Обществото, когато са заети с делата на Обществото, ще се ползват с дипломатически привилегии и имунитети.

Сградите и другата собственост, които се заемат от Обществото или нейните официални лица или от представители, които участват в нейните заседания, ще бъдат неприкосновени.

 

Article 8.

Les membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposée par une action commune.

Le Conseil, tenant compte de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque État, prépare les plans de cette réduction, en vu de l'examen et de la décision des divers gouvernements.

Ces plans doivent faire l'objet d'un nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une révision tous les dix ans au moins.

Aprčs leur adoption par les divers gouvernements, la limite des armements ainsi fixée ne peut ętre dépassée sans le consentement du Conseil.

Considérant que la fabrication privée des munitions et du matériel de guerre soulčve de graves objections, les membres de la Société chargent le Conseil d'aviser aux mesures propres ŕ en éviter les fâcheux effets, en tenant compte des besoins des membres de la Société qui ne peuvent pas fabriquer les munitions et le matériel de guerre nécessaires ŕ leur sűreté.

Les membres de la Société s'engagent ŕ échanger, de la maničre la plus franche et la plus complčte, tous renseignements relatifs ŕ l'échelle de leurs armements, ŕ leurs programmes militaires, navals et aériens et ŕ la condition de celles de leurs industries susceptibles d'ętre utilisées pour la guerre.

 

ARTICLE 8

The Members of the League recognise that the maintenance of peace requires the reduction of national armaments to the lowest point consistent with national safety and the enforcement by common action of international obligations.

The Council, taking account of the geographical situation and circumstances of each State, shall formulate plans for such reduction for the consideration and action of the several Governments.

Such plans shall be subject to reconsideration and revision at least every ten years.

After these plans shall have been adopted by the several Governments, the limits of armaments therein fixed shall not be exceeded without the concurrence of the Council.

The Members of the League agree that the manufacture by private enterprise of munitions and implements of war is open to grave objections. The Council shall advise how the evil effects attendant upon such manufacture can be prevented, due regard being had to the necessities of those Members of the League which are not able to manufacture the munitions and implements of war necessary for theirsafety.

The Members of the League undertake to interchange full and frank information as to the scale of their armaments, their military, naval and air programmes and the condition of such of their industries as are adaptable to war-like purposes.

 

Artikel 8.

Die Bundesmitglieder bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die Aufrechterhaltung des Friedens eine Herabsetzung der nationalen Rüstungen+) auf das Mindestmaß erfordert, das mit der nationalen Sicherheit+)  und mit der Erzwingung internationaler Verpflichtungen durch gemeinschaftliches Vorgehen vereinbar ist.

Der Rat entwirft unter Berücksichtigung der geographischen Lage und der besonderen Verhältnisse eines jeden Staates die Abrüstungspläne und unterbreitet sie den verschiedenen Regierungen zur Prüfung und Entscheidung.

Von++) zehn zu zehn Jahren sind diese Pläne einer Nachprüfung und gegebenenfalls einer Berichtigung zu unterziehen.

Die auf diese Weise festgesetzte Grenze der Rüstungen darf nach ihrer Annahme durch die verschiedenen Regierungen nicht ohne Zustimmung des Rates überschritten werden.

Mit Rücksicht auf die schweren Bedenken gegen die private Herstellung von Munition und Kriegsgerät beauftragen sie Bundesmitglieder den Rat, auf Mittel gegen die daraus entspringenden schlimmen Folgen Bedacht zu nehmen+++), und zwar unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bundesmitglieder, die nicht in der Lage sind, selbst die für ihre Sicherheit erforderlichen Mengen an Munition und Kriegsgerät herzustellen.

Die Bundesmitglieder übernehmen es, sich in der offensten und erschöpfendsten Weise gegenseitig jede Auskunft über den Stand ihrer Rüstung, über ihr Heer-, Flotten- und Luftschiffahrtsprogramm und über die Lage ihrer auf Kriegszwecke einstellbaren Industrieen zukommen zu lassen.

+) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wird anstelle der Worte "nationalen Rüstungen" die Worte "staatlichen Rüstungen" verwendet und anstelle der Worte "nationalen Sicherheit"  wurden die Worte "Sicherheit des Staates" verwendet.
++)  in der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wird vor dem Wort "Von" das Wort "Mindestens" verwendet.
+++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "auf Mittel gegen die daraus entspringenden schlimmen Folgen Bedacht zu nehmen" die Worte "Mittel gegen die daraus entspringenden schlimmen Folgen vorzuschlagen" verwendet.
 

Articolo 8.

I Membri della Societŕ riconoscono che, per mantenere la pace, occorre ridurre gli armamenti nazionali al limi.e mittimo compatibile con la sicurezza dello Stato e con l'azione comune intesa ad assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali.

Il Consiglio, tenendo conto del a posizione geografica e delle circostanze dl ogni Membro della Societŕ, redigerŕ i programmi di questa riduzione, affinchč i vari Governili esaminino e provvedano.

Tali programmi dovranno essere sottoposti a riesame e revisione, almeno ogni dieci anni.

Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli armamenti cosě stabiliti non potranno essere superati senza il consenso del Consiglio.

I Membri della Societŕ convengono che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi obiezioni. Il Consiglio avviserŕ al modi di prevenire gli effetti perniciosi di questa fabbricazione, col debito riguardo alle necessitŕ di quei Membri della Societŕ che non sono in grado di fabbricare le munizioni e gli strumenti di guerra necessari alla propria salvaguardia.

I Membri della Societŕ si impegnano ad effettuare, nei reciproci rapporti, un completo e leale scambio di informazioni circa la proporzione dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi a fini di guerra.

 

ARTÍCULO 8°

Los miembros de la Sociedad reconocen que el mantenimiento de la paz exige la reducción de los armamentos nacionales al minimum compatible con la seguridad nacional y con la ejecución de las obligaciones internacionales impuestas por una acción común.

El Consejo, teniendo en cuenta la situación geográfica y las condiciones especiales de cada Estado, preparará los planes de esta reducción para su examen y decisión por los diversos Gobiernos.

Estos planes deberán ser objeto de . nuevo examen y revisión cada diez ańos, por lo menos.

Una vez aceptados dichos planes por los diversos Gobiernos, no se podrá pasar del límite de los armamentos así fijado, sin el consentimiento del Consejo.

Considerando que la fabricación privada de las municiones y del material de guerra presentan graves inconvenientes, los miembros de la Sociedad encargan al Consejo que adopte las medidas necesarios para evitar las lamentables consecuencias de dicha fabricación, teniendo en cuenta las necesidades de los miembros de la Sociedad, que no pueden fabricar las municiones ni el material de guerra necesarios para su seguridad.

Los Miembros de la Sociedad se comprometen a cambiar entre si, de la manera más franca y más completa, toda clase de datos relativos a la escala de sus armamentos, a sus programas militares, y navales y aéreos, y a la condición de aquellas de sus industrias susceptibles de ser utilizadas para la guerra.

 

8. Cikk.

A Szövetség tagjai elismerik, hogy a béke fenntartása megköveteli a nemzetek fegyverkezésének csökkentését addig a legalacsonyabb fokig, amely az állam biztonságával és nemzetközi kötelezettségeknek közös eljárás útján megvalósítandó kikényszerítésével még összeegyeztethető.

A Tanács a kérdéses csökkentésnek terveit minden egyes Állam földrajzi fekvésének és különös körülményeinek figyelembe vételével elkészíti avégből, hogy a különféle Kormányok ezeket a terveket megvizsgálhassák és megfelelően intézkedhessenek.

Az említett terveket legalább tízévenkint újabb vizsgálatnak és, ha szükséges, módosításnak kell alávetni.

Ha ezeket a terveket a különféle Kormányok elfogadták, az ekként megállapított fegyverkezési korlátozásokat a Tanács hozzájárulása nélkül nem szabad túllépni.

A Szövetség tagjai egyetértenek arra nézve, hogy lőszernek és hadianyagnak magánvállalatok részéről való gyártása súlyos ellenvetésekre ad okot. A Tanácsnak lesz kötelessége, hogy javaslatokat tegyen az ily gyártásból származó káros következmények elhárítására, kellő figyelembe véve azoknak a szövetségi tagoknak a szükségleteit is, amelyek a saját biztonságukra szükséges lőszernek és hadianyagnak gyártására maguk nem képesek.

A Szövetség tagjai kötelezik magukat, hogy kölcsönösen nyilt és kimerítő felvilágosítást adnak egymásnak fegyverkezésük mértékéről, szárazföldi, tengeri és légi véderőprogrammjukról és hadicélokra alkalmas iparágaik helyzetéről.

 

ARTYKUŁ 8.

Związku uznają, że utrzymanie pokoju wymaga ograniczenia zbrojeń narodowych do minimum, dającego się pogodzić z bezpieczeństwem narodowem, oraz z przymusowem przeprowadzaniem zobowiązań międzynarodowych przez wspólne działanie.

Uwzględniając geograficzne położenie i specjalne warunki każdego Państwa, Rada opracuje plany tego ograniczenia dla przedłożenia poszczególnym Rządom do rozważenia i decyzji.

Plany te będą poddawane ponownemu rozważeniu i, w razie potrzeby, rewizji przynajmniej co lat dziesięć.

Ustalone w ten sposób i przyjęte przez poszczególne Rządy granice zbrojeń nie będą mogły być przekroczone bez zgody Rady.

Zważywszy, że fabrykacja prywatna amunicji i materjału wojennego nasuwa poważne zarzuty, Członkowie Związku polecają Radzie, aby obmyśliła środki, jak uniknąć szkodliwych tej fabrykacji skutków, uwzględniając potrzeby Członków Związku, którzy sami nie mogą wytwarzać amunicji i materjału wojennego, niezbędnych do ich własnego bezpieczeństwa.

Członkowie Związku zobowiązują się udzielać sobie nawzajem szczerych i zupełnych wiadomości, dotyczących stopy swych zbrojeń, programów wojskowych, morskich i lotniczych oraz stanu tych gałęzi przemysłu, które mogą być przystosowane do celów wojennych.

 

Článek 8.

Členové Společnosti uznávají, že udržování míru vyžaduje omezení státního zbrojení na nejmenší míru, jež stačí k bezpečnosti státu a k provedení mezinárodních závazků uložených společným postupem.

Rada připraví programy tohoto omezení, přihlížejíc k zeměpisné poloze a zvláštním poměrům každého státu, aby je jednotlivé vlády uvážily a o nich rozhodly.

Tyto programy mají býti přezkoumávány, a je-li třeba, revidovány nejméně každých deset let.

Až jednotlivé vlády tyto programy schválí, nesmí býti míra zbrojení v nich stanovená překročena bez souhlasu Rady.

Uznávajíce, že soukromá tovární výroba střeliva a válečného materiálu budí závažné námitky, pověřují členové Společnosti Radu, aby navrhla opatření vhodná k tomu, aby se čelilo zlým účinkům výroby tohoto způsobu, přihlížejíc k potřebám členů Společnosti, kteří nemohou továrním způsobem vyráběti střelivo a válečný materiál, jehož potřebují ke své bezpečnosti.

Členové Společnosti se zavazují, že si vzájemně budou oznamovati způsobem nejupřímnějším a nejúplnějším všechny údaje o míře a rozvrhu svého zbrojení, o svých programech vojenských, námořních a vzduchoplaveckých a o poměrech v oněch odvětvích svého průmyslu, jichž lze užíti k účelům válečným.

 

Madde 8

Teslihat-ı milelin asayiş-i millî ve bir hareket-i müşterekenin icap ettireceği taahhüdat-ı düveliye icrası ile kabili telif olacak bir had-di asgariye tenzili sulh ve müsalemetin muhafazası için muktazi olduğu Cemiyet âzası tarafından tasdik edilir.

Meclis her devletin mevki-i coğrafisini ve ahval-i hususiyesini nazarı itibare alarak hükűmat-i muhtelife tarafından tetkik ve ittihaz-ı karar olunmak üzere bu tenzile ait plânları ihzar eyler. Mezkűr plânların yeniden tetkiki ve indelhace lâekal on senede bir defa tekrar tetkiki icap eder.

Plânların hükűmat-ı muhtelife tarafından kabulünden sonra bu suretle haddi tayin edilen teslihat mikdarı Meclisin rızası olmaksızın tecavüz edilmeyecektir. Cemiyetin âzası mühimmat ve levazım-ı harbiyenin hususî surette imalinin itirazat-ı vahimeye bâis olduğunu nazar-ı dikkate alarak bu husustaki netayic-i müessifeden tevekkiye hadim tedabire tevessül vazifesini, emniyetleri için muktazi mühimmat ve levazımatı imal edemeyen âza-yı Cemiyetin ihtiyacatı nazar-ı itibare alınmak şartile Meclise tevdi ederler. Cemiyetin âzası teslihatlarının mikyasına, berrî ve bahrî ve havaî programlarına ve harpte istimale salih sanayilerinin mikdarına müteallik kâffe-i malűmatı begayet samimî ve tam bir surette teati etmeği taahhüt ederler.

 

Член 8

Членовете на Обществото признават, че поддържането на мир изисква намаляване на националните въоръжения до най-ниската възможна точка в съответствие с националната безопасност и изпълнение чрез общо действие на международните задължения.

Съветът, като взема предвид географската ситуация и обстоятелства на всяка държава, ще формулира планове за такова намаляване, които да бъдат разгледани и да бъдат приложени в действие от правителствата.

Такива планове ще подлежат на преразглеждане и поправка най-малкото на всеки десет години.

След като тези планове бъдат приети от правителствата, така определените ограничения на въоръженията няма да бъдат надвишавани без одобрението на Съвета.

Членовете на Обществото се съгласяват, че производството от частни предприятия на муниции и други военни принадлежности подлежи на сериозни възражения. Съветът ще информира как лошите ефекти, които следват такова производство, могат да бъдат предотвратени, като се вземат предвид нуждите на онези членове на Обществото, които не са способни да произведат муниции и военни принадлежности необходими за тяхната безопасност.

Членовете на Обществото се задължават да разменят пълна и честна информация за техните въоръжения, въоръжени сили, военноморски и военновъздушни програми и условията, при които техните индустрии могат да бъдат адаптирани към военноподобни цели.

 

Article 9.

Une commission permanente sera formée pour donner au Conseil son avis sur l'exécution des dispositions des articles 1er et 8 et, d'une façon générale, sur les questions militaires, navales et aériennes.

 

ARTICLE 9

A permanent Commission shall be constituted to advise the Council on the execution of the provisions of Articles 1 and 8 and on military, naval and air questions generally.

 

Artikel 9.

Ein ständiger Ausschuß wird eingesetzt, um dem Rate sein Gutachten über die Ausführung der Bestimmungen der Artikel 1 und 8 und überhaupt über Heer-, Flotten- und Luftschiffahrtsfragen zu erstatten.

 

Articolo 9.

Sarů istituita una Commissione permanente per dar parere al Consiglio circa l'attuaz one dei provvedimonti di cui agli articoli 1 e 8, ed in generale, circa le questioni di carattere miliiare, navale o aeronautico.

 

ARTÍCULO 9°

Se formará una Comisión permanente para dar su opinión al Consejo acerca de las disposiciones de los artículos 1.° 'y 8.° y, en general, respecto de las cuestiones militares, navales y aéreas.

 

9. Cikk.

Állandó bizottságot kell alakítani avégből, hogy az a Tanácsnak az 1. és a 8. Cikk rendelkezéseinek végrehajtására és általában a szárazföldi, tengeri és légi haderő kérdéseire nézve véleményt adjon.

 

ARTYKUŁ 9.

Utworzona zostanie stała Komisja, której zadaniem będzie przedkładać Radzie uwagi co do wykonania przepisów, zawartych w artykułach 1 i 8 oraz co do wszystkich wogóle spraw wojskowych, morskich i lotniczych.

 

Článek 9.

Utvoří se stálá komise, jež by podávala Radě svá dobrá zdání o tom, jak provésti předpisy článku 1 a 8, a vůbec o otázkách vojenských, námořních a vzduchoplaveckých.

Madde 9

1 ve 8 inci maddelerin ahkâmının icrası ve suret-i umumiyede askerî ve bahrî ve havaî mesail hakkında mütalâasını Meclise beyan etmek üzere daimî bir komisyon teşkil olunacaktır.

 

Член 9

Ще бъде създадена постоянна комисия, която ще информира Съвета за изпълнението на разпоредбите на член 1 и 8 и като цяло по военни, военноморски и военновъздушни въпроси.

 

Article 10.

Les membres de la Société s'engagent ŕ respecter et ŕ maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation.

 

ARTICLE 10

The Members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled.

 

Artikel 10.

Die Bundesmitglieder verpflichten sich, die Unversehrtheit des Gebiets und die bestehende politische Unabhängigkeit aller Bundesmitglieder zu achten und gegen jeden äußeren Angriff zu wahren. Im Falle eines Angriffs, der Bedrohung mit einem Angriff oder einer Angriffsgefahr nimmt der Rat auf die Mittel zur Durchführung dieser Verpflichtung Bedacht+) .

+) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "nimmt der Rat auf die Mittel zur Durchführung dieser Verpflichtung Bedacht" die Worte "schlägt der Rat die Mittel zur Durchführung dieser Verpflichtung vor" verwendet.
 

Articolo 10.

I Membri della Societŕ si impegnano a rispettare e proteggere contro ogni aggressione esterna, l'integritŕ territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i Membri della Societŕ. In caso di aggressione, minaccia o pericolo di aggrcssione, il Consiglio avviserŕ ai modi nei quali quest'obbligo dovrŕ essere adempito.

 

ARTÍCULO 10

Los miembros de la Sociedad se comprometen a respetar y a mantener contra toda agresión exterior la integridad territorial y la independencia política presente de todos los miembros de la Sociedad. En caso de agresión, de amenaza o de peligro de agresión, el Consejo determinará los medios para asegurar el cumplimiento de esta obligación..

 

10. Cikk.

A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a Szövetség valamennyi tagjának területi épségét és jelenlegi politikai függetlenségét tiszteletben tartják és minden külső támadással szemben megóvják. Ha ily támadás vagy fenyegetés esete, avagy ily támadás veszélye bekövetkezik, a Tanács megfontolás alá veszi, miként kellene a fent megállapított kötelezettséget teljesíteni.

 

ARTYKUŁ 10.

Członkowie Związku zobowiązują się szanować i chronić przed wszelką napaścią z zewnątrz obecną nietykalność terytorjalną i niezależność polityczną wszystkich Członków Związku. W razie podobnej napaści, jej groźby lub niebezpieczeństwa, Rada wskaże środki jak zapewnić wykonanie niniejszego zobowiązania.

 

Článek 10.

Členové Společnosti se zavazují, že budou šetřiti a hájiti nynější územní celistvosti a politické nezávislosti všech členů Společnosti proti každému vnějšímu útoku. Při útoku, hrozbě neb nebezpečí útoku navrhne Rada prostředky, jak zabezpečiti provedení tohoto závazku.

 

Madde 10

Cemiyetin âzası bilumum âza-yı Cemiyetin Cemiyete tamamiyet-i mülkiyelerile hal-i hazırdaki istiklâl-i siyasilerine riayet ve bunları her türlü tecavüzat-ı hâriciyeye karşı muhafaza eylemeği taahhüt ederler. Bir tecavüz vukuu veya tecavüz tehdidi veyahut tehlikesi mevcut olduğu takdirde Meclis işbu taahhüdün icrasını temin vasaitine tevessül eder.

 

Член 10

Членовете на Обществото поемат задължението да уважават и съхраняват срещу външна агресия териториалната цялост и съществуващата политическа независимост на всички членове на Обществото. В случай на такава агресия или в случай на каквато и да е заплаха или опасност от такава агресия Съветът ще информира за начините, чрез които това задължение ще бъде изпълнено.

 

Article 11.

Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des membres de la Société, intéresse la Société tout entičre et que celle-ci doit prendre les mesures propres ŕ sauvegarder efficacement la paix des nations. En pareil cas, le secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, ŕ la demande de tout membre de la Société.

Il est, en outre, déclaré que tout membre de la Société a le droit, ŕ titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée et du Conseil sur toute circonstance de nature ŕ affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.

 

ARTICLE 11

Any war or threat of war, whether immediately affecting any of the Members of the League or not, is hereby declared a matter of concern to the whole League, and the League shall take any action that may be deemed wise and effectual to safeguard the peace of nations. In case any such emergency should arise the Secretary General shall on the request of any Member of the League forthwith summon a meeting of the Council.

It is also declared to be the friendly right of each Member of the League to bring to the attention of the Assembly or of the Council any circumstance whatever affecting international relations which threatens to disturb international peace or the good understanding between nations upon which peace depends.

 

Artikel 11.

Ausdrücklich wird hiermit festgestellt, daß jeder Krieg oder jede Bedrohung mit Krieg, mag davon unmittelbar ein Bundesmitglied betroffen werden oder nicht+), eine Angelegenheit des ganzen Bundes ist, und daß dieser die zum wirksamen Schutz des Völkerfriedens geeigneten Maßnahmen zu ergreifen hat. Tritt ein solcher Fall ein, so beruft der Generalsekretär unverzüglich auf Antrag irgendeines Bundesmitglieds den Rat.

Es wird weiter festgestellt, daß jedes Bundesmitglied das Recht hat, in freundschaftlicher Weise die Aufmerksamkeit der Bundesversammlung oder des Rates auf jeden Umstand zu lenken, der von Einfluß auf die internationalen Beziehungen sein kann++)  und daher*)  den Frieden oder das gute Einvernehmen zwischen den Nationen, von dem der Friede abhängt, zu stören droht.

*) amtliche Anmerkung in Deutschland und Österreich: ""daher" fehlt im englischen Text".
+) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "unmittelbar ein Bundesmitglied betroffen werden oder nicht" die Worte "unmittelbar oder mittelbar ein Bundesmitglied betroffen werden" verwendet; außerdem wird im österreichischen Bundesgesetzblatt und in der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung das Wort "Schutz" als "Schutze" geschrieben und in der tschechoslowakischen Veröffentlich wurde das Wort "irgend eines" auseinander geschrieben.
++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "von Einfluß auf die internationalen Beziehungen sein kann" die Worte "die internationalen Beziehungen berührt" verwendet.
 

Articolo 11.

Ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi direttamente o indirettamente uno dei Me:nbri della Societŕ, č considerata fin d'ora come materia interessante I intera Societů, e questa provvederň nel modi piů opportuni ed effcact per salvaguardare la pace fra le Nazioni. Nel caso che tale emergenza si verificasse, il segretario generale convocherŕ immediatamente il Consiglio, a richiesta di uno qualunque dei Membri della Societů.

Si dichiara del pari che ciascuno dei Membri della Societŕ potrŕ in via amichevole chiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le Nazioni, dalla quale la pace dipende.

 

ARTÍCULO 11

Se declara expresamente que toda guerra o amenaza de guerra, afecte o no directamente a alguno de los miembros de la Sociedad, interesa a la Sociedad entera, la cual deberá tomar las medidas riecesarias para garantizar eficazmente la paz de las naciones. En tales casos, el Secretario general convocará inmediatamente el Consejo, a petición de cualquier miembro dé la Sociedad.

Se declara además que todo miembro de la Sociedad tiene el derecho, a título amistoso, de llamar la atención de la Asamblea o del Consejo acerca de cualquier circunstancia que por su naturaleza pueda afectar a las relaciones internacionales y amenace, por consiguiente, turbar la paz o la buena inteligencia entre las naciones de quienes la paz depende.

 

11. Cikk.

Ezennel kimondatik, hogy minden háború vagy háborúval való fenyegetés, akár közvetlenül érinti a Szövetség bármelyik tagját, akár nem, a Szövetséget a maga egészében érdeklő ügy és a Szövetségnek ilyenkor kötelessége, hogy a nemzetek békéjének fenntartására alkalmasnak és hathatósnak mutatkozó minden intézkedést megtegyen. Ha ilyen eset állana be, a főtitkár a Szövetség bármelyik tagjának kérelmére haladéktalanul egybehívja a Tanácsot.

Kimondatik az is, hogy a Szövetség minden egyes tagjának jogában áll a Közgyűlés vagy a Tanács figyelmét barátságos módon felhívni a nemzetközi viszonyokat érintő minden oly körülményre, mely azzal fenyeget, hogy megzavarja a békét vagy a nemzetek között a jó egyetértést, amelytől a béke függ.

 

ARTYKUŁ 11.

Oświadcza się wyraźnie, że wszelka wojna lub groźba wojny, niezależnie od tego, czy jest wprost wymierzona lub nie przeciw jednemu z Członków Związku, dotyczy interesów całego Związku, który winien przedsięwziąć wszelkie środki, zdolne skutecznie zabezpieczyć pokój między Narodami. W takim wypadku Sekretarz jeneralny na żądanie któregokolwiek Członka Związku zwoła niezwłocznie Radę.

Również oświadcza się niniejszem, że każdemu z Członków Związku, jako przyjacielowi, przysługuje prawo zwrócić uwagę Zgromadzenia lub Rady na każdą okoliczność, dotykającą stosunków międzynarodowych i zagrażającą pokojowi, lub dobremu porozumieniu między narodami, od których zależy utrzymanie pokoju.

 

Článek 11.

Prohlašuje se výslovně, že každá válka nebo hrozba válkou, ať postihuje přímo či se nepřímo dotýká některého člena Společnosti, dotýká se zájmů celé Společnosti, jejíž povinností jest, aby učinila opatření vhodná k tomu, aby se mír mezi národy účinně uchránil. V takovém případě generální tajemník svolá bez průtahů Radu k žádosti kteréhokoliv člena Společnosti.

Rovněž se prohlašuje, že každý člen Společnosti má právo, aby přátelsky upozornil Shromáždění nebo Radu na jakoukoliv okolnost, jež se dotýká mezinárodních vztahů a jež tím hrozí zkaliti mezi národy mír nebo dobrou shodu, na níž mír závisí.

 

Madde 11

Cemiyet âzasından birine gerek doğrudan doğruya taalűk etsin gerek etmesin her bir harp veya tehlike-i harp bütün Cemiyeti alâkadar edeceği ve Cemiyetin sulh-ı mileli suret-i müessirede muhafazaya hadim tedabiri ittihaz eylemesi lâzım geleceği sarahaten beyan olunur. Bu gibi ahvalde Kâtib-i Umumî cemiyet âzasından herhangi birinin talebi üzerine Meclisi derhal içtimaa davet eder. Bundan maada münasebat-ı düveliyeye icra-yı tesir etmek mahiyetini haiz olan ve binnetice sulh ve müsalemeti veyahut bu sulh ve müsalemetin mevkuf-ı aleyhi olup beynelakvam hüsn-i amizişi ihlâl edecek olan kâffe-i vekayi hakkında Heyetin veyahut Meclisin nazar-ı dikkatini bir suret-i dostanede celbetmeğe Cemiyet âzasından her birinin hakkı olduğu dahi beyan olunur.

 

Член 11

Всяка война или заплаха за война, независимо дали непосредствено засяга всеки един от членовете на Обществото, се обявява грижа за цялото Общество, и Обществото ще предприеме всякакво действие, което сметне за мъдро и ефективно, за да запази мира на нациите. В случай на възникване на такава спешна ситуация Генералния секретар по искане на който и да е член на Обществото ще свика заседание на Съвета.

Обявява се, че е приятелско право на всеки член на Обществото да привлече вниманието на Събранието или на Съвета относно всяко обстоятелство, което по какъвто и да е начин засяга международните отношения и което заплашва да наруши международния мир или доброто разбиране между нациите, от което зависи този мир.

 

Article 12.

Tous les membres de la Société conviennent que, s'il s'élčve entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit ŕ la procédure de l'arbitrage, soit ŕ l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir ŕ la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois aprčs la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.

Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit ętre rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit ętre établi dans les six mois ŕ dater du jour oů il aura été saisi du différend.

 

ARTICLE 12

The Members of the League agree that if there should arise between them any dispute likely to lead to a rupture, they will submit the matter either to arbitration or to inquiry by the Council, and they agree in no case to resort to war until three months after the award by the arbitrators or the report by the Council.

In any case under this Article the award of the arbitrators shall be made within a reasonable time, and the report of the Council shall be made within six months after the submission of the dispute.

 

Artikel 12.

Alle Bundesmitglieder kommen überein, eine etwa zwischen ihnen entstehenden Streitfrage, die zu einem Bruche führen könnte, entweder der  Schiedsgerichtsbarkeit oder der Prüfung durch den Rat zu unterbreiten. Sie kommen ferner überein, in keinem Fall vor Ablauf von drei Monaten nach dem Spruch der Schiedsrichter oder  dem Berichte des Rates zum Kriege zu schreiten.

In allen in diesem Artikel vorgesehenen Fällen ist der Spruch der Schiedsrichter binnen angemessener Frist zu erlassen und der Bericht des Rates binnen sechs  Monaten nach dem Tage zu erstatten, an dem er mit der Streitfrage befaßt worden ist.

 

Articolo 12.

I Membri della Societŕ convengono che, qualora sorgesse fra di loro una controversia tale da condurre a una rottura, sottoporranno la questione a un arbitro o all'esame del Consiglio, e in nessun caso ricorreranno alle armi orima che siano trascorsi tro mesi dal lodo degli arbitri o dalla relazione del Consiglio.

Nei casi contemplati in questo articolo, gli arbitri dovranno pronunciare il proprio lodo entro un termine conveniente, e il Consiglio dovrŕ fare la sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui la vertenza gli sarŕ stata sottoposta.

 

ARTÍCULO 12.

Todos los miembros de la Sociedad convienen en que si surge entre ellos algún desacuerdo capaz de ocasionar una ruptura, lo someterán al procedimiento de arbitraje o al examen del Consejo. Convienen, además, en que en ningún caso deberán recurrir a la guerra antes de que haya transcurrido un plazo de tres meses después de la sentencia de los árbitros o del dictamen del Consejo.

En todos los casos previstos en este artículo, la sentencia de los árbitros deberá ser dictada dentro de un plazo razonable, y el dictamen del Consejo deberá ser redactado dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se le haya encargado de resolver el desacuerdo.

12. Cikk.

A Szövetség összes tagjai megállapodnak abban, hogy a közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket, amelyek szakadáshoz vezethetnek, vagy választott bíróság, vagy a Tanács vizsgálata alá bocsátják. Megegyeznek továbbá abban, hogy semmi esetben sem kezdenek háborút előbb, mint három hónappal a bíróság ítélete vagy a Tanács jelentése után.

Az e cikkben megjelölt összes esetekben a választott bírák megfelelő határidőn belül ítéletet kötelesek hozni, a Tanács pedig jelentését hat hónapon belül terjeszti elő attól a naptól számítva, amelyen a vitás eset eléje került.

 

ARTYKUŁ 12.

Członkowie Związku, gdyby między nimi powstał spór, mogący spowodować zerwanie stosunków, zgadzają się przedłożyć go już to sądowi rozjemczemu, już to na rozpatrzenie Rady, zgadzają się również na to, że w żadnym przypadku nie powinni uciekać się do wojny przed upływem trzech miesięcy od wyroku rozjemczego, lub sprawozdania Rady.  

We wszystkich wypadkach, przewidzianych niniejszym artykułem, wyrok rozjemców powinien być wydany we właściwym terminie, zaś sprawozdanie Rady powinno być sporządzone w ciągu 6 miesięcy od dnia przedłożenia jej sporu.

 

Článek 12.

Členové Společnosti jsou zajedno v tom, že, vyskytne-li se mezi nimi spor, který by mohl vésti k roztržce, předloží věc buď řízení rozhodčímu, nebo Radě k přezkoumání. Jsou dále zajedno v tom, že se v žádném případě neuchýlí k válce dříve, než uplynou tři měsíce od rozsudku rozhodčích neb od zprávy Rady.

Ve všech případech, kterých se týká tento článek, musí býti rozsudek rozhodčích vydán v přiměřené lhůtě a zpráva Rady musí býti pořízena do šesti měsíců ode dne, kdy na ní spor byl vznesen.

 

Madde 12

Bütün âza-yı Cemiyet, aralarında inkita-ı münasebatı tevlit edecek mahiyette bir ihtilâfın tahaddüsü halinde ihtilâf-ı mezkűru ya hakeme veyahut Meclisin tetkikine tevdi etmeği müttefikan kararlaştırırlar. Kezalik hiç bir veçhile hakemlerin kararının veyahut Meclisin raporunun itasından itibaren üç ay mühletin inkizasından evvel harbe müracaat eylememek hususunu dahi kararlaştırırlar. Bu maddede mezkűr bilcümle ahvalde hakemlerin kararının münasip bir müddet zarfında itası ve Meclis raporunun ihtilâfın Meclise tevdi-i gününden itibaren altı mah zarfında tanzimi iktiza eder.

 

Член 12

Членовете на Обществото се договарят, че ако между тях възникне какъвто и да е спор, който би довел до скъсване на отношенията, те ще го предоставят или на арбитраж, или на разследване от Съвета, и те се договарят в никакъв случай да не прибягват до война до три месеца след издаване на арбитражното споразумение от арбитрите или доклада на Съвета.

Във всеки случай според този член арбитражното решение на арбитрите ще бъде изготвено в разумен срок и доклада на Съвета ще бъде приготвен в рамките на шест месеца след предоставянето на спора на арбитраж.

 
    Durch Beschluß gemäß Artikel 26 der Satzung wurde der Artikel 12 wie folgt geändert:
- im Absatz 1 Satz 1 wurden nach den Worten "der Schiedsgerichtsbarkeit" die Worte "oder dem gerichtlichen Verfahren" eingefügt.

- im Absatz 1 Satz 2 wurden nach den Worten: "der Spruch der Schiedsrichter" die Worte "oder der gerichtlichen Entscheidung" eingefügt.
- im Absatz 2 wurde nach den Worten ""der Spruch der Schiedsrichter" die Worte "oder der gerichtlichen Entscheidung" eingefügt.

 

             

Article 13.

Les membres de la Société conviennent que s'il s'élčve entre eux un différend susceptible, ŕ leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement ŕ l'arbitrage.

Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs ŕ l'interprétation d'un traité, ŕ tout point de droit international, ŕ la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international, ou ŕ l'étendue ou ŕ la nature de la réparation due pour une telle rupture.

La Cour d'arbitrage ŕ laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévue dans leurs conventions antérieures.

Les membres de la Société s'engagent ŕ exécuter de bonne foi les sentences rendues et ŕ ne pas recourir ŕ la guerre contre tout membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

 

ARTICLE 13

The Members of the League agree that whenever any dispute shall arise between them which they recognise to be suitable for submission to arbitration and which cannot be satisfactorily settled by diplomacy, they will submit the whole subject-matter to arbitration.

Disputes as to the interpretation of a treaty, as to any question of international law as to the existence of any fact which if established would constitute a breach of any international obligation, or as to the extent and nature of the reparation to be made for any such breach, are declared to be among those which are generally suitable for submission to arbitration.

For the consideration of any such dispute the court of arbitration to which the case is referred shall be the Court agreed on by the parties to the dispute or stipulated in any convention existing between them.

The Members of the League agree that they will carry out in full good faith any award that may be rendered, and that they will not resort to war against a Member of the League which complies therewith. In the event of any failure to carry out such an award, the Council shall propose what steps should be taken to give effect thereto.

 

Artikel 13.

Die Bundesmitglieder kommen überein, daß, wenn zwischen ihnen eine Streitfrage entsteht, die nach ihrer Ansicht einer schiedsgerichtlichen Lösung zugänglich ist und die auf diplomatischem Wege nicht zufriedenstellend geregelt werden kann, die Frage+) in ihrer Gesamtheit der Schiedsgerichtsbarkeit unterbreiter werden soll.

Streitfragen über die Auslegung eines Vertrags, über alle Fragen des internationalen Rechts, über das Bestehen jeder Tatsache, welche die Verletzung einer internationalen Verpflichtung bedeuten würde, oder über Umfang und Art de r Wiedergutmachung im Falle einer solchen Verletzung gelten allgemein als solche, die einer schiedsrichterlichen Lösung zugänglich sind.

Als Schiedsgericht, dem der Streitfall unterbreitet wird, wird das Gericht tätig, das von den Parteien bestimmt wird oder des in früheren Übereinkommen von ihnen vereinbart ist.

Die Bundesmitglieder verpflichten sich, den erlassenen Schiedsspruch nach Treu und Glauben auszuführen und gegen kein Bundesmitglied, das sich dem Schiedsspruch fügt, zum Kriege zu schreiten. Im Falle der Nichtausführung des Spruches schlägt der Rat die Schritte vor, die ihm Wirkung verschaffen sollen.

+) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle des Wortes "Frage" das Wort "Streitfrage" verwendet.
 

Articolo 13.

I Membri della Societŕ convengono che ogniqualvolta sorga tra di loro una controversia che riconoscano suscettibile di soluzionc arbitrale e che non sia possibile comporre in modo soddisfacente nelle vie diplomatiche, sottoporranno tutta la vertenza all'arbitrato.

Le controversie relative all'interpretazione di un trattato, o a una questione di diritto internazionale, o alla sussistenza di un fatto che, se provato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale, o circa la misura o 11 carattere della riparazione da esigere per tale violazione, si dichiarano comprese tra quelle generalmente suscettibili di soluzione arbitrale.

Per l'esame di tali controversie, la Corto arbitrale a cui la questione sarŕ deferita sarŕ quella convenuta tra le Parti o contemplata da una convenzione vigente fra di esse.

I Membri della Societŕ convengono di eseguire in piena buona fede il lodo che sarŕ pronune:ato e di non muovere in guerra contro un Membro della Societŕ che sl conformi ad esso. In caso di mancata esecuzione del lodo, il Consiglio proporrŕ i provvedimenti da prendere per darvi effetto.

 

ARTÍCULO 13.

Los miembros de la Sociedad convienen en que cada vez que surja entre ellos cualquier desacuerdo, susceptible, a su juicio, le ser resuelto por arbitraje, y que no pueda resolverse de manera satisfactoria por la vía diplomática, la cuestión será sometida íntegramente al arbitraje.

Entre los desacuerdos susceptibles de ser resueltos por arbitraje se declaran comprendidos todos los relativos a la interpretación de un tratado, a cualquier punto de derecho internacional, a la realidad de cualquier hecho que, de ser comprobado, implicase la ruptura de un compromiso internacional, o a la extensión o naturaleza de la reparación debida por dicha ruptura.

El tribunal de arbitraje, al cual habrá de someterse el asunto; será el tribunal designado por las partes o previsto en sus anteriores convenios.

Los miembros de la Sociedad se comprometen a cumplir de buena fe las sentencias dictadas y a no recurrir a la guerra contra un miembro de la Sociedad que se somete a dichas sentencias. En caso de incumplimiento de la sentencia, el Consejo propondrá las medidas que hayan de asegurar el efecto de aquélla.

 

13. Cikk.

A Szövetség tagjai megállapodnak abban, hogy ha közöttük oly vitás eset merül fel, amely nézetük szerint választott bírósági döntésnek vethető alá és amely diplomáciai úton kielégítő módon nem intézhető el, az ügyet a maga egészében választott bíróság elé terjesztik.

A választott-bírósági döntésre alkalmas vitás esetek közé tartozóknak mondatnak ki általában: valamely szerződés értelmezése, a nemzetközi jog bármely kérdése, bármely ténynek megállapítása, mely ha bebizonyul, valamely nemzetközi kötelezettség megszegését jelentené, vagy a jóvátétel terjedelme és módja, amely ilyen megszegés esetében teljesítendő volna.

Ilyen vitás esetekben döntő választott bíróság az a bíróság lesz, amelyben a felek a vitás esetre nézve megállapodtak, vagy amelyet valamely közöttük létrejött egyezmény kijelölt.

A Szövetség tagjai kötelezik magukat, hogy híven végrehajtják a hozott ítéletet és nem indítanak háborút a Szövetség olyan tagjai ellen, amely az ítéletnek aláveti magát. Abban az esetben, ha az ítéletet nem hajtják végre, a Tanács az ítélet érvényesítésére megfelelő intézkedéseket indítványoz.

 

ARTYKUŁ 13.

 Członkowie Związku zgadzają się, że w razie gdyby między nimi powstał spór, nadający się ich zdaniem do rozstrzygnięcia rozjemczego i gdyby spór ten nie mógł być załatwiony zadawalająco w drodze dyplomatycznej, to sprawa będzie w całej rozciągłości oddana sądowi rozjemczemu.

Za spory nie nadające się w ogólności do rozstrzygania rozjemczego zostają uznane te, które wynikają z wykładni traktatów, wszystkie spory powstające na gruncie prawa międzynarodowego, spory dotyczące ustalenia faktów, które, gdyby zostały stwierdzone, stanowiłyby naruszenie zobowiązań międzynarodowych, wreszcie spory co do wielkości i natury odszkodowania z tytułu podobnego naruszenia.

Sądem rozjemczym, któremu spór zostanie poddany, będzie ten, który wskażą Strony lub ten, który został przewidziany w uprzednio zawartych przez nie Konwencjach.

Członkowie Związku zobowiązują się wykonywać w dobrej wierze wydane wyroki i nie uciekać się do wojny z Członkiem Związku, który się do wyroku zastosuje. W razie odmowy zastosowania się do wyroku Rada zaproponuje środki, zdolne zapewnić mu skuteczność.

 

Článek 13.

Členové společnosti jsou zajedno v tom, že, vyskytne-li se mezi nimi spor hodící se podle jejich mínění k rozsouzení rozhodčími, a nemůže-li tento spor býti uspokojivě řešen cestou diplomatickou, předloží celou spornou věc rozhodčímu řízení.

Za případy toho druhu, jež se obecně hodí k rozsuzování řízením rozhodčím, prohlašují se spory o výklad některé smlouvy, o všelikých otázkách práva mezinárodního, o tom, je-li dána skutečnost, která, jsouc prokázána, by zakládala porušení mezinárodního závazku, neb o rozsah a povahu náhrady, již jest dáti za takové porušení.

Rozhodčím soudem, před nějž věc přísluší, je soud, na kterém se strany dohodnou, nebo soud, který byl smluven dřívějšími jejich úmluvami.

Členové Společnosti se zavazují, že poctivě dostojí vyneseným rozsudkům a že se neuchýlí k válce proti žádnému členu Společnosti, který se jim podvolí. Nevykoná-li se rozsudek, navrhne Rada opatření, která by mu dodala účinnosti.

 

Madde 13

Aza-yı Cemiyet, beyinlerinde kendi itikatlarına göre hakem marifetile kabil-i tesviye olan bir ihtilâf zuhur eder ve bu ihtilaf, diplomasi tarikile mucib-i memnuniyet bir surette hal ve tesviye edilemezse bu meselenin tamamile hakeme havalesini kararlaştırırlar. Bir muahedenin hukuk-ı düvelin her nokta-i nazarından tefsirine ve subutu takdirinde bir taahhüd-ı düvelinin inkitaını mucip olacak her nevi hâdisatın tahakkukuna veyahut böyle bir inkıtaın istilzam eyleyeceği tamirin vüsat veya mahiyetine taallűk eden bu gibi ihtilâfatın suret-i umumiyede hakem vasıtasile kabil-i hal ihtilâfat meyanında bulunduğu beyan olunur.

Davanın tevdi olunduğu hakem mahkemesi tarafeynce tayin edilen veya mukavelât-ı mütekaddimede musarrah bulunan bir mahkemedir.

Cemiyet âzası ita olunan hükümleri hüsn-i niyetle icra eylemeği ve bu hükümlere tevfik-i hareket eden Cemiyet âzasından herhangi birine karşı harbe müracaat etmemeği taahhüt ederler. Hükmün adem-i icrası halinde Meclis hükmün temin-i icrasına sâlih tedabiri teklif eder.

 

Член 13

Членовете на Обществото се договарят, че когато между тях възникне спор, който те признават като подходящ за решаване чрез арбитраж и който не може удовлетворително да бъде разрешен по дипломатичен път, те ще го подложат на арбитраж.

Спорове относно тълкуването на договор, както и всеки въпрос на международното право, както и до съществуването на какъвто и да е факт, който ако бъде установен би представлявало нарушение на международно задължение, или до обхвата или естеството на репарация за такова нарушение, се обявяват като включени в кръга на онези, които като цяло са подходящи за решаване чрез арбитраж.

За разглеждане на всякакъв такъв спор арбитражният съд, към който ще бъде отнесен случая, ще бъде договорения съд от страните или уговорения такъв в която и да е конвенция между тях.

Членовете на Обществото се договорят, че ще изпълнят добросъвестно всяко произнесено арбитражно решение и че те нямат да прибягнат до война срещу член от Обществото, който се съобрази с това решение. В случай на пропуск да се изпълни решението, Съветът ще предложи стъпките, които трябва да се вземат, за да се приведе то в изпълнение.

 
    Durch Beschluß gemäß Artikel 26 der Satzung wurde der Artikel 13 wie folgt geändert:
- im Absatz 1 wurde nach den Worten "einer schiedsrichterlichen Lösung" die Worte "oder einer gerichtlichen Lösung" und nach den Worten: "der Schiedsgerichtsbarkeit" die Worte "oder dem gerichtlichen Verfahren" eingefügt.
- im Absatz 2 wurde nach den Worten "einer schiedsrichterlichen Lösung" die Worte "oder einer gerichtlichen Lösung" eingefügt.
- der Absatz 3 erhielt folgende Fassung:
"Als Gericht, dem der Streitfall unterbreitet wird, wird der gemäß Artikel 14 errichtete Ständige Internationale Gerichtshof oder irgendein Gericht tätig, das von den Parteien bestimmt wird, oder das in früheren Übereinkommen von ihnen vereinbart ist."
- im Absatz 4 wurde nach den Worten: "den erlassenen Schiedsspruch" die Worte "oder die Entscheidung" und nach den Worten: "des Spruchs" die Worte "oder der Entscheidung" eingefügt.

 

             

Article 14.

Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractčre international que les parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.

 

ARTICLE 14

The Council shall formulate and submit to the Members of the League for adoption plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice. The Court shall be competent to hear and determine any dispute of an international character which the parties thereto submit to it. The Court may also give an advisory opinion upon any dispute or question referred. to it by the Council or by the Assembly.

 

Artikel 14.

Der Rat wird mit dem Entwurf eines Planes zur Errichtung eines ständigen internationalen Gerichtshofs betraut und hat den Plan den Bundesmitgliedern zu auf und unterbreiten. Dieser Gerichtshof befindet über alle ihm von den Parteien unterbreiteten internationalen Streitfragen. Er erstattet ferner gutachtliche Äußerungen über jede ihm vom Rate oder der Bundesversammlung vorgelegten Streitfrage oder sonstige Angelegenheit.

 

Articolo 14.

Il Consiglio formulerŕ e sottoporrŕ ai Membri della Societŕ un progetto per la istituzione di una Corte permanente di giusttzia internazionale. La Corte sarŕ competente per conoscere e decidere ogni vertenza di carattere internazionale che le Parti le sottopongano. La Corte potrŕ anche esprimere un parere su qualunque controversta o questione deferitale dal Consiglio o dall'Assemblea.

 

ARTÍCULO 14.

El Consejo queda encargado de preparar un proyecto ds tribunal permanente de justicia internacional y de someterlo al examen de los miembros de la Sociedad. Este tribunal entenderá en todos los desacuerdos de carácter internacional que las partes sometan a su examen. Dará también informes consultivos acerca de todo desacuerdo o de todo punto cuyo examen le confíe la Asamblea o el Consejo.

 

14. Cikk.

A Tanács Állandó Nemzetközi Bíróság felállítására vonatkozó tervezetet fog készíteni és azt elfogadás végett a Szövetségi tagjai elé terjeszti. Ennek a Bíróságnak hatásköre ki fog terjedni a felek részéről elébe terjesztett minden jellegű vitás esetre. A Bíróság azonfelül véleményt fog nyilvánítani minden olyan vitás esetben és kérdésben, amelyet a Tanács vagy a Közgyűlés hozzá utal.

 

ARTYKUŁ 14.

Radzie przekazuje się przygotowanie projektu stałego Trybunału sprawiedliwości międzynarodowej i przedstawienie projektu Członkom Związku. Trybunał ten rozpatrywać będzie wszystkie spory o charakterze międzynarodowym, przedłożone mu przez Strony. Będzie wypowiadał doradczo zdanie o wszystkich sporach i sprawach, z któremi zwróci się doń Rada lub Zgromadzenie.

 

Článek 14.

Rada se pověřuje úkolem, aby připravila návrh Stálého mezinárodního soudního dvora a aby jej předložila členům Společnosti. Tento soudní dvůr bude nalézati o všech sporech rázu mezinárodního, jež strany naň vznesou. Bude též podávati dobrá zdání o sporech neb otázkách, jež naň vznese Rada nebo Shromáždění.

 

Madde 14

Meclis, beynelmilel daimî bir Mahkeme-i Adliye lâyihasını ihzar ve âza-yı Cemiyete tevdie memurdur. Bu mahkeme bir mahiyet-i beynelmileliyeye haiz olup tarafinin kendisine tevdi edeceği kâffe-i ihtilâfatı rüyet edecektir. Meclis veya Heyet tarafından kendisine havale olunacak her nevi ihtilâfat ve nokat hakkında da istişarî mütalâatı beyan eyleyecektir.

 

Член 14

Съветът ще формулира и ще предложи на членовете на Обществото планове за създаване на Постоянен Съд за Международно Правосъдие. Съдът ще бъде компетентен да изслуша и да реши всеки спор от международен характер, който съответните страни внесат. Съдът също така може да предостави съвещателно мнение по отношение на всеки спор или въпрос, които бъде отнесен от Съвета или от Събранието.

 

Article 15.

S'il s'élčve entre les membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis ŕ ŕ l'arbitrage prévu â l'article 13, les Membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquęte et d'un examen complets.

Dans le plus bref délai, les parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pičces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate.

Le Conseil s'efforce d'assurer le rčglement du différend. S'il y réussit, il publie, dans la mesure qu'il juge utile, un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de ce rčglement.

Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit ŕ l'unanimité, soit ŕ la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées ŕ l'espčce.

Tout membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est accepté ŕ l'unanimité, le vote des Représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les membres de la Société s'engagent ŕ ne recourir ŕ la guerre contre aucune partie qui se conforme aux conclusions du rapport.

Dans le cas oů le Conseil ne réussit pas ŕ faire accepter son rapport par tous ses membres autres que les représentants de toute partie au différend, les membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice.

Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse ŕ la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution.

Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de męme ętre saisie du différend ŕ la requęte de l'une des parties ; cette requęte devra ętre présentée dans les quatorze jours ŕ dater du moment oů le différend est porté devant le Conseil.

Dans toute affaire soumise ŕ l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives ŕ l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent également ŕ l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport fait par l'Assemblée avec l'approbation des représentants des membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres membres de la Société, ŕ l'exclusion, dans chaque cas, des représentants des parties, ŕ le męme effet qu'un rapport du Conseil adopté ŕ l'unanimité de ses membres autres que les représentants des parties.

 

ARTICLE 15

If there should arise between Members of the League any dispute likely to lead to a rupture, which is not submitted to arbitration in accordance with Article 13, the Members of the League agree that they will submit the matter to the Council. Any party to the dispute may effect such submission by giving notice of the existence of the dispute to the Secretary General, who will make all necessary arrangements for a full investigation and consideration thereof.

For this purpose the parties to the dispute will communicate to the Secretary General, as promptly as possible, statements of their case with all the relevant facts and papers, and the Council may forthwith direct the publication thereof.

The Council shall endeavour to effect a settlement of the dispute, and if such efforts are successful, a statement shall be made public giving such facts and explanations regarding the dispute and the terms of settlement thereof as the Council may deem appropriate.

If the dispute is not thus settled, the Council either unanimously or by a majority vote shall make and publish a report containing a statement of the facts of the dispute and the recommendations which are deemed just and proper in regard thereto.

Any Member of the League represented on the Council may make public a statement of the facts of the dispute and of its conclusions regarding the same.

If a report by the Council is unanimously agreed to by the members thereof other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute, the Members of the League agree that they will not go to war with any party to the dispute which complies with the recommendations of the report.

If the Council fails to reach a report which is unanimously agreed to by the members thereof, other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute, the Members of the League reserve to themselves the right to take such action as they shall consider necessary for the maintenance of right and justice.

If the dispute between the parties is claimed by one of them, and is found by the Council, to arise out of a matter which by international law is solely within the domestic jurisdiction of that party, the Council shall so report, and shall make no recommendation as to its settlement.

The Council may in any case under this Article refer the dispute to the Assembly. The dispute shall be so referred at the request of either party to the dispute, provided that such request be made within fourteen days after the submission of the dispute to the Council.

In any case referred to the Assembly, all the provisions of this Article and of Article 12 relating to the action and powers of the Council shall apply to the action and powers of the Assembly, provided that a report made by the Assembly, if concurred in by the Representatives of those Members of the League represented on the Council and of a majority of the other Members of the League, exclusive in each case of the Representatives of the parties to the dispute, shall have the same force as a report by the Council concurred in by all the members thereof other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute.

 

Artikel 15.

Entsteht zwischen Bundesmitgliedern eine Streitfrage, die zu einem Bruche führen könnte, und wird diese Streitfrage nicht, wie im Artikel 13 vorgesehen, der Schiedsgerichtsbarkeit unterbreitet+), so kommen die Bundesmitglieder überein, sie vor den Rat zu bringen. Zu diesem Zwecke genügt es, wenn eine der Parteien den Generalsekretär von der Streitfrage benachrichtigt; dieser veranlaßt alles Nötige zu erschöpfender Untersuchung und Prüfung+) .

Die Parteien haben ihm binnen kürzester Frist eine Darlegung ihres Falles++) mit allen einschlägigen Tatsachen und Belegstücken mitzuteilen; der Rat kann deren sofortige Veröffentlichung anordnen.

Der Rat bemüht sich, die Schlichtung+++) der Streitfrage herbeizuführen. Gelingt dies, so veröffentlicht er, soweit er dies für zweckdienlich hält, eine Darstellung des Tatbestandes mit den zugehörigen Erläuterungen und dem Wortlaut+++) des Ausgleichs.

Kann die Streitfrage nicht geschlichtet werden, so erstattet und veröffentlicht der Rat einen auf einstimmigem Beschluß oder Mehrheitsbeschluß beruhenden Bericht, der die Einzelheiten der Streitfrage und die Vorschläge wiedergibt, die er zur Lösung der Frage als die gerechtesten und geeignetsten empfiehlt.

Jedes im Rate vertretene Bundesmitglied kann gleichfalls eine Darstellung des Tatbestandes der Streitfrage und seine eigene Stellungnahme dazu veröffentlichen.

Wird der Bericht des Rates von denjenigen seiner Mitglieder, die nicht Vertreter der Parteien sind++++), einstimmig angenommen, so verpflichten sich die Bundesmitglieder, gegen keine Partei, die sich dem Vorschlag++++) fügt, zum Kriege zu schreiten.

Findet der Bericht des Rates nicht die einstimmige Annahme bei denjenigen seiner Mitglieder, die nicht Vertreter der Parteien+++++) sind, so behalten sich die Bundesmitglieder das Recht vor, die Schritte zu tun, die sie zur Wahrung von Recht und Gerechtigkeit für nötig erachten.

Macht eine Partei geltend und erkennt der Rat an, daß sich der Streit sich auf eine Frage bezieht, die nach internationalem Recht zur ausschließlichen Zuständigkeit dieser Partei gehört, so hat der Rat dies in einem Bericht festzustellen, ohne eine Lösung vorzuschlagen.

Der Rat kann in allen in diesem Artikel vorgesehenen Fällen die Streitfrage vor die Bundesversammlung bringen. Die Bundesversammlung hat sich auch+++++) auf Antrag einer der Parteien mit der Streitfrage zu befassen; der Antrag ist binnen vierzehn Tagen zu stellen, nachdem die Streitfrage vor den Rat gebracht worden ist.

In jedem der Bundesversammlung unterbreiteten Falle finden auf das Verfahren und die Befugnisse der Bundesversammlung die Bestimmungen dieses Artikels und des Artikel 12, der sich auf das Verfahren und die Befugnisse des Rates beziehen, mit der Maßgabe Anwendung daß ein Bericht, den die Bundesversammlung unter Zustimmung der Vertreter der dem Rate angehörenden Bundesmitglieder und der Mehrheit der anderen Bundesmitglieder immer mit Ausschluß der Vertreter der Parteien+++++)  verfaßt, dieselbe Bedeutung hat  wie ein Bericht des Rates, den seine Mitglieder, mit Ausnahme der Vertreter der Parteien+++++)  einstimmig gutheißen.

+) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "wird diese Streitfrage nicht, wie im Artikel 13 vorgesehen, der Schiedsgerichtsbarkeit unterbreitet" die Worte "unterliegt diese Streifrage nicht, wie im Artikel 13 vorgesehen, der Schiedsgerichtsbarkeit" verwendet; außerdem wurden in der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung die Worte "der Streitfrage" dem Absatz angefügt.
++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle des Wortes "Falles" das Wort "Streitfalles" verwendet.
+++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle des Wortes "Schlichtung" die Worte "sichere Schlichtung" verwendet; außerdem wurden in der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung anstelle der Worte "dem Wortlaut" die Worte "den Bedingungen" verwendet.
++++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "von denjenigen seiner Mitglieder, die nicht Vertreter der Parteien sind" die Worte "- abgesehen von den Stimmen der Vertreter der Streitparteien - " verwendet; außerdem wurden in der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung anstelle der Worte "dem Vorschlag" die Worte "den Vorschlägen" verwendet.
+++++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle des Wortes "Parteien" das Wort "Streitparteien" verwendet.
++++++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung fehlt das Wort "auch".

 

Articolo 15.

Se tra i Membri della Societa sorgesse una controversia tale da condurre a una rottura, che non sia sottoposta ad arbitrato nei modi predetti, i Membri della Societĺ convengono di deferirla al Consiglio. Qualuque delle Parti in causa potra, a questo fine, notificare l'esistenza della controversia al segretario generale, che prendera tutti i provvedimenti necessari per le indagini relative e per il completo esame di essa.

Le Parti comunicheranno, a tal uopo, al segretario generale, nel modo piů sollecito che sia possibile, l'esposizione del proprio caso con l'indicazione dei fatti e con tutti i documentigiustificativi; il Consiglio potrŕ disporne subito la pubblicazione.

Il Consiglio ten'erŕ di giungere a un componimento della vertenza, e quando i suoi tentativi riescano, pubblicherŕ una dichiarazione contenente l'indicazione dei fatti, le spiegazioni relative, e i termini del componimento, secondo che esso giudicherŕ opportuno.

Se la vertenza non č in tal modo composta, il Consiglio, o con voto unanime o a maggioranza, approverŕ e pubblicherŕ una relazione contenente l'esposizione dei fatti e le proposte che esso stimerŕ piů giuste e convenienti al riguardo.

Qualunque dei Membri della Socield rappresentati nel Consiglio potrŕ pubblicare una esposizione det fatti della vertenza e delle proprie conclusioni rispetto ad essa.

Se la relazione del Consiglio č approvata all'unanimitŕ, non tenendo conto dei rappresentanti delle Parti contendenti, i Membri della Societŕ convengono che non faranno guerra alla Parte che si conformi alle proposte contenute nella relazione.

Se il Consiglio non riesca a concretare una relazione approvata all'unanimitŕ dei suoi membri diversi dai rappresentanti dalle Parti contendenti, i Membri della Societŕ si riservano il diritto di prendere quei provvedimenti che stimeranno necessari per In tutela del diritto e della giustizia.

Se una delle Parti sostiene, e il Consiglio riconosce, che la vertenza concerne un argomento che secondo il diritto internazionale rileva esclusivamente dalla giurisdizione interna della detta Parte, il Consiglio riferirŕ in questo senso, e si asterrŕ dal formulare qualsiasi proposta circa il componimento della vertenza.

Il Consiglio potrů, in ogni caso contemplato dal presente articolo, deferire la vertenza all'Assemblea; dovrŕ farlo a richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata entro quattordici giorni da quello in cui la vertenza sarn stata sottoposta al Consiglio.

In ogni caso deferito all'Assemblea, tutte le disposizioni di questo articolo e dell'articolo 12, relative all'azione e alle facoltŕ del Consiglio, si applicheranno all'azione e alle facoltŕ dell Assemblea, una relazione deliberata dall'Assemblea con l'approvazione dei rappresentanti del Membri della Societŕ rappresentati nel Consiglio e della maggioranza degli altri Membri della Societŕ, esclusi in ogni caso i rappresentanti delle Parti contendenti, avrŕ lo stesso valore di una relazione del Consiglio approvata da tutti i membri di esso, eccetto i rappresentanti delle Parte contendenti.

 

ARTÍCULO 15.

Si surgiere entre los miembros de la Sociedad cualquier desacuerdo capaz de provocar una ruptura, y si este desacuerdo na fuere sometido al arbitraje previsto en el articulo 13, los miembros de la Sociedad convienen en someterlo al examen del Consejo. A este efecto bastará que uno de ellos dé aviso al secretario general, el cual tomará las disposiciones necesarias para que se proceda a una información y a un examen completos.

En el plazo más breve posible las partes deberán comunicar al secretario general la exposición de su causa con todos los hechos pertinentes y piezas justificativas. El Consejo podrá disponer la inmediata publicación de estos documentos.

El Consejo se esforzará en asegurar la solución del desacuerdo, y, si lo logra, publicará, hasta donde lo crea conveniente, una exposición con el relato de los hechos, las explicaciones que éstos reclamen y los términos de la solución.

Si el desacuerdo no hubiere podido ser resuelto, el Consejo redactará y publicará un dictamen, ya sea aprobado por unanimidad o por mayoría de votos, para dar a conocer las circunstancias de la cuestión y las soluciones que el Consejo recomienda como más equitativas y más apropiadas al caso.

Todo miembro de la Sociedad representado en el Consejo podrá asimismo publicar una exposición de los hechos motivo dei desacuerdo y sus propias conclusiones.

Si el dictamen del Consejo fuere aceptado por unanimidad, sin contar para el cómputo de los votos el de los representantes de las. partes, los miembros de la Sociedad se comprometen a no recurrir á la guerra contra ninguna parte que se conforme con las conclusionés del dictamen.

En el caso en que el Consejo no logre que se acepte su dictamen por todos sus miémbros, excepto los reprentantes de cualquier parte interesada en la cuestión, los miembros de la Sociedad se reservan el derecho de proceder como lo tengan por conveniente para el mantenimiento del derecho y de la justicia.

Si alguna de las partes pretendiere, y el Consejo lo reconociere así, que el desacuerdo versa sobre alguna cuestión que el derecho internacional deja a la exclusiva competencia de dicha parte, el Consejo lo hará constar y no recomendará ninguna solución.

El Consejo podrá en todos los casos previstos en el presente artículo llevar la cuestión ante la Asamblea. También podrá la Asam blea encargarse del examen de cualquier desacuerdo a requerimiento de cualquiera de las partes; este requerimiento deberá sea formulado dentro de los catorce días siguientes a la fecha en que la cuestión haya sido presentada al Consejo.

En todo asunto sometido a la Asamblea; las disposiciones del presente artículo y del artículo 12 relativas a la acción y a los poderes del Consejo, serán igualmente aplicables a la acción y a los poderes de la Asamblea. Queda entendido que todo dictamen emitido por la Asamblea, con la aprobación de los representantes de los miembros de la Sociedad representados en el Consejo y de una mayoría de los demás miembros de la Sociedad, con exclusión en cada caso de los representantes de las partes, tendrá el mismo efecto que un dictamen del Consejo aprobado por la totalidad de sus miembros, salvo los representantes de las partes.

 

15. Cikk.

Ha a Szövetség tagjai között olyan vitás eset merül fel, amely szakadásra vezethetne és amely a 13. Cikk értelmében nem esik választottbírósági eljárás alá, a Szövetség tagjai megegyeznek abban, hogy az ügyet a Tanács elé terjesztik. Az ügynek a Tanács elé terjesztéséhez elegendő, ha a felek egyike a vitás eset fennforgását bejelenti a főtitkárnak, aki minden szükséges lépést megtesz a tüzetes nyomozás és megvizsgálás érdekében.

A felek ebből a célból az ügy állását az ügyre vonatkozó minden bizonyítékkal és okirattal együtt a legrövidebb idő alatt a főtitkárral közlik és a Tanács azonnal elrendelheti mindezeknek nyilvánosságra hozatalát.

A Tanács a vitás kérdés elintézésére törekszik. Ha törekvései eredményesek, a vonatkozó tényállást a szükséges magyarázatokkal és az elintézés módjával együtt nyilvánosságra hozza oly mértékben, amint azt célravezetőnek tartja.

Ha a vitás esetet nem lehetett elrendezni, akkor a Tanács egyhangú vagy többségi határozat alapján meghozza és nyilvánosságra hozza jelentését, amelyben közli a vitás eset tényállását és azokat az indítványokat, amelyeket az eset megoldására nézve méltányosaknak és megfelelőknek talál.

A Szövetségnek a Tanácsban képviselt bármely tagja hasonló módon nyilvánosságra hozhatja a vitás eset tényállását és ebből vont következtetéseit.

A Szövetség tagjai kötelezik magukat, hogy, ha a Tanács jelentését - a vitában álló felek képviselőinek szavazatát nem számítva - a tagok egyhangúlag elfogadták, egyik olyan fél ellen sem viselnek háborút, amely a jelentésben ajánlott megoldást elfogadja.

Ha a Tanácsnak nem sikerül minden tagját - a vitában álló felek képviselőinek kivételével - jelentésének egyhangú elfogadására bírni, a Szövetség tagjai fenntartják maguknak azt a jogot, hogy akképen cselekedjenek, amint azt a jog és igazság érdekében szükségesnek látják.

Ha az egyik fél azt állítja és a Tanács megállapítja, hogy a nemzetközi jog szerint a vitás eset ennek a félnek hazai igazságszolgáltatása alá tartozik, a Tanács ezt jelentésében kimondja anélkül, hogy bármiféle megoldást ajánlana.

A Tanács a jelen cikkben megnevezett minden ügyben a vitás esetet a Közgyűlés elé terjesztheti. A felek bármelyikének kívánságára is a vitás esetet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ezt a kívánságot tizennégy napon belül kell tudatni attól a naptól számítva, amelyen a vitás kérdés a Tanács elé került.

A Közgyűlés elé terjesztett minden esetben, a jelen cikknek és a 12. Cikknek azon rendelkezései, amelyek a Tanács eljárására és hatáskörére vonatkoznak, a Közgyűlés eljárására és hatáskörére is alkalmazást nyernek. A Közgyűlés olyan jelentésének, amelyet a Tanácsban képviselt szövetségi tagok jóváhagyásával és a Szövetség többi tagjai többségének hozzájárulásával - minden esetben a vitában álló felek kivételével - hoztak, ugyanaz a hatálya van, mint az olyan jelentésnek, amelyet a Tanács összes tagjai - kivéve a felek képviselőit - egyhangúlag elfogadnak.

 

ARTYKUŁ 15.

Jeżeli między Członkami Związku powstanie spór, który mógłby sprowadzić zerwanie stosunków i jeżeli on nie zostanie poddany sądowi rozjemczemu, przewidzianemu w art. 13, to Członkowie Związku zgadzają się przedłożyć go Radzie. W tym celu, wystarczy, by jedna ze Stron zawiadomiła o sporze Sekretarza jeneralnego który zarządzi wszelkie środki celem przystąpienia do wszechstronnego rozpoznania i zbadania sporu.

Strony winny w możliwie najkrótszym czasie przedstawić Sekretarzowi jeneralnemu stan sprawy ze wszystkiemi dotyczącemi faktami i dowodami. Rada może nakazać natychmiastowe ich ogłoszenie.

Rada będzie się starała zapewnić załatwienie sporu. W razie wyniku dodatniego Rada, w miarę jak uzna to za pożyteczne, ogłosi przedstawienie stanu faktycznego, niezbędne jego wyjaśnienie i sposób załatwiania sporu.

Jeżeli spór nie będzie mógł być załatwiony, Rada ułoży i poda do wiadomości publicznej sprawozdanie, przyjęte jednomyślnie albo większością głosów, z przedstawieniem okoliczności sporu oraz rozwiązania przez Radę zaleconego, jako najsłuszniejszego i najodpowiedniejszego w danej sprawie.

Każdy Członek Związku, w Radzie reprezentowany, może również podać do publicznej wiadomości przedstawienie faktycznego stanu sporu i swe własne wnioski.

Jeżeli sprawozdanie zostanie przyjęte jednomyślnie, przyczem głos Przedstawicieli Stron nie bierze się w rachubę przy obliczaniu tej jednomyślności, to Członkowie Związku zobowiązują się nie uciekać się do wojny ze stroną, która się do wniosku sprawozdania zastosuje.

Gdyby Radzie nie udało się doprowadzić do jednomyślnego przyjęcia sprawozdania przez wszystkich Członków, poza Przedstawicielami Stron spór wiodących, to Członkowie Związku zastrzegają sobie prawo działania, jak to uznają za niezbędne, w obronie prawa i sprawiedliwości.

Jeżeli jedna ze Stron będzie twierdziła i Rada uzna, że spór dotyczy sprawy którą prawo międzynarodowe pozostawiło wyłącznej kompetencji tej Strony, to Rada stwierdzi to w sprawozdaniu, nie zalecając żadnego rozwiązania.

Rada może w każdym wypadku, przewidzianym w niniejszym artykule, przedłożyć spór Zgromadzeniu. Spór musi być przedłożony Zgromadzeniu, o ile jedna ze Stron tego zażąda; żądanie to winno być zgłoszone przed upływem 14 dni od wprowadzenia sporu przed Radę.

We wszystkich sprawach, przedkładanych Zgromadzeniu, przepisy niniejszego artykułu i art. 12 co do postępowania i atrybucji Rady, stosować się będą także do postępowania i atrybucji Zgromadzenia.

Sprawozdanie Zgromadzenia, zatwierdzone przez Przedstawicieli Członków Związku, reprezentowanych w Radzie, oraz przez większość pozostałych Członków Związku, wyjąwszy w każdym wypadku Przedstawicieli Stron, mieć będzie taki sam skutek, jak sprawozdanie Rady, przyjęte jednomyślnie przez jej Członków, którzy nie są Przedstawicielami Stron.

 

Článek 15.

Vyskytne-li se mezi členy Společnosti spor, který by mohl vésti k roztržce, a nepodléhá-li tento spor řízení rozhodčímu po rozumu článku 13, jsou členové Společnosti zajedno v tom, že jej předloží Radě. K tomu stačí, aby kterákoli strana zpravila o sporu generálního tajemníka, jenž učiní všechna opatření nutná k úplnému vyšetření a prozkoumání sporné věci.

K tomu cíli mu strany dodají co možno nejdříve vylíčení předmětu sporu se všemi závažnými skutečnostmi a písemnými doklady a Rada může ihned naříditi jejich uveřejnění.

Rada se přičiní, aby bezpečně dosáhla narovnání sporu. Zdaří-li se jí to, uveřejní, pokud to uzná za vhodno, zprávu, v které uvede skutečnosti, výklady k nim se vztahující a podmínky narovnání.

Nepodaří-li se spor urovnati, Rada pořídí a uveřejní referát usnesený buď jednomyslně nebo většinou hlasů, v kterém uvede ve známost okolnosti sporu a řešení, jež doporučuje jako nejslušnější a nejpřiměřenější v této věci.

Každý člen Společnosti zastoupený v Radě může rovněž uveřejniti výklad sporné věci a své vlastní závěry.

Byl-li referát Rady - nepřihlížejíc k hlasům zástupců sporných stran - usnesen jednomyslně, zavazují se členové Společnosti, že se neuchýlí k válce proti žádné sporné straně, která by se podvolila závěrům, k nimž dospěl referát.

Nezdaří-li se Radě, aby byl její referát přijat všemi členy mimo sporné strany, vyhrazují si členové Společnosti právo jednati tak, jak uznají za nutno k zachování práva a spravedlnosti.

Tvrdí-li některá strana a uzná-li Rada, že se spor týká otázky, kterou mezinárodní právo přenechává výhradně její pravomoci, zjistí to Rada ve svém referátě, aniž dá pokyny o jeho řešení.

Rada může v případech, na které se vztahuje tento článek, spor předložiti Shromáždění. Spor musí býti vznesen na Shromáždění, žádá-li o to některá strana; tato žádost musí býti podána do čtrnácti dnů od okamžiku, kdy byl spor předložen Radě.

Ve všech případech vznesených na Shromáždění platí o jednání a pravomoci Shromáždění ustanovení tohoto článku a článku 12, upravující jednání a pravomoc Rady.

Rozumí se, že referát podaný Shromážděním za souhlasu zástupců členů Společnosti, kteří jsou zastoupeni v Radě, a většiny ostatních členů Společnosti, nepřihlížejíc v žádném případě k zástupcům sporných stran, má stejný účinek jako referát přijatý všemi členy Rady mimo zástupce sporných stran.

 

Madde 15

Âza-yı Cemiyet arasında inkita-ı münasebatı tevlit edecek bir ihtilâf tahaddüs eder ve işbu ihtilâf 13 üncü maddede musarrah hakeme havale edilmezse ihtilâf-ı mezkűrun Meclise tevdii âza-yı Cemiyetçe mukarrerdir. Bu hususta âzadan birinin bu ihtilâftan tahkikat ve tetkikat-ı mükemmele icrası zımnında kâffe-i tedabire tevessül edecek olan Kâtib-i Umumiyi haberdar etmesi kâfidir. Tarafin müddet-i kalile-i mümküne zarfında davalarının bilcümle vaka-yi müteferriası ve evrak-ı müsbitesini cami bir fezlekeyi Kâtib-i Umumiye tevdi eylemelidirler. Meclis bu fezlekenin hemen neşrini emir edebilir.

Meclis ihtilâfın hal ve tesviyesini temine sarf-ı mesai eder ve husul-i muvaffakiyet halinde vekayi-i ve bunlara ait izahat-ı muktaziyeyi ve suver-i tesviyeyi mübeyyin bir fezlekeyi münasib gördüğü veçhile neşreder. İhtilâf hal edilemediği takdirde ihtilâfın esbabını ve bu işte en münasib ve en mukarin-i adalet gördüğü suret-i tesviyeyi bildirmek üzere ister ittifak-ı ârâ veya ekseriyet-i ârâ ile kararlaştırdığı raporu tanzim ve neşreder.

Mecliste bulunan Cemiyet âzasından her biri esbab-ı ihtilâf ve mukarrerat-ı zatiyesini mübeyyin bir rapor neşredebilir. Meclisin raporu, tarafin mümessillerinin reyi hariç olduğu halde müttefikan kabul olunduğu takdirde Cemiyet âzası mezkűr rapor ahkâmına tevfik-i hareket eden taraf aleyhine harbe girişmemeği taahhüt ederler. Meclis tarafin-i münaziünfihadan her birinin mümessillerinden maada diğer umum âzasına raporunu kabul ettiremediği takdirde Cemiyet âzası hak ve adaletin muhafazası emrinde münasib görecekleri veçhile hareket etmek hakkını muhafaza ederler.

Tarafeynden biri ihtilâfın, hukuk-ı düvelin tamamile kendi salâhiyetine terk ettiği bir meseleye taallűk ettiğini iddia eder ve bu iddia Meclis tarafından kabul edilecek olursa meclis bu keyfiyeti bir raporda bast ve temhit eylemekle beraber bir gűna suret-i tesviyeyi tavsiye eylemez.

Meclis işbu maddede tasrih olunan ahvalin kâffesinde ihtilâfı Heyete havale edebilir. Kezalik Heyet tarafından birinin istidası üzerine ihtilâfı tetkik edebilecektir. İşbu istida ihtilâfın Meclise tevdi olunduğu günden itibaren 14 gün zarfında takdim olunmalıdır. Heyete tevdi olunan her meselede Meclisin fiil-i hareket ve salâhiyetine taallűk eden bu madde ile 12 inci maddenin ahkâmı Heyetin fiil ve hareket ve salâhiyetin de tatbik olunur. Her meselede tarafın mümessilleri hariç olmak üzere Mecliste bulunan âza-yı cemiyet mümessillerinin tasvibi ve diğer âza-yı cemiyetin ekseriyet-i ârâsı ile heyet tarafından tanzim olunan rapor tarafın mümessillerinden gayri diğer âzasnın ittifak-ı ârâsı ile Meclis tarafından tanzim olunan raporun hüküm ve kuvveti gibi bir hüküm ve kuvveti haizdir.

 

Член 15

Ако между членовете на Обществото възникне спор, който е вероятно да доведе до прекъсване на отношенията и който не е внесен за решаване от арбитраж в съответствие с член 13, членовете на Обществото се договарят, че те ще го внесат за решаване от Съвета. Всяка страна по спора може да предизвика такова внасяне, като направи съобщение за съществуването на спора до Генералния секретар, който ще вземе всички необходими мерки за неговото цялостно разследване и разглеждане.

За тази цел страните по спора ще направят съобщения за техния спор до Генералния секретар, колкото е възможно по-скоро, заедно с всички отнасящи се до него факти и документи, и Съветът може да нареди неговото публикуване.

Съветът ще се стреми да достигне до разрешаване на спора, и ако такива усилия са успешни, ще бъде разпространено публично изявление, което ще съдържа факти и обяснения относно спора и условията на разрешаване, каквито Съветът може да сметне за уместни.

Ако спорът не бъде разрешен по този начин, Съветът единодушно или с мнозинство ще подготви и публикува доклад, който ще съдържа изложение на фактите по спора и препоръки, които относно същия спор се смятат за справедливи и уместни.

Всеки член на Обществото, който е представен в Съвета може да направи публично изложение на фактите по спора, както и на заключенията относно същия.

Ако даден доклад от Съвета бъде приет единодушно от съответните членове, които не са представители на една или двете страни по спора, членовете на Обществото се договорят, че няма да прибягнат до война със страна по спора, която се съобрази с препоръките на доклада.

Ако Съветът не успее да изготви доклад, който да бъде приет единодушно от съответните членове, които не включват представителите на една или повече от страните по спора, членовете на Обществото си запазват правото да предприемат такива действия, които те ще сметнат да необходими за поддържането на правото и справедливостта.

Ако спорът между страните бъде обявен от една от тях, и бъде решено от Съвета, че той възниква от материя, която според международното право е само в рамките на домашната юрисдикция на тази страна, Съветът ще докладва този факт и няма да издаде каквито и да е препоръки за неговото решаване.

Съветът може във всеки случай според този член да отнесе спора пред Събранието. Този спор ще бъде така отнесен по искане на всяка страна по спора, при условие че това искане бъде направено в рамките на четиринадесет дни след представяне на спора пред Съвета.

Във всеки случай, който е отнесен до Събранието, всички разпоредби на този член и на член 12, които се отнасят до действията и правомощията на Съвета, ще се прилагат до действията и правомощията на Събранието, при условие че доклад, който е изготвен от Събранието, ако бъде одобрен от представителите на онези членове на Обществото, представени в Съвета и от мнозинството на другите членове на Обществото, без да се включват във всеки случай представителите на страните по спора, ще има същата сила като доклад на Съвета, който е одобрен от всички членове, без да се включват в тях едната или повечето страни по спора.

 
    Durch Beschluß gemäß Artikel 26 der Satzung wurde im Artikel 15 nach den Worten "der Schiedsgerichtsbarkeit" die Worte "oder dem gerichtlichen Verfahren" eingefügt.

 

             

Article 16.

Si un membre de la Société recourt ŕ la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. Ceux-ci s'engagent ŕ rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financičres, ŕ interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et ŕ faire cesser toutes communications financičres, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre État, membre ou non de la Société.

En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens par lesquels les membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées ŕ faire respecter les engagements de la Société.

Les membres de la Société conviennent, en outre, de se pręter l'un ŕ l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financičres ŕ prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prętent également un mutuel appui pour résister ŕ toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'État en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage ŕ travers leur territoire des forces de tout membre de la Société qui participe ŕ une action commune pour faire respecter les engagements de la Société.

Peut ętre exclu de la Société tout membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres membres de la Société représentés au Conseil.

 

ARTICLE 16

Should any Member of the League resort to war in disregard of its covenants under Articles 12, 13 or 15, it shall ipso facto be deemed to have committed an act of war against all other Members of the League, which hereby undertake immediately to subject it to the severance of all trade or financial relations, the prohibition of all intercourse between their nationals and the nationals of the covenant-breaking State, and the prevention of all financial, commercial or personal intercourse between the nationals of the covenantbreaking State and the nationals of any other State, whether a Member of the League or not.

It shall be the duty of the Council in such case to recommend to the several Governments concerned what effective military, naval or air force the Members of the League shall severally contribute to the armed forces to be used to protect the covenants of the League.

The Members of the League agree, further, that they will mutually support one another in the financial and economic measures which are taken under this Article, in order to minimise the loss and inconvenience resulting from the above measures, and that they will mutually support one another in resisting any special measures aimed at one of their number by the covenant-breaking State, and that they will take the necessary steps to afford passage through their territory to the forces of any of the Members of the League which are co-operating to protect the covenants of the League.

Any Member of the League which has violated any covenant of the League may be declared to be no longer a Member of the League by a vote of the Council concurred in by the Representatives of all the other Members of the League represented thereon.

 

Artikel 16.

Schreitet ein Bundesmitglied entgegen den in den Artikeln 12, 13 oder 15 übernommenen Verpflichtungen zum Kriege, so wird es ohne weiteres+) so angesehen, als hätte es eine Kriegshandlung gegen alle anderen Bundesmitglieder begangen. Diese verpflichten sich, unverzüglich alle Handels- und Finanzbeziehungen zu ihm abzubrechen, ihren Staatsangehörigen jeden Verkehr mit den Staatsangehörigen des vertragsbrüchigen Staates zu untersagen und alle finanziellen, Handels- oder persönlichen Verbindungen zwischen den Staatsangehörigen dieses Staates und jedes anderen Staates, gleichviel ob Bundesmitglied oder nicht, abzuschneiden.

In diesem Falle ist der Rat verpflichtet, den verschiedenen beteiligten Regierungen vorzuschlagen, mit welchen Land-, See- oder Luftstreitkräften jedes Bundesmitglied für sein Teil++) zu der bewaffneten Macht beizutragen hat, die den Bundesverpflichtungen Achtung zu verschaffen bestimmt ist.

Die Bundesmitglieder sagen sich außerdem wechselseitige Unterstützung bei Ausführung der auf Grund dieses Artikels zu ergreifenden wirtschaftlichen und finanziellen Maßnahmen zu, um die damit verbundenen Verluste und Nachteile auf das Mindestmaß herabzusetzen. Sie unterstützen sich gleichfalls wechselseitig in dem Widerstand gegen jede Sondermaßnahme, die der vertragsbrüchige Staat gegen eines von ihnen richtet. Sie veranlassen alles Erforderliche, um den Streitkräften eines jeden Bundesmitglieds, das an einem gemeinsamen Vorgehen zur Wahrung der Bundesverpflichtungen teilnimmt, den Durchzug durch ihr Gebiet zu ermöglichen+++).

Jedes Mitglied, das sich der Verletzung einer aus der Satzung++++) entspringenden Verpflichtung schuldig macht, kann aus dem Bunde+++++) ausgeschlossen werden. Die Ausschließung wird durch Abstimmung aller anderen im Rate vertretenen Bundesmitglieder ausgesprochen.

+) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "ohne weiteres" die Worte "ipso facto" verwendet.
++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung fehlen die Worte "für sein Teil".
+++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "zu ermöglichen" die Worte "zu erleichtern" verwendet.
++++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "der Satzung" die Worte "dieser Satzung" verwendet.
+++++) Im österreichischen Staatsgesetzblatt und in der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "dem Bunde" die Worte "dem Bund" verwendet.
 

Articolo 16.

Qualora uno dei Membri della Societŕ ricorra alla guerra in violazione dei patti di cui agli articoli 12, 13 e 15, sarŕ considerato ipso lacto come colpevole di aver commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Societŕ, i quali si impegnano fin d'ora a interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo, a proibire ogni traffico fra i propri cittadini ed i cittadini dello Stato contravventore, e ad interdire ogni rapporto finanziario, commerciale o personale fra i cittadini dello Stato contravventore ed i cittadini di qualsiasi altro Stato, sia o non sia Membro della Societŕ.

Sarŕ in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari Governi interessati quali forze militari, navali od aeree dovranne essere fornite da ciascuno dei Membri della Societŕ, come contributo alle forze armate destinate a proteggere i patti sociali.

I Membri della Societŕ convengono inoltre di prestarsi mutua assistenza nei provvedimenti finanziarii ed economici presi a norma del presente articolo, per attenuere le perdite e gli inconvenienti che ne risultassero, di prestorsi del vari mutua assistenza per resistere contro i provvedimenti speciali dircili contro uno di essi dallo Stato contravventore e di prendere necessari provvedimenti per facilitare il transito attraverso i proprio territorio alle forze di qualunque dei Menibri della Societŕ cooperanti alla protezione dei patti sociali.

Ogni Membro della Societŕ che abbia violato i patti social potrŕ esterne escluso per voto del Consiglio, al quale parteci pino tutti gli altri Membri della Societŕ in esso rappresentali.

 

ARTÍCULO 16.

Si un miembro de la sociedad recurriere a la guerra, a pesar de los compromisos contraídos en los artículos 12, 13 o 15, se le consi.derá ipso facto como si hubiese cometido un acto de guerra contra. todos los demás miembros de la Sociedad. Estos se comprometen. a romper inmediatamente toda relación comercial o financiera con los del Estado que haya quebrantado el Pacto y a hacer que cesen todes las comunicaciones financieras, comerciales o personales entre los nacionales de dicho Estado y los de cualquier otro Estado, sea no miembro de la Sociedad.

En este caso, el Consejo tendrá el deber de recomendar a los divetsos Gobiernos interesados los. efectivos militares, navales o aéreos con que los miembros de la Sociedad hart de contribuir respectivamente a las fuerzas armadas destinadas a hacer respetar los compromisos de la Sociedad.

Los miembros de la Söt iedad con vienen, además, en prestarse unos a otros mutuo apoyo en la aplicación de las medidas económicas y financieras que hayan de tomarse en virtud del presente articulo, para reducir al mínimum las pérdidas o los inconvenientes que puedan resultar. Se prestarán igualmente mútuo apoyo para resistir cualquier medida especial dirigida contra cualquiera de ellos por un Estado que haya infringido el pacto, y tomarán las disposiciones necesarias para facilitar el paso a través de su territorio de las fuerzas de cualquier miembro dula Sociedad que tome parte en una acción común para hacer respetar Ios compromisos de la Sociedad.

Todo miembro que se haya hecho culpable de haber violado alguno de los compromisos de la Sociedad podrá ser excluido de ésta.. La exclusión será acordada por el voto de los demás, Miembros de la Sociedad representados en el Consejo.

 

16. Cikk.

Ha a Szövetség valamelyik tagja a 12., 13. és 15. Cikkekben foglalt megállapodások ellenére a döntést háború útján keresi, ezt a tagot ipso facto olyannak kell tekinteni, mintha háborús cselekményt követett volna el a Szövetség valamennyi többi tagja ellen. Ez utóbbiak kötelezik magukat, hogy az ilyen Állammal minden kereskedelmi és pénzügyi összeköttetést haladéktalanul megszakítanak, saját állampolgáraik és a szerződésszegő Állam polgárai között minden érintkezést betiltanak és minden pénzügyi, kereskedelmi vagy személyes összeköttetést megszüntetnek a szerződésszegő és minden más Állam polgárai között, tekintet nélkül arra, hogy a másik Állam a Szövetség tagja-e vagy sem.

Ilyen esetben a Tanács köteles a különféle érdekelt Kormányoknak ajánlatot tenni aziránt, hogy a Szövetség tagjai egyenkint minő szárazföldi, tengeri és légi haderővel járuljanak hozzá azokhoz a fegyveres erőkhöz, amelyek a szövetségi megállapodások betartását biztosítani hivatva lesznek.

A Szövetség tagjai megegyeznek továbbá abban is, hogy az e cikk alapján megvalósítandó pénzügyi és gazdasági intézkedésekben egymást kölcsönösen támogatni fogják, hogy az ezzel járó veszteségek és hátrányok a legkisebb mértékre csökkenjenek; épp így kölcsönösen támogatni fogják egymást a védekezésben minden olyan külön intézkedés ellen, amelyet a szerződésszegő Állam valamelyikükkel szemben alkalmaz; valamint megfelelő intézkedéseket fognak tenni arra nézve, hogy az ő területükön átvonulhassanak bármely szövetségi tagnak oly haderői, amelyek a szövetségi megállapodások betartásának biztosításában közreműködnek.

Minden tag, amely a Szövetségből folyó bármely kötelezettséget megsért, a Szövetségből kizárható. A kizárás a Tanácsban képviselt valamennyi szövetségi tagnak szavazata alapján történik.

 

ARTYKUŁ 16.

Jeżeli jeden z Członków Związku ucieka się do wojny wbrew zobowiązaniom przyjętym w art. 12, 13 lub 15, uważany będzie ipso facto za dopuszczającego się aktu wojennego przeciw wszystkim Członkom Związku. Ci zobowiązują się zerwać z nim natychmiast wszystkie stosunki handlowe i finansowe, zakazać wszelkich stosunków między swymi obywatelami a obywatelami Państwa, które złamało Umowę, wreszcie przerwać wszelkie porozumienie w sprawach finansowych, handlowych czy osobistych między obywatelami tego Państwa a obywatelami innych Państw, należących do Związku lub do niego nie należących.

W podobnym wypadku obowiązkiem Rady będzie wskazać poszczególnym Rządom, jakim kontyngensem sił wojskowych, morskich i lotniczych każdy z Członków Związku ma współdziałać w siłach zbrojnych, przeznaczonych do tego, by wymusić poszanowanie zobowiązań Związku.

Członkowie Związku zgadzają się nadto udzielać sobie wzajem poparcia w przeprowadzeniu zarządzeń gospodarczych i finansowych, które będą przedsiębrane na mocy niniejszego artykułu, aby możliwie zmniejszyć wynikające z tych zarządzeń straty i niedogodności. Również wspierać się będą wzajemnie w oporze przeciw specjalnym środkom, jakie wobec jednego z nich stosować będzie Państwo, które złamało Umowę. Wreszcie poczynią niezbędne zarządzenia, by ułatwić przejście przez swe terytorja wojskom każdego Członka Związku, biorącego udział we wspólnej akcji, mającej na celu zapewnienie poszanowania zobowiązań Związku.

Każdy Członek Związku, który stał się winnym złamania jednego z zobowiązań, wynikających z tej Umowy, może być wykluczony ze Związku. Wykluczenie będzie orzeczone w głosowaniu wszystkich pozostałych Członków Związku, w Radzie reprezentowanych.

 

Článek 16.

Uchýlí-li se některý člen Společnosti k válce, nedbaje závazků, které na se vzal podle článku 12, 13 nebo 15, má se ipso facto za to, jako by se byl dopustil válečného činu proti všem ostatním členům Společnosti. Tito členové se zavazují, že s ním přeruší ihned všechny vztahy obchodní nebo finanční, že zakáží všechny vztahy mezi svými příslušníky a příslušníky státu, který porušil úmluvu, a že zastaví všechny finanční, obchodní nebo osobní styky mezi příslušníky provinilého státu a příslušníky kteréhokoli jiného státu, ať členem Společnosti je či není.

V tomto případě jest povinností Rady, by doporučila jednotlivým vládám, o něž jde, stav vojenských, námořních a vzduchoplaveckých sil, jimiž každý z členů Společnosti přispěje k branné moci určené k tomu, aby vynutily plnění závazků ze Společnosti plynoucích.

Členové Společnosti jsou mimo to zajedno v tom, že si vzájemně poskytnou pomoc při provádění hospodářských a finančních opatření, která by bylo učiniti ve smyslu tohoto článku tak, aby snížili na nejmenší míru ztráty a závady, jež by z nich vyplynuly. Rovněž si vzájemně poskytnou pomoc, aby odolali zvláštním opatřením, která by proti některému z nich učinil stát porušivší úmluvu. Učiní nutná opatření, aby usnadnili skrze své území průchod válečným silám kteréhokoli člena Společnosti, který se účastní společného podniku, aby byla zjednána platnost závazkům ze Společnosti plynoucím.

Člen, který se dopustí porušení některého závazku vyplývajícího z této úmluvy, může býti vyloučen ze Společnosti usnesením všech ostatních členů, kteří jsou zastoupeni v Radě.

 

Madde 16

Âza-yı Cemiyetten biri 12 inci, 13 üncü veyahut 15 inci maddelerdeki taahhüdat hilâfına olarak muharebeye müracaat ettiği takdirde Cemiyetin diğer bütün âzası aleyhine bilfiil harp ika eylemiş addolunur. Bunlar derhal kendisile bütün münasebat-ı ticariye ve mâliyelerini kat ve kendi tebealeriyle ahidnameyi nakzeden hükümet tebeası arasındaki kâffe-i münasebatı men etmeği ve bu hükümet tebeası ile Cemiyet-i Akvam'a dahil bulunan ve bulunmayan diğer devletlerin her birinin beyninde bilcümle münasebat-ı maliye, ticariye veyahut şahsiyeyi men etmeği taahhüt ederler.

Bu takdirde Meclis taahhüdat-ı Cemiyetin infazına tahsis olunan kuva-yı müsellehaya cemiyet âzasının hangi bahrî ve havaî askerî kuvvetler ile iştirak edeceğini alâkadar olan muhtelif hükümetlere tavsiye etmek vazifesile mükelleftir.

Bundan maada âza-yı Cemiyet işbu madde mucibince ittihaz olunacak tedabir-i iktisadiye ve mâliyenin tatbikatından tahaddüs edecek zayiat ve mehaziri had-di asgariye tenzil için yekdiğerine karşı müzaherat-ı mütekabilede bulunmağı kararlaştırır. Aza-yı Cemiyet, ahidnameyi nakzeden devlet tarafından kendilerinden biri aleyhine ittihaz olunan bir tedbir-i mahsusa mukavemet için kezalik yekdiğerine mütekabilen zahir olacaktır. Aza-yı Cemiyet taahhüdat-ı Cemiyeti tenfiz için icra olunan bir hareketi müşterekeye iştirak eyleyen âza-yı cemiyetten her hangi birine ait kuvvetlerin kendi arazilerinden mürurlarını teshil etmek üzere tedabir-i muktaziyeye tevessül ederler.

Ahidnameden münbais taahhüdatın nakzından dolayı mesul olan her bir âza Cemiyetten ihraç olunabilir. İhraç keyfiyeti Mecliste bulunan diğer bütün âza-yı Cemiyetin ârâsı ile ittihaz olunur.

 

Член 16

Ако който е член на Обществото прибегне до война в нарушение на уговорките според членове 12, 13 или 15, то ще се смята, че той ipso facto е извършил акт на война срещу всички членове на Обществото, които в резултат веднага ще предприемат прекъсване на всякакви търговски и финансови отношения, забраната за всякакви взаимоотношения между техни граждани и граждани на държавата, която е нарушила Пакта, и прекратяване на всички финансови, търговски и лични взаимоотношения между гражданите на държавата, която е нарушила Пакта и гражданите на всяка друга държава, независимо от това дали тя е член или не на Обществото.

Съветът ще има задължението в такъв случай да препоръча на засегнатите правителства какви ефективни военни, военноморски или военновъздушни сили ще допринесат членовете на Обществото към въоръжените сили, които ще бъдат използвани, за да се защитят договорите на Обществото.

Членовете на Обществото също така се договорят, че взаимно ще се поддържат един друг в икономическите и финансовите мерки, които биват взети според този член, за да минимизират загубата и неудобството в резултат на тези мерки, и че взаимно ще се поддържат един друг при съпротивата на каквито и да е специални мерки, насочени към един от тях от държавата нарушителка, и че ще вземат необходимите стъпки, за да предоставят преминаване през тяхната територия на силите на всеки член на Обществото, които сътрудничат за защитата на договорите на Обществото.

Всеки член на Обществото, който е нарушил договор на Обществото, може да бъде изключен като член на Обществото чрез гласуване на Съвета, при което са изразили съгласие представителите на всички останали членове на Обществото, които са били представени на заседанието.

 
    Durch Beschluss der 2. Bundesversammlung sollten nach dem Artikel 16 Abs. 1 folgende Absätze eingefügt werden, der aber gemäß Art. 26 der Satzung nicht ratifiziert wurde:
"Es steht dem Rate zu, ein Gutachten darüber zu erstatten, ob ein Bruch der Völkerbundssatzung vorliegt oder nicht. Bei der Beschlußfassung des Rates über diese Fragen werden die Stimmen der Mitglieder , die beschuldigt sind, zum Kriege geschritten zu sein, sowie derjenigen, gegen die der Krieg unternommen worden ist, nicht mitgezählt.
Der Rat soll allen Mitgliedern des Völkerbundes den Zeitpunkt bekanntgeben, den er für die Anwendung der in dem vorliegenden Artikel vorgesehenen wirtschaftlichen Maßnahmen empfiehlt.
Wenn indessen der Rat der Meinung ist, daß die Aufschiebung irgendeiner dieser Maßnahmen für gewisse Mitglieder und für eine bestimmte Dauer gestatten würde, das durch die vorerwähnten Maßnahmen verfolgte Ziel besser zu erreichen, oder daß sie nötig wäre, um den diesen Mitgliedern aus solchen Maßnahmen erwachsenen Verluste und Nachteile auf das Mindestmaß zu beschränken, so hat er das Recht, diese Aufschiebung zu verfügen."
 
             

Article 17.

En cas de différend entre deux États, dont un seulement est membre de la Société ou dont aucun n'en fait partie, l'État ou les États étrangers ŕ la Société sont invités ŕ se soumettre aux obligations qui s'imposent ŕ ses membres aux fins de rčglement du différend, aux conditions estimées justes par le Conseil. Si cette invitation est acceptée, les dispositions des articles 12 ŕ 16 s'appliquent sous réserve des modifications jugées nécessaires par le Conseil.

Dčs l'envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquęte sur les circonstances du différend et propose telle mesure qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le cas particulier.

Si l'État invité, refusant d'accepter les obligations de membre de la Société aux fins de rčglement du différend, recourt ŕ la guerre contre un membre de la Société, les dispositions de l'article 16 lui sont applicables.

Si les deux parties invitées refusent d'accepter les obligations de membre de la Société aux fins de rčglement du différend, le Conseil peut prendre toutes mesures et faire toutes propositions de nature ŕ prévenir les hostilités et ŕ amener la solution du conflit.

 

ARTICLE 17

In the event of a dispute between a Member of the League and a State which is not a Member of the League, or between States not Members of the League, the State or States not Members of the League shall be invited to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, upon such conditions as the Council may deem just. If such invitation is accepted, the provisions of Articles 12 to 16 inclusive shall be applied with such modifications as may be deemed necessary by the Council.

Upon such invitation being given the Council shall immediately institute an inquiry into the circumstances of the dispute and recommend such action as may seem best and most effectual in the circumstances.

If a State so invited shall refuse to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, and shall resort to war against a Member of the League, the provisions of Article 16 shall be applicable as against the State taking such action.

If both parties to the dispute when so invited refuse to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, the Council may take such measures and make such recommendations as will prevent hostilities and will result in the settlement of the dispute.

 

Artikel 17.

Bei Streitigkeiten zwischen einem Bundesmitglied und einem Nichtmitglied oder zwischen Staaten, die Nichtmitglieder sind, werden der Staat oder die Staaten, die Nichtmitglieder sind, aufgefordert, sich für die Beilegung der Streitfrage den den Bundesmitgliedern obliegenden Verpflichtungen zu unterwerfen, und zwar unter den vom Rat für gerecht erachteten Bedingungen. Wird dieses Aufforderung Folge geleistet, so gelangen unter Vorbehalt der Änderungen, die der Rat für erforderlich erachtet, die Bestimmungen der Artikel 12 bis 16 zur Anwendung.

Zugleich mit dem Erlaß dieser Aufforderung eröffnet der Rat eine Untersuchung über die Einzelheiten der Streitfrage und schlägt die Schritte vor, die er in dem besonderen Falle für die besten und wirksamsten hält.

Lehnt der so aufgeforderte Staat es ab, die Verpflichtungen eines Bundesmitglieds für die Beilegung der Streitfrage auf sich zu nehmen, und schreitet er zum Krieg+) gegen ein Bundesmitglied, so finden die Bestimmungen des Artikels 16 auf ihn Anwendung.

Weigern sich beide Parteien, auf die Aufforderung hin, die Verpflichtungen eines Bundesmitglieds für die Beilegung der Streitfrage auf sich zu nehmen, so kann der Rat alle zur Vermeidung von Feindseligkeiten und zur Schlichtung des Streites geeigneten Maßnahmen ergreifen und Vorschläge machen.

+) Im österreichischen Staatsgesetzblatt und in der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "zum Krieg" die Worte "zum Kriege" verwendet.
 

Articolo 17.

In caso di controversin fra un Membro della Societŕ e une Stato che non sia tale, o fra Stati che non appartengono alla Societŕ, lo Stato o gli Stati estranei alla medesima saranno invitati a l'assumere, agli effetti della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Societŕ alle condizioni che il Consiglio si merŕ opportune; in seguito allaccettazione di tale invito, le disposizioni degli articoli 12 a 16, inclusi, saranno applicabili, con le modificazioni che il Consiglio potrŕ stimare necessarie.

Fatto tale invito, il Consiglio aprirŕ immediatamente una inchiesta sulle circostanze e sul merito de la controversia e reccomanderŕ quegli atti che stimerŕ piů opportuni e piů effi caci.

Qualora uno Stato invitato ricusi di accettare, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Societŕ e muova in guerra contro un Membro della medesima, le disposizioni dell'art. 16 saranao applicabili centro il detto Stato.

Se entrambe le Parti contentlenti invitate ricusino di assumore, ai fiai della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Societŕ, il Consiglio potrŕ prea ere quei provvedimenti e far quelle proposte che meil o servano a prevenir le ostilitŕ ed a raggiungere il componimento della vertenza.

 

ARTÍCULO 17.

En caso de desacuerdo entre dos Estados, ninguno de los cuales, o sólo uno de ellos, sea miembro de la Saciedad, el Estado o los Estados ajenos a la misma serán invitados a someterse-a las obligó- ciones clue se imponen a los miembros con el fin de resolver los desacuerdos en las condiciones que estime justas el Consejo. Si la invitación fuere aceptada, se aplicarán los artículos 12 al 16, inclusive, a reserva de introducir las modificaciones que el Consejo considere necesarias.

Una vez hecha esta invitación, el Consejo abrirá una información; acerca de las circunstancias de la cuestión, y propondrá las medidas que estime mejores y más eficaces para el caso de„ que se traté.

Si el Estado invitado, después de negarse aceptar las obligaciones de miembro de la Sociedad a los efectos de resolver el desacuerdo surgido, recurriere a la guerra contra un miembro de la Sociedad, le serán aplicables las disposiciones del artículo 16.

Si las dos partes invitadas rehusaren aceptar las obligaciones de miembro de la Sociedad a los efectos de resolver el desacuerdo, el Consejo podrá tomar toda clase de medidas y formular cualquiera proposiciones encaminadas a evitar las hostilidades y conseguir la solución del conflicto.

 

17. Cikk.

Ha két olyan Állam között, amelyek közül csak az egyik vagy egyik sem tagja a Szövetségnek, vitás eset merül fel, a Szövetség kötelékébe nem tartozó Államot vagy Államokat fel kell szólítani, hogy a vitás kérdés megoldása céljából a Szövetség tagjaira nézve megállapított kötelezettségeknek vessék alá magukat és pedig oly feltételek mellett, amilyeneket a Tanács igazságosaknak tart. Ha ennek a felszólításnak eleget tesznek, akkor a 12-16. Cikkek rendelkezései irányadók azokkal a változtatásokkal, amelyeket a Tanács szükségeseknek tart.

Ennek a felszólításnak elküldése után a Tanács azonnal vizsgálatot indít a vitás eset körülményeire nézve azt az intézkedést indítványozza, amelyet az adott esetben a legjobbnak és a leghatásosabbnak tart.

Ha a felszólított Állam a vitás eset elintézésénél a Szövetség tagjaira rótt kötelezettségek elvállalását visszautasítja és a Szövetség valamelyik tagja ellen háborút indít, az ilyen Állammal szemben a 16. Cikk rendelkezései nyernek alkalmazást.

Ha a felszólítás ellenére mindkét fél vonakodik a Szövetség tagjaira rótt kötelezettségeket a vitás eset elintézésénél elfogadni, a Tanács minden olyan intézkedést és indítványt megtehet, amely az ellenségeskedések megelőzésére és a vita megoldására alkalmas.

 

ARTYKUŁ 17.

W przypadku sporu między Państwami, z których tylko jedno jest Członkiem Związku, lub też żadne doń nie należy, Państwo lub Państwa wobec Związku obce, zostaną dla załatwienia danego sporu na warunkach, uznanych przez Radę za słuszne, wezwane do poddania się takim samym zobowiązaniom, jakie ciążą na Członkach Związku. Jeżeli zastosują się one do wezwania, to będą miały do nich zastosowanie postanowienia art. 12 do 16 z zastrzeżeniem zmian, które Rada uzna za konieczne.

Po wysłaniu wezwania Rada zarządzi rozpoznanie okoliczności sporu i zaproponuje załatwienie, które jej się wyda w danym poszczególnym wypadku najlepszem i najskuteczniejszem.

Jeżeli Państwo wezwane nie zechce w celu załatwienia danego sporu poddać się zobowiązaniom Członka Związku i ucieknie się do wojny z Członkiem Związku, natenczas zostaną doń zastosowane przepisy art. 16.

Jeżeli obie wezwane Strony odmówią poddania się zobowiązaniom Członka Związku, mającym na celu uregulowanie sporu, to Rada będzie mogła przedsięwziąć wszelkie środki i czynić wszelkie propozycje, zdolne zapobiec krokom nieprzyjacielskim i zapewnić rozwiązanie konfliktu.

 

Článek 17.

Při sporu mezi dvěma státy, z nichž jen jeden je členem Společnosti, nebo mezi státy, z nichž žádný není jejím členem, budou stát nebo státy mimo Společnost jsoucí vyzvány, aby za účelem vyřízení sporu na sebe vzaly povinnosti uložené členům, za podmínek, které Rada uzná za spravedlivé. Vyhovějí-li tomuto vyzvání, platí o nich články 12 až 16 s výhradou změn, jež Rada uzná za nutné.

Po vydání této výzvy zahájí Rada ihned šetření o okolnostech sporu a doporučí taková opatření, jaká uzná za nejlepší a v daném případě za nejúčinnější.

Jestliže vyzvaný stát odepře vzíti na sebe za účelem řešení sporu povinnosti člena Společnosti a uchýlí se k válce proti některému členu Společnosti, lze použíti proti němu předpisů článku 16.

Odeprou-li obě vyzvané strany vzíti na sebe za účelem řešení sporu povinnosti člena Společnosti, může Rada učiniti jakákoli opatření a dáti jakékoli pokyny způsobilé k tomu, aby se zabránilo nepřátelským členům a aby se dosáhlo rozřešení rozepře.

 

Madde 17

Yalnız biri Cemiyete dahil bulunan veyahut her ikisi de Cemiyetin âzasından olmayan iki devlet arasında ihtilâf tekevvün ettiği takdirde Cemiyete dahil olmayan devlet veya devletler ihtilâfın tesviyesi için Meclis tarafından tensib olunan şeraite tevfikan kendi âzasına tahmil olunan taahhüdata tabi olmağa dâvet olunurlar. Dâvet-i vakıa kabul olunduğu halde 12 ilâ 16 inci maddeler ahkâmı Meclisçe lüzum görülecek tadilât ile tatbik olunur. Dâvetname irsal olunur olunmaz Meclis esbab-ı ihtilâf hakkında icra-yı tahkikata mübaderet eder ve hadise-i mahsusada kendisince ahsen ve en müessir görünen teedbiri ittihaz eyler.

Dâvet edilen devlet ihtilâfın halli için Cemiyet âzasının taahhüdatını kabulden istinkâf ederek âza-yı Cemiyetten biri aleyhine harbe tevessül ederse 16 ıncı madde ahkâmı kendi hakkında mabihüttatbik olunur. Dâvet edilen tarafeyn ihtilâfın halli için Cemiyet âzasının taahhüdatını kabulden istinkâf eyledikleri surette Meclis muhasamata mani olacak ve ihtilâfın hallini intaç edecek her gűna teklifat-ı dermeyen her gűna tedabiri ittihaz ve dermeyan edebilir.

 

Член 17

В случай на спор между член на Обществото и държава, която не е член на Обществото, или между държави, които не са членове на Обществото, държавата или държавите нечленове на Обществото ще бъдат поканени да приемат задълженията за членство в Обществото за целите на такъв спор при условия, които Съветът може да сметне за справедливи. Ако такава покана бъде приета, разпоредбите на член 12 до 16 включително ще бъдат приложени с такива изменения, които Съветът може да сметне за уместно да въведе.

След такава покана Съветът веднага ще започне разследване относно обстоятелствата на спора и ще препоръча такива действия, които могат да изглеждат най-добри и най-ефективни при съответните условия.

Ако една така поканена държава откаже да приеме задълженията за членство в Обществото за целите на такъв спор, и прибегне до война срещу член на Обществото, разпоредбите на член 16 ще се приложат срещу държавата, която е предприела такива действия.

Ако двете поканени страни по спора откажат да приемат задълженията за членство в Обществото за целите на такъв спор, Съветът може да вземе такива мерки и да направи такива препоръки, които ще предотвратят вражеските действия и ще доведат до решаването на спора.

 

Article 18.

Tout traité ou engagement international conclu ŕ l'avenir par un membre de la Société devra ętre immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré.

 

ARTICLE 18

Every treaty or international engagement entered into hereafter by any Member of the League shall be forthwith registered with the Secretariat and shall as soon as possible be published by it. No such treaty or international engagement shall be binding until so registered.

 

Artikel 18.

Jeder Vertrag+) oder jede internationale Abmachung, die ein Bundesmitglied zukünftig abschließt, ist unverzüglich beim Sekretariat einzutragen und sobald wie möglich von ihm zu veröffentlichen. Kein solcher Vertrag+) und keine solche internationale Abmachung ist vor dieser Eintragung rechtsverbindlich.

+) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle des Wortes "Vertrag" die Worte "internationale Vertrag" bzw. "internationaler Vertrag" verwendet.
 

Articolo 18.

Ogni trattato od impegno internazionale concluso d'ora in poi da nn Membro della Societů dovrŕ essere immediatamente registrato presso il  Segretariato e a cura di questo pubblicato nel piů breve termine. Nessun trattato o convenzione internazionale sarŕ obbligatorio finchč non sia registrato,

 

ARTÍCULO 18.

Todo tratado o compromiso internacional que se celebre en lo sucesivo por cualquier miembro de la Sociedad, deberá ser inmediatamente registrado por la Secretaría y publicado por ella lo antes posible. Ninguno de estos tratados o compromisos internacionales será obligatorio antes de haber sido registrado.

 

18. Cikk.

Minden nemzetközi szerződést vagy megállapodást, amelyet a Szövetség bármely tagja ezentúl létesít, haladéktalanul be kell iktatni a Titkárságnál és a Titkárságnak azt, mihelyt lehetséges, közzé kell tennie. A Titkárságnál való beiktatás előtt semmiféle ilyen nemzetközi szerződésnek vagy megállapodásnak nincs kötelező ereje.

 

ARTYKUŁ 18.

Każdy traktat lub zobowiązanie międzynarodowe, zaciągnięte w przyszłości przez Członka Związku, zostanie natychmiast przez Sekretarjat zarejestrowane i ogłoszone w możliwie najkrótszym czasie. Żaden z tych traktatów i żadne z zobowiązań międzynarodowych nie zyska mocy obowiązującej, zanim nie zostanie zarejestrowane.

 

Článek 18.

Všechny mezinárodní smlouvy a závazky, které příště budou sjednány členem Společnosti, musí býti ihned zapsány úřadem tajemnickým a jím uveřejněny co možno nejdříve. Žádná z těchto mezinárodních smluv nebo závazků nebude závazná, dokud nebude zapsána.

 

Madde 18

Cemiyet âzasından biri tarafından atiyen akdolunacak herhangi bir muahedename veya taahhüdame-i düveli Kitabet dairesince derhal kayıt ve tescil ve sürat-i mümküne ile neşredilmelidir. Bu muahedename veya taahhütname-i düveliden hiç biri kayıt ve tescil olununcaya kadar vacibülicra olmayacaktır.

 

Член 18

Всички договори или международни споразумения, към които се е присъединил член на Обществото, ще бъдат регистрирани в Секретариата и ще бъдат в най-скоро време публикувани. Международен договор или споразумение няма да имат обвързващ характер, докато не бъдат надлежно регистрирани.

 

Article 19.

L'Assemblée peut, de temps ŕ autre, inviter les membres de la Société ŕ procéder ŕ un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi que des situations internationales, dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde.

 

ARTICLE 19

The Assembly may from time to time advise the reconsideration by Members of the League of treaties which have become inapplicable and the con- . sideration of international conditions whose continuance might endanger the peace of the world.

 

Artikel 19.

Die Bundesversammlung kann von Zeit zu Zeit die Bundesmitglieder zu einer Nachprüfung der unanwendbar gewordenen Verträge und solcher internationalen Verhältnisse auffordern, deren Aufrechterhaltung den Weltfrieden gefährden könnte.

 

Articolo 19.

L'Assembica avrŕ il diritto di provocare di tempo in tempo, da parte dei Membri della Societŕ, un nuovo esame dei trattati divenuti inapplicabili e delle condizioni internazionali il mantenimento delle quali puň mettere in pericolo la pace del mondo.

 

ARTÍCULO 19.

La Asamblea podrá en cualquier tiempo invitar a los mi embros de la Sociedad a que procedan a nuevo examen de los tratados que hayan dejado de ser aplicables, así corno de las situaciones internacionales cuyo mantenimiento pudiera poner en peligro la paz del mundo.

 

19. Cikk.

A Közgyűlés időnkint felhívhatja a Szövetség tagjait az alkalmazhatatlanná vált szerződéseknek és olyan nemzetközi állapotoknak újabb megvizsgálására, amelyeknek fennmaradása a világbékét veszélyeztethetné.

 

ARTYKUŁ 19.

Zgromadzenie może od czasu do czasu wzywać Członków Związku, aby przystąpili do ponownego zbadania traktatów, które nie dają się już stosować, oraz położenia międzynarodowego, którego dalsze trwanie mogłoby zagrozić pokojowi świata.

 

Článek 19.

Shromáždění může čas od času vyzvati členy Společnosti, aby znovu přezkoumali smlouvy, které se staly nepoužitelnými, a mezinárodní poměry, jejichž další trvání by mohlo ohroziti světový mír.

 

Madde 19

Heyet, âza-yı Cemiyeti gayr-i kabil-i tatbik bir hal kesbeden ve idameleri sulh ve müsalemet-i âlemi bir muhataraya ilka edebilecek olan muahedenamelerle vaziyat-ı düveliyeyi arasıra yeniden tetkike dâvet edebilir.

 

Член 19

Събранието може от време на време да информира за преразглеждане от членовете на Обществото на договори, които са станали неприложими и разглеждането на международни условия, чието продължаване би могло да заплаши мира в света.

 

Article 20.

Les membres de la Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que le présent pacte abroge toutes obligations ou ententes inter se incompatibles avec ses termes et s'engagent solennellement ŕ n'en pas contracter ŕ l'avenir de semblables.

Si avant son entrée dans la Société, un membre a assumé des obligations incompatibles avec les termes du pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se dégager de ces obligations.

 

ARTICLE 20

The Members of the League severally agree that this Covenant is accepted as abrogating all obligations or understandings inter se which are inconsistent with the terms thereof, and solemnly undertake that they will not hereafter enter into any engagements inconsistent with the terms thereof.

In case any Member of the League shall, before becoming a Member of the League, have undertaken any obligations inconsistent with the terms of this Covenant, it shall be the duty of such Member to take immediate steps to procure its release from such obligations.

 

Artikel 20.

Die Bundesmitglieder erkennen, ein jedes für sein+) Teil, an, daß die gegenwärtige Satzung Verpflichtungen oder Einzelverständigungen aufhebt, die mit ihren Bestimmungen unvereinbar sind; und verpflichten sich feierlich, solche in Zukunft nicht mehr einzugehen.

Hat ein Mitglied vor seinem Eintritt in den Bund Verpflichtungen übernommen, die mit den Bestimmungen der Satzung unvereinbar sind, so hat es die Pflicht, unverzüglich Maßnahmen zur Lösung dieser Verpflichtungen zu ergreifen..

+) Im österreichischen Staatsgesetzblatt wurde anstelle des Wortes "sein" das Wort "seinen" verwendet.
 

Articolo 20.

I Membri della Societŕ convengono, ciascuno per quanto lo concerne, che il presente patto abroga tutte le obbligazioni o gli accordi fra di loro vigenti, incompatibili con le sue disposizioni, e si obbligano solennemente a non assumere in seguito alcun impegno di tal genere.

Nel caso che alcuno dei membri della Societŕ, prima di entrare a farne parte, abbia assunto obbligazioni incompatibili con le disposizioni del presente patto, avrŕ il dovere di far subito i passi occorrenti per liberarsene.

 

ARTÍCULO 20.

Los miembros de la Sociedad reconocen, cada uno en lo que le atańe, que el presente Pacto deroga cualesquiera obligaciones o inteligencia inter se incompatible con sus términos, y se comprometen solemnemente a no contraer otros análogos en lo sucesivo.

Si antes de su entrada en Ja Sociedad algún miembro hubiere asumido obligaciones incompatibles con el presente Pacto, deberá tomar inmediatamente las medidas necesarias para desligarse de tales obligaciones.

 

20. Cikk.

A Szövetség tagjai egyenkint megyeznek abban, hogy a jelen Egyességokmány elfogadásával közöttük megszűnik minden olyan kötelezettség és megegyezés, amely az Egyességokmány rendelkezéseivel össze nem egyeztethető; ünnepélyesen kötelezik magukat, hogy ezentúl a jelen Egyességokmány rendelkezéseivel összeférhetetlen kötelezettségeket nem vállalnak.

Ha a Szövetség valamely tagja a Szövetségbe lépése előtt a jelen Egyességokmánnyal összeférhetetlen kötelezettséget vállalt volna, kötelessége, hogy haladéktalanul megtegye a lépéseket az ily kötelezettségek felbontása iránt.

 

ARTYKUŁ 20.

Członkowie Związku uznają, każdy za siebie, że Umowa niniejsza odwołuje wszystkie zobowiązania lub porozumienia inter se, nie dające się pogodzić z jej brzmieniem, i zobowiązują się uroczyście nie zaciągać w przyszłości podobnych.

Jeżeli który z Członków Związku przed wstąpieniem do Związku zaciągnął zobowiązania, nie dające się pogodzić z brzemieniem Umowy, winien poczynić niezwłocznie kroki, celem uwolnienia się od tych zobowiązań.

 

Článek 20.

Členové Společnosti uznávají, každý, pokud oň jde, že tato úmluva ruší všechny závazky a dohody mezi nimi neslučitelné s jejím zněním a zavazují se slavnostně, že příště neuzavrou podobných smluv.

Vzal-li člen dříve, než vstoupil do Společnosti, na sebe závazky neslučitelné se zněním této úmluvy, jest jeho povinností bez odkladu podniknouti kroky, aby se z těchto závazků vymanil.

 

Madde 20

Aza-yı Cemiyet kendilerine münferiden taallűk eden hususatta işbu ahidnamenin miyanelerinde mevcut olup ahkâmile gayr-i kabil-i telif olan bilumum taahhüdat ve itilâfatı fesh ve ilga ettiğini tasdik eder. Ve ileride taahhüdat ve iltilâfat-ı mümasile akdetmemeği resmen taahhüt eylerler. Azadan biri Cemiyette duhulundan mukaddem ahidname ahkâmile gayr-i kabil-i telif bir takım taahhüdat deruhde etmiş ise işbu taahhüdatından kurtulmak için derhal tedabir-i lâzıma ittihaz eylemek mecburiyetindedir.

 

Член 20

Членовете на Обществото се договорят, че този Пакт се приема като отменящ всички задължения или разбирания inter se, които му противоречат, и тържествено заявяват, че от сега нататък няма да встъпят в каквото и да е споразумение, което противоречи на неговите разпоредби.

В случай, че който и да е член на Обществото, преди да стане член на Обществото, е поел каквито и да е задължения, които са в противоречие с условията на Пакта, то този член ще бъде длъжен да вземе необходимите мерки, за да се освободи от тези задължения.

 

Article 21.

Les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroë, qui assurent le maintien de la paix, ne seront considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent pacte.

 

ARTICLE 21

Nothing in this Covenant shall be deemed to affect the validity of international engagements, such as treaties of arbitration or regional understandings like the Monroe doctrine, for securing the maintenance of peace.

 

Artikel 21.

Internationale Abreden wie Schiedsgerichtsverträge und Abmachungen über bestimmte Gebiete, wie die Monroedoktrin, welche die Erhaltung des Friedens sicherstellen, gelten nicht als mit einer der Bestimmungen der gegenwärtigen Satzung unvereinbar.

 

Articolo 21.

Gli accordi internazionali, come i trattati di arbitrato, e le intese regionali, come la dottrina di Monroe, diretti a garantire il maritcnimento della pace, non si considereranno incompatibili con alcuna delle disposizioni di questo patto.

 

ARTÍCULO 21.

Los compromisos internacionales, tales como tratados de arb itraje, y las inteligencias regionales, tales como la doctrina de Monroe, que aseguran el mantenimiento de la paz, no se considerarán incompatibles con ninguna de las disposiciones del presente Pacto.

 

21. Cikk.

A béke fenntartását biztosító nemzetközi megegyezések, mint a választott bírósági szerződések és bizonyos területekre vonatkozó megállapodások, amilyen a Monroe-elmélet, érvényességét a jelen Egyességokmány rendelkezései semmiben sem érintik.

 

ARTYKUŁ 21.

Zobowiązania międzynarodowe takie, jak traktaty w sprawie rozjemstwa i porozumienia, dotyczące pewnego terytorjum, jak doktryna Monroe'go, zapewniające utrzymanie pokoju, nie są uważane za niedające się pogodzić z postanowieniami niniejszej Umowy.

 

Článek 21.

Mezinárodní závazky, jako smlouvy o rozhodčích a dohody určitých oblastí, jako doktrina Monroeova, které zabezpečují udržování míru, nepokládají se za neslučitelné s kterýmkoli ustanovením této úmluvy.

 

Madde 21

Hakem ahidnameleri ve Monroe kaidesi gibi bir memlekete mahsus itilâfat misillű sulh ve müsalemetin muhafazasını kâfil bulunan taahhüdat-ı düveliye işbu ahidname ahkâmından hiç birile gayr-i kabil-i telif addedilmeyecektir.

 

Член 21

Нищо в този Пакт няма да се разглежда като засягащо валидността на международни споразумения, като договори за арбитраж или регионални разбирания като доктрината Монро, за поддържането на мира.

 

Article 22.

Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, ŕ la suite de la guerre, ont cessé d'ętre sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-męmes dans les conditions particuličrement difficiles du monde moderne. Le bien ętre et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission.

La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux â męme d'assumer cette responsabilité et qui consentent ŕ l'accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et au nom de la Société.

Le caractčre du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues.

Certaines communautés qui appartenaient autrefois ŕ l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut ętre reconnue provisoirement, ŕ la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment oů elles seront capables de se conduire seules. Les voeux de ces communautés doivent ętre pris d'abord en considération pour le choix du mandataire.

Le degré de développement oů se trouvent d'autres peuples, spécialement ceux de l'Afrique centrale, exige que le mandataire y assume l'administration du territoire ŕ des conditions qui, avec la prohibition d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs, et l'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigčnes une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense du territoire et qui assureront également aux autres membres de la Société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce.

Enfin il y a des territoires, tels que le Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguďté géographique au territoire du mandataire, ou d'autres circonstances, ne sauraient ętre mieux administrés que sous les lois du mandataire comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'intéręt de la population indigčne.

Dans tous les cas le mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.

Si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration ŕ exercer par le mandataire n'a pas fait l'objet d'une convention antérieure entre les membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil.

Une commission permanente sera chargée de recevoir et d'examiner les rapports annuels des mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes questions relatives ŕ l'exécution des mandats.

 

ARTICLE 22

To those colonies and territories which as a consequence of the late war have ceased to be under the sovereignty of the States which formerly governed them and which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modem world, there should be applied the principle that the well-being and development of such peoples form a sacred trust of civilisation and that securities for the performance of this trust should be embodied in this Covenant.

The best method of giving practical effect to this principle is that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced nations who by reason of their resources, their experience or their geographical position can best undertake this responsibility, and who are willing to accept it, and that this tutelage should be exercised by them as Mandatories on behalf of the League.

The character of the mandate must differ according to the stage of the development of the people, the geographical situation of the territory, its economic conditions and other similar circumstances.

Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development where their existence as independent nations can be provisionally recognised subject to the rendering of administrative advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand alone. The wishes of these communities must be a principal consideration in the selection of the Mandatory.

Other peoples, especially those of Central Africa, are at such a stage that the Mandatory must be responsible for the administration of the territory under conditions which will guarantee freedom of conscience and religion, subject only to the maintenance of public order and morals, the prohibition of abuses such as the slave trade, the arms traffic and the liquor traffic, and the prevention of the establishment of fortifications or military and naval bases and of military training of the natives for other than police purposes and the defence of territory, and will also secure equal opportunities for the trade and commerce of other Members of the League.

There are territories, such as South-West Africa and certain of the South Pacific Islands, which, owing to the sparseness of their population, or their small size, or their remoteness from the centres of civilisation, or their geographical contiguity to the territory of the Mandatory, and other circumstances, can be best administered under the laws of the Mandatory as integral portions of its territory, subject to the safeguards above mentioned in the interests of the indigenous population.

In every case. of mandate, the Mandatory shall render to the Council an annual report in reference to the territory committed to its charge.

The degree of authority, control, or administration to be exercised by the Mandatory shall, if not previously agreed upon by the Members of the League, be explicitly defined in each case by the Council.

A permanent Commission shall be constituted to receive and examine the annual reports of the Mandatories and to advise the Council on all matters relating to the observance of the mandates.

 

Artikel 22.

Auf die Kolonien und Gebiete, die infolge des Krieges aufgehört haben, unter der Souveränität der Staaten zu stehen, die sie vorher beherrschten, und die von solchen Völkern bewohnt sind, die noch nicht imstande sind, sich unter den besonders schwierigen Bedingungen der heutigen Welt selbst zu leiten, finden die nachstehenden Grundsätze Anwendung: Das Wohlergehen und die Entwicklung dieser Völker bilden eine heilige Aufgabe der Zivilisation, und es ist geboten, in die gegenwärtige Satzung Bürgschaften für die Erfüllung dieser Aufgabe aufzunehmen.

Der beste Weg, diesen Grundsatz durch die Tat zu verwirklichen, ist die Übertragung der Vormundschaft über diese Völker an die fortgeschrittenen Nationen, die auf Grund ihrer Hilfsmittel, ihrer Erfahrung oder ihrer geographischen Lage am besten imstande sind, eine solche Verantwortung auf sich zu nehmen, und die hierzu bereit sind;: sie hätten die Vormundschaft als Mandatare des Bundes und in seinem Namen zu führen.

Die Art des Mandats muß sich nach der Entwicklungsstufe des Volkes, nach der geographischen Lage des Gebiets, nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen und allen sonstigen Umständen dieser Art verschieden sein.

Gewisse Gemeinwesen, die ehemals zum Türkischen+) Reiche gehörten, haben einen solchen Entwicklungsstufe erreicht, daß sie in ihrem Dasein als unabhängige Nationen++) vorläufig anerkannt werden können, unter der Bedingung, daß die Ratschläge und die Unterstützung einer Mandatars ihre Verwaltung bis zu dem Zeitpunkt leiten, wo sie imstande sein werden, sich selbst zu leiten. Bei der Wahl des Mandatars sind in erster Linie die Wünsche jener Gemeinwesen zu berücksichtigen.

Die Entwicklungsstufe, auf der sich andere Völker, insbesondere die mittelafrikanischen befinden, erfordert, daß der Mandatar dort die Verwaltung des Gebiets übernimmt*). Doch ist dies an Bedingungen geknüpft. Außer der Abstellung von Mißbräuchen, wie Sklaven-, Waffen- und Alkoholhandel, muß Gewissens- und Religionsfreiheit, lediglich mit den Einschränkungen, die die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten erfordert, gewährleistet sein. Verbürgt muß weiter sein das Verbot der Errichtung von Befestigungen oder von Heeres- oder Flottenstützpunkten, sowie das Verbot militärischer Ausbildung der Eingeborenen, soweit sie nicht lediglich polizeiliche oder Landesverteidigungszwecken dient. Dem Güteraustausch und Handel der anderen Bundesmitglieder muß ferner die gleiche Möglichkeit der Betätigung gesichert sein. +++)

Endlich gibt es Gebiete, wie Südwestafrika und gewisse Inseln im australischen Stillen Ozean, die infolge ihrer schwachen Bevölkerungsdichte und geringen Ausdehnung, ihrer Entfernung von den Mittelpunkten der Zivilisation, ihres geographischen Nachbarschaft zum Gebiete des Mandatars oder infolge anderer Umstände nicht wohl besser verwaltet werden können, als nach den Gesetzen des Mandatars und als integraler Bestandteil seines Gebiets, Unter Vorbehalt der Bürgschaften, die vorstehend im Interesse der eingeborenen Bevölkerung vorgesehenen sind.

In allen Fällen hat der Mandatar dem Rate jährlich einen Bericht über die seiner Fürsorge anvertrauten Gebiete vorzulegen.

Ist der Grad von behördlicher Machtbefugnis, Überwachung und Verwaltung, den der Mandatar ausüben soll, nicht bereits Gegenstand eines vorgängigen Übereinkommens zwischen den Bundesmitgliedern, so trifft der Rat hierüber ausdrückliche++++) Entscheidung.

Ein ständiger Ausschuß wird beauftragt, die Jahresberichte der Mandatare entgegenzunehmen und zu prüfen und dem Rate über alle die Ausführung der Mandatsverpflichtungen angehenden Fragen sein Gutachten zu erstatten.

*) Amtliche Anmerkung in Deutschland und Österreich: "Der englische Text lautet übersetzt: "daß der Mandatar verantwortlich für die Verwaltung des Gebietes sein muß".
+) Im österreichischen Staatgesetzblatt wurde anstelle des Wortes "Türkischen" das Wort "türkischen" verwendet.
++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle des Wortes "Nationen" das Wort "Staaten" verwendet.
+++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung lautet die Übersetzung der Art. 22 Abs. 5 wie folgt:
"Die Entwicklungsstufe, auf der sich andere Völker, insbesondere der mittelafrikanischen, befinden, erfordert, daß der Mandatar dort die Verwaltung des Gebiets unter Bedingungen übernimmt, die außer der Abstellung von Mißbräuchen, wie Sklaven-, Waffen- und Alkoholhandel, Gewissens- und Religionsfreiheit, lediglich mit den Einschränkungen, die die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten erfordert, gewährleisten und ferner das Verbot der Errichtung von Befestigungen oder von Heeres- oder Flottenstützpunkten sowie das Verbot militärischer Ausbildung der Eingeborenen, soweit sie nicht lediglich polizeilichen oder Landesverteidigungszwecken dient, verbürgen und schließlich dem Güteraustausch und Handel der anderen Bundesmitglieder die gleiche Möglichkeit der Betätigung sichern.".
++++) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle der Worte "hierüber ausdrückliche" die Worte "hierüber in jedem einzelnen Falle  ausdrückliche" verwendet.
 

Articolo 22.

Alle colonie e ai territori che in seguilo all'ultima guerra hanno cessato di trovarsi sotto la sovranitŕ dcgli Stati che prima li governavano e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da sč, nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applicherŕ il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli ň un compito sacro de'la civiltŕ e che le garanzio per l'attuazione di questo compito dovranno essere incluse nel presente patto.

Il metodo migliore per dare efletto pratico a questo principio č di affidare la tutela di questi popoli a nazioni progredite, che grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza e alla loro posizione geografica, possano meglio assumere questa responsabilitŕ e siano disposte ad accettare tale incarico; questa tutela dovrebbe essere esercitata dalle medesime come mandatarie della'Societŕ e per suo conto.

Il carattere del mandato dovrŕ variare secondo il grado di sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio, le sue condizioni economiche ed altre circostanze simili.

Alcune comunitŕ che appartenevano prima all Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni ind pendenti puň essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il cons glio e Passistenza ammin.istrativa di una Potenza mandatalia, fincač non saranno in grado di reggersi da sč. I dest eri di quesie comunitŕ dovranno essere principalmente tenutt in conto nella scelta della Potenza mandataria.

Altri popoli, specie dell'africa centrale, sono in tale stato che il mandatario dovrŕ rispondere dell'amministrazione del territtorio, a condizioni che garantiscano la libertŕ di coscienza o di religione, limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico e del buon costume, il divieto di abusi, come il commercio dogli schiavi, il traffico delle armi o dei liquori, e il divieto die stabilire fortificazione e basi militari o navali, e di dare agli indigeni una instruzione militare per scopi diversi dalla polizia e dalla difesao del territorio; a condizioni altresi che assicurino agli altri Membri della Societŕ vantaggi per il commerio e il traffico.

Vi sono territorî come quelli dell'Affrica sud-occidentale e talune isolo del Pacifico australe, che per la scarsa densitŕ della popolazione, per la piccola superfleie, per la lontananza dai centri della oiviltŕ, per la costiguitŕ geografica allo Stato mandatario, e per altre circonstanze possono meglio essere amministrati secondo le leggi del detto Stato comme parti integranti del suo territorio, salvo le garanzie predette nell'interesse della popolazione indigena.

In ogni caso di mandato, il mandatario presenterŕ alla Societŕ una relazione annuale circa il territorio affidatogli.

Il grado di autoritŕ di ingerenza e di amministrazione che dovrŕ essere esercitata dal mandatario sarŕ in ciascun caso esplicitamente determinato dal  Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai Membri della Societŕ.

Una Commissione permanente sarŕ constituita per ricevere ed esaminare le relazione annuali dei mandatari e dar parero al Consiglio in ogni mareria relativa all'adempiento dei mandati.

 

ARTÍCULO 22.

Los principios siguientes se aplicarán a las colonias y territorios que, a consecuencia de la guerra, hayan dejado de estar bajo la soberanía de los Estados que los gobernaban anteriormente y que estén habitados por pueblos aún no capacitados para dirigirse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno.

El bienestar y el desenvolvimiento de estos pueblos constituye una misión sagrada de civilización, y conviene incorporar al presente Pacto garantías para el cumplimiento de dicha misión.

El mejor método para realizar prácticamente este principio será. el de confiar la tutela de dichos pueblos a las naciones más adelantadas, que, por razón de sus recursos, de su experiencia o de su posición geográfica, se hallen en mejores condiciones de asumir esta responsabilidad y consientan en aceptarla. Estas naciones ejercerán la tutela en calidad de mandatarias y en nombre de la Sociedad.

El carácter del mandato deberá diferir según el grado de des. envolvimiento del pueblo, la situación geográfica del territorio, sus condiciones económicas y demás circunstancias análogas.

Ciertas comunidades que pertenecieron en otro tiempo al lmpe ' rio otomano han alcanzado un grado de desenvolvimiento tal, que su existencia como naciones independientes puede ser reconocida provisionalmente a condición de que la ayuda y los consejos de un mandatario guíen su administración hasta el momento en que sean capaces de dirigirse por si mismas. Para la elección de mandatario se tendrán en cuenta, en primer término, los deseos de dichas commitades.

El grado de desarrollo en que se hallan otros pueblos, especialmente en el Africa central, exige que el mandatario asuma en ellos la administración del territorio en condiciones que, juntamente con la prohibición de abusos tales como la trata de esclavos, el tráfico de armas y de alcohol, garanticen la  libertad de conciencia y de religión, sin más limitaciones que las que pueda imponer el mantenimiento del orden público y de las buenas costumbres, la prohibición de instalar fortificaciones o bases militares o navales, y de dar a los indígenas instrucción militar salvo para policía y defensa del territorio, y que aseguren igualmente a los demás miembros de la Sociedad condiciones de igualdad para el intercambio y el comercio.

Hay, por último, territorios, tales como el Africa del Sur y ciertas islas del Pacífico austral, que a consecuencia de la escasa densidad de población, de su superficie restringida, de su.alejamiento de los centros de civilización y de su contiguidad geográfica al territorio del mandatario o por otras circunstancias. no podrían estar mejor administradas que bajo las leyes del mandatario corno parte integrante de su territorio a reserva de las garantías previstas anteriormente en interés de la población indígena.

En todos estos casos, el mandatario deberá enviar al Consejo una Memoria anual concerniente al territorio que tenga a su cargo.

Si el grado de autoridad, de soberania o de administración que haya de ejercer el mandatario no hubiere sido objeto de convenios anteriores entre los miembros de la Sociedad, el Consejo resolverá expresamente acerca de estos extremos.

Una comisión permanente estará encargada de recibir y examinar las Memorias anuales de los mandatarios, y de dar al Consejo su opinión acerca de las cuestiones relativas al cumplimiento de los mandatos.

 

22. Cikk.

Oly gyarmatokra és területekre nézve, amelyek az elmult háború következtében megszüntek az őket azelőtt kormányzó Államok fennhatósága alá tartozni, s amelyeken oly népek laknak, amelyek a mai világ különösen nehéz viszonyai között még nem tudják önmagukat kormányozni, alapelvül mondatik ki, hogy ezeknek a népeknek jóléte és fejlődése a civilizáció szent hivatása, amelynek biztosítékait fel kell venni a jelen Egyességokmányba.

Ez alapelv gyakorlati megvalósításának legalkalmasabb módja az, hogy e népek felett való gyámságra megbízást azok a fejlettebb nemzetek nyernek, amelyek segédeszközeiknél, tapasztalataiknál vagy földrajzi helyzetüknél fogva leginkább képesek és hajlandók ennek a felelősségnek vállalására; ezek a nemzetek a gyámságot, mint a Szövetség megbizottai, ennek nevében gyakorolnák.

A megbízás jellegének az illető nép fejlődési foka, a terület földrajzi fekvése, gazdasági viszonyai és más egyéb körülményei szerint kell különböznie.

Bizonyos közületek, amelyek azelőtt a Török Birodalomhoz tartoztak, a fejlettségnek oly fokát érték el, hogy független nemzetként ideiglenesen elismerhetők, azzal a feltétellel, hogy közigazgatásuk valamely Megbízott Hatalom tanácsadó és támogató vezetése alá helyeztesék addig az időpontig, amikor már önmaguk is tudják sorsukat intézni. A Megbízott Hatalom választásánál elsősorban ezeknek a közületeknek kívánságait kell tekintetbe venni.

Más népek, különösen a középafrikaiak, olyan fejlődési fokon állanak, hogy a Megbízott Hatalmat kell felelőssé tenni a területnek olyan közigazgatásáért, amely a lelkiismereti és vallásszabadságot a közrend és a jó erkölcs követelte korlátozásokkal biztosítja, továbbá biztosítja bizonyos visszaéléseknek, mint a rabszolga-, fegyver- és szeszkereskedelemnek megtiltását, valamint erődök, hadi- vagy tengerészeti támpontok létesítésének és a bennszülöttek katonai kiképzésének megakadályozását, kivéve, ha ez a kiképzés rendőri és területvédelmi célokat szolgál; a Megbízott Hatalomnak a Szövetség más tagjai részére is biztosítani kell a kereskedelem és árúforgalom azonos lehetőségét.

Végül vannak oly területek, mint Délnyugat-Afrika és a Csendes-Óceán déli részének bizonyos szigetei, amelyek csekély népsűrűségüknél, kis terjedelmüknél, a civilizáció központjaitól való távollétüknél, a Megbízott Hatalom területével földrajzi összefüggésüknél vagy más körülményeknél fogva, legkedvezőbben a Megbízott Hatalom törvényei szerint és területének alkotó részeként igazgathatók, fenntartva a bennszülött lakosság érdekében fentebb felsorolt biztosítékokat.

A megbízás minden esetében a Megbízott Hatalomnak a Tanácshoz évenkint jelentést kell tennie a reá bízott területről.

Ha a Megbízott Hatalom jogkörének, ellenőrzésének vagy közigazgatásának terjedelmére vonatkozólag a Szövetség tagjai előzetesen nem állapodtak meg, erre nézve minden egyes esetben a Tanács kifejezetten határoz.

Állandó Bizottságot kell alakítani avégből, hogy az a Megbízott Hatalmak évi jelentéseit átvegye, megvizsgálja és a Tanácsnak a megbízások végrehajtására vonatkozó minden kérdésben véleményt adjon.

 

ARTYKUŁ 22.

Następujące zasady stosują się do kolonji i do terytorjów, które na skutek wojny przestały być pod zwierzchnictwem Państw, dotychczas niemi rządzących, a które są zamieszkane przez ludy, jeszcze niezdolne do rządzenia się samodzielnie w szczególnie trudnych warunkach nowożytnego świata.

Dobrobyt i rozwój tych ludów stanowią święte posłannictwo cywilizacji i dlatego godzi się włączyć do niniejszej Umowy rękojmie spełnienia tego posłannictwa.

Najlepszym sposobem urzeczywistnienia w praktyce tej zasady jest powierzenie opieki nad temi ludami narodom rozwiniętym, które ze względu na swe zasoby, doświadczenie i położenie geograficzne mogą najskuteczniéj przyjąć na siebie podobną odpowiedzialność i zechcą ją przyjąć; narody te wykonywałyby opiekę w charakterze Mandatarjuszów Związku i w jego imieniu

Charakter mandatu winien być różny zależnie od stopnia rozwoju ludu, położenia geograficznego terytorjum, jego warunków gospodarczych i innych podobnych czynników.

Niektóre społeczności, które należały poprzednio do Cesarstwa Otomańskiego, osiągnęły taki stopień rozwoju, że ich istnienie niepodległe może być uznane tymczasowo, pod warunkiem, że rady i pomoc Mandatarjusza kierować będą ich administracją aż do chwili, kiedy się staną zdolne do samodzielnych rządów. Życzenia tych społeczności winny być w pierwszym rzędzie wzięte pod rozwagę przy wyborze Mandatarjusza.

Stopień rozwoju, na którym znajdują się inne ludy, w szczególności w Afryce środkowej, wymaga, aby Mandatarjusz podjął zarząd terytorjum na warunkach, które uniemożliwią nadużycia, jak handel niewolnikami, bronią i alkoholem, zapewnią wolność sumienia i religji, z temi tylko ograniczeniami, których może wymagać utrzymanie porządku publicznego i dobrych obyczajów, zabronią wznoszenia fortec, tworzenia stacji wojskowych i morskich oraz wyszkolenia wojskowego tubylców, o ile to nie jest konieczne ze względów policyjnych lub do obrony terytorjum, wreszcie zapewnią innym Członkom Związku równe warunki wymiany i handlu.

W końcu, są takie terytorja, jak Afryka południowo-zachodnia i niektóre wyspy Oceanu Spokojnego, które dla swej nielicznej ludności, niewielkiego obszaru, oddalenia od ognisk cywilizacji, przyległości geograficznej do terytorjum Mandatarjusza, lub dla innych powodów mogłyby być rządzone najlepiej pod panowaniem ustaw Mandatarjusza jako część nierozdzielna jego terytorjum, z zastrzeżeniem jednak wyszczególnionych wyżej rękojmi w interesie ludności tubylczej.

We wszystkich tych wypadkach Mandatarjusz winien przedkładać Radzie coroczne sprawozdanie o powierzonych mu terytorjach.

Jeżeli granice władzy nadzoru i zarządu, które ma sprawować Mandatarjusz, nie zostały ułożone uprzednio w Konwencji między Członkami Związku, odpowiednie postanowienia pod tym względem poweźmie Rada.

Stała Komisja będzie odbierała i badała sprawozdania roczne Mandatarjuszy oraz udzielała Radzie opinji we wszystkich sprawach, związanych z wykonaniem mandatu

 

Článek 22.

Následujících zásad se použije o koloniích a územích, jež následkem této války přestaly býti pod svrchovaností států, které je doposud spravovaly, a jsou obydleny národními kmeny neschopnými dosud, aby se samy ovládaly za zvlášť obtížných poměrů dnešního světa.

Blaho a rozvoj těchto národů jsou posvátným posláním civilisace a proto musí býti do této úmluvy vtěleny záruky zabezpečující splnění tohoto poslání.

Nejlepším způsobem praktického uskutečnění této zásady jest svěřiti poručenství nad těmito národními kmeny státům pokročilým, které jsou podle svých prostředků, svých zkušeností a své zeměpisné polohy nejlépe s to, aby na sebe vzaly tuto odpovědnost, a které jsou ochotny ji na sebe vzíti; budou vykonávati toto poručenství jako mandatáři a jménem Společnosti.

Ráz mandátu musí býti rozličný podle stupně vývoje národního kmene, podle zeměpisné polohy území, jeho hospodářských podmínek a všech ostatních obdobných okolností.

Určité společenské celky, jež kdysi náležely k říši ottomanské, dosáhly takového stupně vývoje, že jejich ustavení v nezávislé státy může býti prozatím uznáno s podmínkou, že rada a pomoc mandatářova budou státi po boku jejich správě do té doby, než budou s to, aby se řídily samy. Přání těchto společenských celků dlužno především vzíti v úvahu při výběru mandatářů.

Stupeň rozvoje, jehož dosáhly jiné národní kmeny, zvláště středoafrické, vyžaduje toho, aby tam mandatář převzal správu území za podmínek, které by, bráníce nepřístojnostem, jako obchodu s otroky, obchodu se zbraněmi a alkoholem, zaručovaly svobodu svědomí a náboženství bez jakýchkoli omezení mimo ta, jichž vyžaduje udržení veřejného pořádku a dobrých mravů, které by dále zabraňovaly zřizovati pevnosti neb vojenské nebo námořní základny a poskytovati domorodcům vojenský výcvik, leda pro službu bezpečnostní a obranu území, a které by konečně zabezpečovaly také ostatním členům Společnosti stejné podmínky směny a obchodu.

Konečně jsou území, jako jihozápadní Afrika a některé ostrovy jižního Tichomoří, jež, jsouce řídce obydleny, malého rozsahu, vzdáleny od ústředí vzdělanosti, nebo souvisíce s územím mandatářovým, nebo pro jiné okolnosti mohou nejlépe býti spravovány podle zákonů mandatářových jako nerozlučná součást jeho území, s výhradami záruk nahoře uvedených v zájmu domorodého obyvatelstva.

Ve všech případech mandátu má mandatář podávati Radě výroční zprávu o území jemu svěřeném.

Rozsah pravomoci, dozoru neb správy, jež má mandatář vykonávati, bude výslovně vymezen v každém jednotlivém případě Radou, leda že by se dříve členové Společnosti o tom dohodli mezi sebou.

Stálá komise bude pověřena tím, aby přijímala a zkoumala výroční zprávy mandatářů a aby podávala Radě svá dobrá zdání o otázkách týkajících se provádění mandátu.

 

Madde 22

Usul ve kavaid-i atiye mukaddema kendilerini idare etmiş olan hükűmatın kalemrev-i hükümdarisinden harbi müteakip huruç etmiş olan ve medeniyet-i hazİranın bilhassa müşkül bulunan şeraiti dahilinde kendilerini idareye henüz muktedir olamayan milel ve akvamın sakin oldukları müstemlikât ve arazi hakkında tatbik olunur. Bu milel ve akvamın saadet-i hal ve inkişaf ve terakkisi medeniyet için bir vazife-i mukaddese olduğundan bu vazifenin ifası için ahidname-i hazıraya bazı teminat derç ve ithali münasiptir.

Bu usul ve kaidenin hayyiz-i fiile isali için ahsen-i tedbir milel ve akvam-ı mezkűrenin vasayetini menabi-i servet ve tercarüb yahut vaziyet-i coğrafiyeleri itibarile işbu mesuliyeti deruhdeye en muktedir olan ve bunu kabul hususunda izhar-ı muvafakat eylemiş olan milel-i müterekkiyeye tevdi edilmekten ibarrettir. Milel-i müterekkiye işbu vasayeti mandater sıfatile ve cemiyet namına ifa edeceklerdir.

Mahiyet-i vesayet milletin derece-i terakkisi ve arazisinin mevki-i coğrafisi ile şerait-i iktisadiyesiııe ve buna müşabih sair bilcümle ahvale göre tahallüf etmelidir.

Mukaddema Devlet-i Aliye'ye tabi bulunmuş olan bazı cemaat bir derece-i terakkiye mazhar olmuşlardır ki milel-i müstakbele halinde mevcudiyetleri muvakkaten tasdik olunabilir. Şu şartla ki bir mandaterin nasayih ve muaveneti kendilerini başlıbaşma harekete muktedir olacakları zamana kadar bunları idareye rehber olsun.

Mandater intihabı hususunda cemaatların evvelce arzuları nazarı itibare alınmalıdır.

Milel-i saire bulundukları derece-i terakki ile bilhassa vasatı Afrika akvamının derece-i terakkileri esir, esliha ve küul ticareti gibi sui istimalâtın men'i suretile intizam-ı umuminin ve hüsn-i ahlâkın muhafazasını kâfil olabilecek tahdidattan maada sair bir gűna tahdidat icra edilmeksizin serbesti-i vicdan ve mezhebin ve umur-ı inzibatiye yahut müdafaa-i arazi müstesna olduğu halde kılâğ ve istihkâmat veya üssülhareke-i askeriye ve bahriye tesisinin ve yerlilere askerlik taliminin men'ini mutazammın ve Cemiyetin kezâlik âza-yı sairesine mübadelât ve ticaret için şerait-i mütesaviye temin eyleyecek olan şerait tahtında mandaterin orada arazinin idaresini deruhte eylemesini müstelzimdir. Elhasıl Afrika'nın cenub-i garbisi ve cenub-i Okyanosya'da kâin bazı cezair gibi yerler vardır ki ahalisinin seyrekliği, mesaha-i sathiyesinin mahdudiyeti, merakiz-i medeniyetten bu'du mandaterin arazisine mülasık olması veyahut ahvali saire dolayısile bâlâda beyan olunduğu veçhile yerli ahalinin nef'ine bir takım teminat itası kayd-ı ihtirazisi tahtında olarak mandaterin ecza-yı mütemmime-i arazisinden bulunuyormuş gibi ancak mandaterin kavanini mucibince idare olunabilir. Her halde mandaterin idaresini deruhde etmiş olduğu arazi hakkında Meclise her sene bir rapor ita etmesi lâzımgelir. Mandaterin derece-i hükm ve nüfuzu ile tarafından icra edilecek murakaba veya idare hakkında âza-yı Cemiyet arasında evvelce bir mukavelename mevcut değilse Meclis tarafından bu nokat hakkında bilhassa ita-yı hüküm ve karar edilecektir.

Mandaterin her sene vereceği raporları ahız ve tetkik eylemek ve vasayetlerin ifasına mütedair bilcümle mesail hakkında Meclise rey beyan etmek vazifesile mükellef daimî bir komisyon teşkil olunacaktır.

 

Член 22

Относно онези колонии и територии, които впоследствие на последната война са престанали да бъдат под суверенитета на държавите, които преди това са ги управлявали и които са населени от народи, които все още не могат бъдат оставени самостоятелни при напрегнатите условия на съвременния свят, ще бъде приложен принципът, че благосъстоянието и развитието тези народи съставляват свещен тръст на цивилизацията и че обезпеченията за изпълнението на този тръст ще бъдат въплътени в този Пакт.

Най-добрия начин за практично приложение на този принцип е настойничеството над такива народи да бъде поверено на напреднали нации, които поради техните ресурси, опит или географско положение могат да поемат тази отговорност, и които желаят да я поемат, и това настойничество би трябвало да бъде упражнявано от тях като мандатьори от името на Обществото.

Характерът на мандата трябва да се различава в зависимост от степента на развитието на народа, географското положение на територията, нейните икономически условия и други подобни обстоятелства.

Определени общности, които преди това са принадлежали към Турската империя, са достигнали степен на развитие, при което тяхното съществуване като независими нации може временно да бъде признато при условие, че им бъде предоставен административен съвет и помощ от мандатьор, докато могат да бъдат самостоятелни. Желанията на тези общности трябва да бъдат основно взети под внимание при избора на мандатьор.

Други народи, особено онези от централна Африка, са на такъв етап, че мандатьорът трябва да бъде отговорен за администрацията на тяхната територия при условия, които ще гарантират свободата на съвестта и религията, при единствено условие за поддържане на обществения ред и морал, забраната на такива злоупотреби като търговията с роби, с оръжия и с алкохол, и забраната за създаване на укрепления или на военни и морски бази и на военно обучение на местните жители за цели, които не са полицейски или за защита на територията, и също така ще осигури равни възможности за търговията на другите членове на Обществото.

Съществуват територии, като югозападна Африка и определени острови в южния Тих океан, които благодарение на оскъдността на населението им или на техния малък размер или на тяхната отдалеченост от центровете на цивилизацията, или на тяхната непосредствена географска близост с територията на мандатьора, и на други обстоятелства, могат най-добре да бъдат администрирани съгласно законите на мандатьора като интегрални части на неговата територия, като се имат предвид гаранциите в интерес на местните населения.

Във всеки случай на мандат, мандатьорът ще предоставя на Съвета годишен доклад, които касае територията, която му е поверена.

Степента на упражняване на властови правомощия, контрол или администрация от мандатьора, ако предварително не са били договорени от членовете на Обществото, ще бъдат изрично уговорени във всеки случай от Съвета.

Ще бъде създадена постоянна комисия, която да получава и разглежда годишните доклади на мандатьорите и която да информира Съвета по всички въпроси, които се отнасят до спазването на мандатите.

 

Article 23.

Sous la réserve, et en conformité des dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les membres de la Société :
a) s'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions de travail équitables et humaines pour l'homme, la femme et l'enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels s'étendent leurs relations de commerce et d'industrie, et, dans ce but, d'établir et d'entretenir les organisations internationales nécessaires ;
b) s'engagent ŕ assurer le traitement équitable des populations indigčnes dans les territoires soumis ŕ leur administration ;
c) chargent la Société du contrôle général des accords relatifs ŕ la traite des femmes et des enfants, du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles ;
d) chargent la Société du contrôle général du commerce des armes et des munitions avec les pays oů le contrôle de ce commerce est indispensable ŕ l'intéręt commun ;
e) prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu'un équitable traitement du commerce de tous les membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre de 1914-1918 devront ętre prises en considération ;
f) s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international pour prévenir et combattre les maladies.

 

ARTICLE 23

Subject to and in accordance with the provisions of international conventions existing or hereafter to be agreed upon, the Members of the League:
(a) will endeavour to secure and maintain fair and humane conditions of labour for men, women, and children, both in their own countries and in all countries to which their commercial and industrial relations extend, and for that purpose will establish and maintain the necessary international organisations;
(b) undertake to secure just treatment of the native inhabitants of territories under their control;
(c) will entrust the League with the general supervision over the execution of agreements with regard to the traffic in women and children, and the traffic in opium and other dangerous drugs;
(d) will entrust the League with the general supervision of the trade in arms and ammunition with the countries in which the control of this traffic s necessary in the common interest;
(e) will make provision to secure and maintain freedom of communications and of transit and equitable treatment for the commerce of all Members of the League. In this connection, the special necessities of the regions devastated during the war of 1914-1918 shall be borne in mind;
(f) will endeavour to take steps in matters of international concern for the prevention and control of disease.

 

Artikel 23.

Unter Vorbehalt der Bestimmungen der schon bestehenden oder künftig abzuschließenden internationalen Übereinkommen und im Einklang mit diesen Bestimmungen übernehmen die Bundesmitglieder folgendes:
a) sie werden sich bemühen, angemessene und menschliche Arbeitsbedingungen für Männer, Frauen und Kinder zu schaffen und aufrechtzuerhalten, sowohl in ihren eigenen Gebieten, wie in allen+) Ländern, auf die sich ihre Handels- und Gewerbebeziehungen erstrecken und zu diesem Zwecke die erforderlichen internationalen Stellen einzurichten und zu unterhalten;
b) sie verbürgen der eingeborenen Bevölkerung in den ihrer Verwaltung unterstellten Gebiete eine gerechte Behandlung;
c) sie betrauen den Bunde mit der allgemeinen Überwachung der Abmachungen, betreffend den Mädchen- und Kinderhandel sowie über den Handel mit Opium und anderen schädlichen Mitteln;
d) sie betrauen den Bund mit der allgemeinen Überwachung des Waffen- und Munitionshandels mit den Ländern, bei denen die Überwachung dieses Handels im allgemeinen Interesse unumgänglich ist;
e) sie werden die nötigen Anordnungen treffen, um die Freiheit des Verkehrs und der Durchfuhr sowie die gerechte Regelung des Handels aller Bundesmitglieder zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten mit der Maßgabe, daß die besonderen Bedürfnisse der während des Krieges 1914/1918++) verwüsteten Gegenden berücksichtigt werden sollen;
f) sie werden sich bemühen, internationale Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Krankheiten treffen.

+) In der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung wurde anstelle des Wortes "alle" das Wort "den" verwendet.
++) Im österreichischen Staatsgesetzblatt  und in der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung steht der Ausdruck "1914-1918".
 

Articolo 23.

In conformitŕ e nei limitl delle convenzioni internazionali vigenti o che saranno conchiuse in seguito, i Membri della Societŕ
a) procureranno di stabdire e mantenere eque ed umane condizioni di lavoro per gli uomini, le donne e i fanciulli, sia nel proprio paese, sia in tutti i paesi ctu si esten lono le loro relazioni di commercio ed industria; e a questo fine istituiranno e manterranno le orgamzzazion1 internazioneli occorrenti;
b) si impegnano ad assicurare un equo tradamento agli indigeni dei territori posti sotto il loro governo;
c) deferiranno alla Societŕ l'alta sorveglianza sull'esecuzione degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli, al traffico dell'oppio e di altre sostanze nocive;
d) affideranno alla Societŕ l'alta sorvegi.anza sul traffica delle armi e munizioni con i paesi nei quali tale sorveglianza ň necessaria nel comune interesse;
e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertŕ di comunicazioni e di transito, e un eque trattamento al commercio di tutti i Membri della Societŕ; saranno tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessitŕ delle regioni devastate dalla guerra del 1914-1918 ;
f) procureranno di prendere provvedimenti di carattere internazionale per la prevenzione e la repressione delle malattie.

 

ARTÍCULO 23.

Con la reserva y de conformidad con las disposiciones de los convenios internacionales existentes en la actualidad o que celebren en lo sucesivo, los miembros dula Sociedad:
a) Se esforzarán en asegurar y mantener condiciones de ajo equitativas y humanitarias para el hombre, la mujers y e tanto en sus propios territorios, así como en todos los paises a que se extiendan sus relaciones de comercio y de industria, y para este fin fundarán y conservarán las necesarias organizaciones internacionales;
b) Se comprometerán a asegurar un trato equitativo de las poblaciones indígenas en los territorios sometidos a su administración;
c) Confiarán a la Sociedad la inspección general de la ejecución de los acuerdos relativos a la trata de mujeres y de nińos, y al táfico del opio y de más drogas perjudiciales;
d) Confiarán a la Sociedad la inspección general para el comécio de armas y municiones en aquellos paises en que dicha inspección sea indispensable en interés común;
e) Tornarán las disposiciones necesarias para asegurar y mantener la libertad de las comunicaciones y del tránsito, así como el trato equitativo para el comercio de todos los miembros de la Sociedad, quedando entendido que deberán tomarse en cuenta las necesidades especiales de las regiones devastadas durante la guerra de I9I4 a 1918; y
f) Se esforzarán por tomar medidas en cuestiones de interés internacional para la prevención y el control de la enfermedad.

 

23. Cikk.

A Szövetség tagjai a már fennálló vagy a jövőben kötendő nemzetközi egyezmények határozataival egybehangzóan és azok fenntartása mellett:
a) arra törekszenek, hogy férfiak, asszonyok és gyermekek részére méltányos és emberies munkafeltételeket biztosítsanak és tartsanak fenn úgy saját országaikban, mint minden olyan országban, amelyre kereskedelmi vagy ipari összeköttetésük kiterjed és ebből a célból szükséges nemzetközi szervezeteket létesítsenek és tartsanak fenn;
b) kötelezik magukat, hogy az igazgatásuk alá bocsátott területek bennszülött lakosságával szemben igazságos bánásmódról gondoskodni fognak;
c) megbízzák a Szövetséget a leány- és gyermekkereskedelemre, valamint az ópiummal és más ártalmas szerekkel való kereskedésre vonatkozó egyezmények végrehajtásának legfőbb ellenőrzésével;
d) megbízzák a Szövetséget a fegyver- és lőszerkereskedelem legfőbb ellenőrzésével oly országok tekintetében, amelyekben ez az ellenőrzés közérdekből szükséges;
e) megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a közlekedés és az átmenő forgalom szabadságát, valamint az egyenlő elbánást a Szövetség valamennyi tagjának kereskedelme számára biztosítsák. Ebben a vonatkozásban az 1914-1918. évi háború következtében elpusztított vidékek különös szükségleteit figyelembe kell venni;
f) arra törekszenek, hogy nemzetközi rendszabályokat foganatosítsanak a betegségek elhárítására és legyőzésére.

 

ARTYKUŁ 23.

 Z zastrzeżeniem i zgodnie z postanowieniami Konwencji międzynarodowych, już zawartych, lub zawrzeć się mających, Członkowie Związku:
a) dołożą wszelkich starań, aby ustanowić i utrzymać słuszne i ludzkie warunki pracy dla mężczyzn, kobiet i dzieci, zarówno na swych własnych terytorjach, jak i we wszystkich krajach, dokąd sięgają ich stosunki handlowe i przemysłowe, oraz utworzyć i utrzymywać potrzebne w tym celu organizacje międzynarodowe;
b) zobowiązują się zapewnić sprawiedliwe postępowanie z ludnością tubylczą na terytorjach, poddanych ich zarządowi;
c) powierzają Związkowi ogólny nadzór nad porozumieniami w sprawie handlu kobietami i dziećmi, handlu opium i innemi szkodliwemi środkami (drogues);
d) powierzają Związkowi nadzór ogólny nad handlem bronią i amunicją z krajami, w których kontrola tego handlu jest konieczna dla powszechnego dobra;
e) wydadzą niezbędne zarządzenia celem zapewnienia i utrzymania wolności komunikacji, tranzytu oraz sprawiedliwego traktowania handlu wszystkich Członków Związku, przyczem rozumie się, że szczególne potrzeby okolic zniszczonych podczas wojny 1914 — 1918 r. będą musiały być wzięte pod uwagę;
f) dołożą starań celem poczynienia zarządzeń międzynarodowych dla zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania.

 

Článek 23.

S výhradou ustanovení mezinárodních konvencí nyní platných, nebo které budou uzavřeny příště, a ve shodě s nimi členové Společnosti:
a. vynasnaží se zabezpečiti a zachovávati slušné a lidské podmínky pracovní pro muže, ženy a děti na vlastním území i v zemích, s kterými jsou v obchodních a průmyslových stycích, a k tomu cíli zřizovati a udržovati potřebné mezinárodní organisace;
b. zavazují se, že zajistí slušné nakládání s domorodým obyvatelstvem v územích podřízených jejich správě;
c. pověřují Společnost obecným dohledem nad úmluvami o obchodu s ženami a dětmi i o obchodu s opiem a jinými škodlivými látkami;
d. pověřují Společnost obecným dohledem nad obchodem se zbraněmi a střelivem se zeměmi, v kterých je dohled nad tímto obchodem nezbytný ve společném zájmu;
e. učiní nutná opatření, aby zabezpečili jistotu a zachovávání svobody styku a průvozu, jakož i slušné nakládání s obchodem provozovaným od kteréhokoli člena Společnosti, při čemž jest ovšem míti zřetel ke zvláštním potřebám krajin zpustošených za války 1914-18;
f. vynasnaží se učiniti mezinárodní opatření, aby nemocem bylo předem bráněno a proti nim bojováno.

 

Madde 23

Kayd-ı ihtirazı tahtında ve elhaletühazihi mevcut olan veyahut bilâhara akdedilecek olan mukavelât-ı düveliye ahkâmına tevfikan Cemiyetin âzası:
a) Kendi arazileri ile münasebatı ticariye ve sınaiyelerinin şamil olduğu bilcümle memâlikte erkek, kadın ve çocuklar için hakkaniyet ve insaniyetperverane şerait-i say ve amelin temin ve muhafazasına ve bu maksadla iktiza eden beynelmilel teşkilâtın icra ve idamesine sarf-ı mesai edeceklerdir.
b) Kendi idarelerine mevdu arazisi dahilindeki yerli ahali hakkında âdilâne bir surette muamele icrasının teminini deruhde ederler.
c) Nisvan ve etfal ile afyon ve sair ecza-yı tıbbiye-i muzırra ticaretine müteallik itilâfatın murakabesine Cemiyeti memur ederler.
d) Esliha ve mühimmat ticareti murakabasının menafi-i umumiye için muktazi bulunduğu memalik ile olacak bu ticareti murakabe-i umumiye tahtında bulundurmağa Cemiyeti memur ederler.
e) Münakalât ve transitin muhafaza-i serbestisini ve bilumum aza-yı Cemiyete ait ticaret hakkında muhikkane bir muamele icrasını temin için tedabir-i lâzımeyi ittihaz eyleyeceklerdir. Şu kadar ki 1914 senesinden 1918 senesine kadar esna-yı harbde tahrip edilen memalikin havayic-i mahsusası nazar-ı itibare alınmalıdır.
f) Emrazın önünü almak ve emraza karşı mücadelede bulunmak üzere bir mahiyet-i beynelmileliyevi haiz bir takım tedavir ittihazına sarf-ı mesai edeceklerdir.

 

Член 23

Под условието и в съответствие с разпоредбите на международните конвенции, които съществуват или които ще бъдат по-нататък договорени, членовете на Обществото:
а) ще се стремят да осигурят и поддържат справедливи и хуманни условия за работа на мъжете, жените и децата, както в техните собствени страни, така и във всички страни, с които те имат търговски и индустриални отношения, и за тази цел ще установят и поддържат необходимите международни организации;
б) ще се стремят да осигурят справедливо третиране на местните жители на териториите, които се намират под техен контрол;
в) ще предоставят на Обществото общ надзор над изпълнението на споразуменията по отношение на трафика на жени и деца, и трафика на опиум и други опасни вещества;
г) ще предоставят на Обществото общия надзор на търговията с оръжие и амуниции със страните, в които такъв контрол на трафика е необходим за общ интерес;
д) ще създадат разпоредба, с която да осигурят и поддържат свободата на съобщенията и на транзита и справедливо третиране на търговията на всички членове на Обществото. В тази връзка ще се вземат предвид особените нужди на регионите, които са опустошени от войната през 1914-1918;
е) ще се стреми да вземе мерки на международно ниво за предотвратяване и контрол на болестите.

 

Article 24.

Tous les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l'assentiment des parties placés sous l'autorité de la Société. Tous autres bureaux internationaux et toutes commissions pour le rčglement des affaires d'intéręt international qui seront créés ultérieurement seront placés sous l'autorité de la Société.

Pour toutes questions d'intéręt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de commissions ou de bureaux internationaux, le secrétariat de la Société devra, si les parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer toutes informations utiles et pręter toute l'assistance nécessaire ou désirable.

Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du secrétariat celles de tout bureau ou commission placé sous l'autorité de la Société.

 

ARTICLE 24

There shall be placed under the direction of the League all international bureaux already established by general treaties if the parties to such treaties consent. All such international bureaux and all commissions for the regulation of matters of international interest hereafter constituted shall be placed under the direction of the League.

In all matters of international interest which are regulated by general conventions but which are not placed under the control of international bureaux or commissions, the Secretariat of the League shall, subject to the consent of the Council and if desired by the parties, collect and distribute all relevant information and shall render any other assistance which may be necessary or desirable.

The Council may include as part of the expenses of the Secretariat the expenses of any bureau or commission which is placed under the direction of the League.

 

Artikel 24.

Alle früher durch Gesamtverträge errichteten internationalen Stellen werden vorbehaltlich der Zustimmung der vertragschließenden Teile, dem Bunde untergeordnet. Alle anderen künftig gebildeten  internationalen Stellen und mit der Regelung von Angelegenheiten internationalen Interesses betrauten Ausschüsse werden dem Bunde untergeordnet.

In allen durch allgemeine Übereinkommen geregelten Angelegenheiten internationalen Interesses, die der Aufsicht internationaler Ausschüsse oder Stellen nicht unterstehen, hat das Sekretariat des Bundes, auf Antrag der vertragschließenden Teile und mit Zustimmung des Rates, alle geeigneten Unterlagen zu sammeln und weiterzuleiten sowie jede nötige oder wünschenswerte Unterstützung zu gewähren.

Der Rat kann bestimmen, daß zu den  Ausgaben des Sekretariats auch die Ausgaben der dem Bunde untergeordneten Stellen oder Ausschüsse gehören sollen.

 

Articolo 24.

Tutti gli Uffici internazionali giŕ istituiti per mezzo di trattati generali saranno posti sotto la direzione della Societŕ, se le Parti contraenti vi consentano. Tutti gli Uffici internazionali della stessa specie e tutte le Commissioni che saranno ist:tuite in seguito per il regolamento di materie di interesse internazionale, saranno posti sotto la direzione della Societŕ.

In ogni materia di interesse internazionale regolata da convenzioni generali, che non sia perň stata posta sotto la direzione di Uffici o Commissioni internazionali, il Segretariato della Societŕ provvederŕ, coll'autorizzazione del Consiglio e conformemente al desiderio delle Parti, a raccogliere e distribuire ogni elemento utile di informazione, e prestera ogni altra assistenza necessaria o desiderabile.

Il Consiglio potrŕ inscrivere tra le spese del Segretariato quelle relative a qualunque Ufficio o Commissione posti sotto la direzione della Societŕ.

 

ARTÍCULO 24.

Todas las oficinas internacionales anteriormente establecidas, quedarán colocadas, contando con el asentimiento de las partes bajo la autoridad de la Sociedad. De igual manera se procederá respecto de cualesquiera otras oficinas o comisiones que ulteriormente se creen para la resolución de asuntos de interés internacional.

Para todas las cuestiones de interés. internacional reguladas por convenios generales, pero no sometidas a la intervención de comisiones u oficinas internacionales, la Secretaría de la Sociedad, si las partes lo piden y el Consejo consiente en ello, deberá reunir y distribuirtoda clase de datos útiles y prestar toda la ayuda que sea necesaria o conveniente.

Ei Consejo podrá acordar que entren a formar parte de los gastos de la Secretaría los de de cualquier oficina o comisión puesta bajo la autoridad de la Sociedad.

 

24. Cikk.

Minden nemzetközi hivatal, amelyet előbb kötött általános egyezmények alapján szerveztek, a felek belegyezésével a Szövetség igazgatása alá kerül. Minden ilyféle nemzetközi hivatal és nemzetközi érdekű ügyek rendezésére hivatott bizottság, amely ezentúl keletkezik, a Szövetség igazgatása alatt fog állani.

Általános egyezményekkel szabályozott oly nemzetközi ügyekre nézve, amelyek nemzetközi bizottságok vagy hivatalok ellenőrzése alatt nem állanak, a Szövetség Titkársága, ha a Tanács beleegyezését megadja és ha a felek kívánják, az ügyre vonatkozó minden adatot összegyűjt és közöl, valamint minden szükséges vagy célszerű segítséget megad.

A Tanács elrendelheti, hogy a Szövetség igazgatása alatt működő bármely hivatal vagy bizottság költségeit a Titkárság viselje.

 

ARTYKUŁ 24.

Wszystkie biura międzynarodowe, utworzone poprzednio na mocy traktatów zbiorowych, będą poddane władzy Związku, o ile nastąpi na to zgoda Stron, które te traktaty podpisały. Wszystkie inne biura międzynarodowe i komisje dla regulowania spraw międzynarodowych, które zostaną w następstwie utworzone, będą poddane władzy Związku.

Co się tyczy wszystkich spraw o znaczeniu międzynarodowem, normowanych przez Konwencje ogólne, ale nie poddanych nadzorowi komisji lub biur międzynarodowych, Sekretarjat Związku będzie, na żądanie Stron i za zgodą Rady, gromadził wszystkie potrzebne wiadomości i udzielał ich, oraz służył wszelką pomocą konieczną lub pożądaną.

Rada może postanowić, że koszty utrzymania biur lub komisji, poddanych władzy Związku, zostaną policzone na poczet wydatków Sekretarjatu.

 

Článek 24.

Všechny mezinárodní úřady, které byly zřízeny dřívějšími kolektivními smlouvami, budou, předpokládaje souhlas stran, postaveny pod pravomoc Společnosti. Všechny takovéto mezinárodní úřady a všechny komise pro úpravu věcí mezinárodního zájmu, jež budou příště zřízeny, budou postaveny pod pravomoc Společnosti.

Ve všech věcech mezinárodního zájmu, které jsou upraveny obecnými konvencemi, které však nejsou svěřeny mezinárodní komisi nebo úřadu, má tajemnický úřad Společnosti, žádají-li strany o to a přivolí-li Rada, shromažďovati a udíleti potřebné informace i poskytovati potřebnou nebo žádoucí pomoc.

Rada může pojmouti do nákladů tajemnického úřadu náklady všech úřadů neb komisí postavených pod pravomoc Společnosti.

 

Madde 24

Müşterek muahedenamelerle mukaddema tesis edilen bilumum beynelmilel kalemler, tarafinin inzimam-ı muvafakati kayd-ı ihtirazisi tahtında Cemiyetin daire-i salâhiyeti altına vazolunacaktır.

Menafi-i düveliyeve ait umur ve mesalihin tesviyesi için bilhara tesis olunacak olan diğer bilcümle aklam ve heyet Cemiyetin taht-ı idaresine vazedilecektir.

Mukavelat-ı umumiye ile bir suret-i tesviyeve rabtedilen ve fakat beynelmilel komisyon veya kalemlerin murakabesine tevdi edilmeyen menafi-i beynelmileliyeye müteallik bilumum mesail Cemiyetin Kitabet Dairesi âkidlerce talep vukubulduğu ve Meclisçe de buna muvafakat edildiği takdirde bilcümle malűmat-ı müfideyi cem ve tevzi eyleyecek ve her gűna muzaheret-i muktaziye veya matlubeyi ifa edecektir.

Meclis, Kitabet Dairesinin masarifi meyanına Cemiyetin zir-i idaresine vazedilen herhangi kalemin veya komisyonun masarifini ithale karar verebilir.

 

Член 24

Под ръководството на Обществото ще бъдат поставени всички вече създадени международни бюра, ако страните по тези договори изразят съгласие. Всички такива международни бюра и така създадени комисии, които регулират въпроси от международен интерес, ще бъдат поставени под ръководството на Обществото.

По всички въпроси от международен интерес, които са регулирани от общи конвенции, но които не са поставени под контрола на международно бюро или комисии, Секретариатът на Обществото ще събира и разпространява всякаква информация и ще предоставя всякаква помощ, която може да бъде необходима или нужна.

Съветът може да включва като част на разноските на Секретариата разноските на всяко бюро или комисия, които са поставени под ръководството на Обществото.

 

Article 25.

Les membres de la Société s'engagent ŕ encourager et favoriser l'établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dűment autorisées, qui ont pour objet l'amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le monde.

 

ARTICLE 25

The Members of the League agree to encourage and promote the establishment and co-operation of duly authorised voluntary national Red Cross organizations having as purposes the improvement of health, the prevention of disease and the mitigation of suffering throughout the world.

 

Artikel 25.

Die Bundesmitglieder verpflichten sich, die Errichtung und Zusammenarbeit anerkannter freiwilliger nationaler Organisationen des Roten Kreuzes zur Hebung der Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und Milderung der Leiden in der Welt zu fördern und zu begünstigen.

 

Articolo 25.

I membri della Societŕ convengono di incoraggiare e promuovere l'istituzione e la cooperazione di organizzazioni volontarie della Croce Rossa debitamente autorizzate, aventi per line il miglioramento delle condizioni sanitarie, la prevenzione delle malattie e la mitigazione delle sofferenze nel mondo.

 

ARTÍCULO 25.

Los miembros de la Sociedad se comprometen a fomentar y favorecer el establecimiento y la cooperación de organizaciones t voluntarias nacionales de la Cruz Roja debidamente autorizadas que tengan por objeto el mejoramiento de la salubridad, la defensa preventiva contra las enfermedades y el alivio de los sufrimientos del Mundo.

 

25. Cikk.

A Szövetség tagjai megegyeznek arra nézve, hogy a Vörös Kereszt Egylet elismert önkéntes nemzeti szervezeteinek létesítését és együttműködését elősegíteni és támogatni fogják, minthogy ezeknek célja az egészségi állapotok javítása, a betegségek mellőzése és a szenvedéseknek enyhítése az egész világon.

 

ARTYKUŁ 25.

Członkowie Związku zobowiązują się zachęcać do tworzenia, oraz popierać tworzenie i współdziałanie dobrowolnych organizacji narodowych Czerwonego Krzyża, należycie uznanych, a mających za zadanie podniesienie zdrowotności, zapobieganie chorobom i łagodzenie cierpień na świecie.

 

Článek 25.

Členové Společnosti se zavazují, že budou povzbuzovati a podporovati zřizování a součinnost národních dobrovolných organisací Červeného kříže, náležitě povolených, jejichž úkolem je zlepšovati zdravotní stav, předcházeti nemoci a mírniti utrpení na světě.

 

Madde 25

Aza-yı Cemiyet sıhhat-ı umumiyenin ıslahı, emraza karşı tedabir-i mania ittihazı ve dünyada âlâm ve iztirabatın tahfifi hususlarını istihdaf eden ve usul ve nizamı dairesinde haiz-i salâhiyet bulunan Salib-i Ahmer gönüllü teşkilât-ı milliyesinin tesis ve teşrik-i mesaisini teşvik ve sahabet eylemeği taahhüt eylerler.

 

Член 25

Членовете на Обществото се договарят да насърчават и подпомагат създаването и сътрудничеството на надлежно овластени, доброволни национални организации на Червения кръст, които имат за свои цели подобрението на здравето, предотвратяването на болести и облекчаване на страданията в света.

 

Article 26.

Les amendements au présent pacte entreront en vigueur dčs leur ratification par les membres de la Société, dont les représentants composent le Conseil, et par la majorité de ceux dont les représentants forment l'Assemblée.

Tout Membre de la Société est libre de ne pas accepter les amendements apportés au pacte, auquel cas il cesse de faire partie de la Société.

 

ARTICLE 26

Amendments to this Covenant will take effect when ratified by the Members of the League whose Representatives compose the Council and by a majority of the Members of the League whose Representatives compose the Assembly.

No such amendment shall bind any Member of the League which signifies its dissent therefrom, but in that case it shall cease to be a Member of the League.

 

Artikel 26.

Abänderungen der gegenwärtigen Satzung treten mit der Ratifikation durch die Gesamtheit der im Rate und die Mehrheit der in der Bundesversammlung vertretenen Bundesmitglieder in Kraft.

Jedem Bundesmitglied steht es frei, Abänderungen abzulehnen; in diesem Falle scheidet es aus dem Bunde aus.

Durch Beschluss der 2. Bundesversammlung sollte der Artikel 26 folgende Fassung erhalten, der aber gemäß dem geltenden Art. 26 der Satzung nicht ratifiziert wurde:
"Artikel 26. Abänderungen der gegenwärtigen Satzung, für deren Wortlaut eine Dreiviertelmehrheit der Bundesversammlung, die Stimmen aller auf der Versammlung vertretenen Mitglieder des Rates inbegriffen, gestimmt hat, treten mit der Ratifikation durch die Gesamtheit der im Rat zur Zeit der Bestimmung und die Mehrheit der in der Bundesversammlung vertretenen Mitglieder in Kraft.
Wenn die erforderliche Zahl von Ratifikationen nicht binnen 22 Monaten nach er Abstimmung in der Bundesversammlung erzielt wird, bleibt die beschlossene Satzungsänderung unwirksam.
Jedem Bundesmitglied, das bis zu diesem Zeitpunkt der Satzungsänderung nicht ratifiziert hat, steht es frei, binnen Jahresfirst dem Generalsekretär die Ablehnung der Änderung mitzuteilen; in diesem Falle scheidet es aus dem Bunde aus."

 

Articolo 26.

Gli emendamenti al presente patto avranno effetto quando siano ratificati dai Membri della Societŕ i cui rappresentanti compongono il Consiglio e dalla maggioranza di quelli i cui rappresentanti compongono l'assemblea.

Nessun emendamento vincolerŕ un Membro della Socletŕ che dichiari di non accettarlo: ma in tal caso esso cesserů di far parte della Societŕ.

 

ARTÍCULO 26.

Las modificaciones del presente Pacto entrarán en vigor en cuanto sean ratificadas por los miembros de la Sociedad cuyos re_ presentantes componen el Consejo y por la mayoría de aquellos cuyos representantes forman la Asamblea.

Todo miembro queda en libertad para no aceptar las modificaciones que se introduzcan en el Pacto, pero en tal caso cesará de pertenecer a la Sociedad.

 

26. Cikk.

A jelen Egyességokmányra vonatkozó módosítások akkor lépnek életbe, ha a Szövetségnek azok a tagjai, amelyeknek képviselői a Tanácsot alkotják és a Szövetség azon tagjainak többsége, amelyeknek képviselői a Közgyűlést alkotják, ezeket a módosításokat megerősítették.

Semmiféle módosítás sem kötelező a Szövetségnek olyan tagjára nézve, amely kijelenti, hogy a módosításhoz nem járul hozzá; ebben az esetben azonban megszűnik a Szövetség tagja lenni.

 

ARTYKUŁ 26.

Poprawki niniejszej Umowy nabierają mocy obowiązującej z chwilą ich ratyfikacji przez Członków Związku, których Reprezentanci tworzą Radę i przez większość tych, których Reprezentanci tworzą Zgromadzenie.  

Każdemu Członkowi Związku wolno jest nie przyjąć poczynionych w Umowie poprawek, w którym to wypadku przestaje on być Członkiem Związku.

 

Článek 26.

Změny této úmluvy nabývají působnosti, jakmile budou ratifikovány oněmi členy Společnosti, jejichž zástupcové tvoří Radu, a většinou těch členů, jejichž zástupcové skládají Shromáždění.

Každý člen Společnosti má právo, aby odmítl přijmouti takovouto změnu této úmluvy, ale přestává v takovém případě býti členem Společnosti.

 

Madde 26

işbu ahidnamece icra edilecek tadilât, mümessilleri Meclisi teşkil eden âza-yı Cemiyet ile mümessilleri Heyet-i Umumiyeyi teşkil eden âzanın ek seriyeti tarafından tasdik edilir edilmez meriyülicra olacaktır.

Cemiyetin her âzası ahidnamece yapılacak tadilâtı kabul etmemekte serbest olup bu takdirde Cemiyetin âzalığından çıkmış olur.

 

Член 26

Поправките на този Пакт ще влязат в сила, когато са ратифицирани от членовете на Обществото, чиито представители съставляват Съвета, и чрез мнозинството на членовете на Обществото, чиито представители съставляват Събранието.

Такова изменение няма да обвързва член на Обществото, който изяви своето несъгласие, но в този случай той ще престане да бъде член на Обществото.

 
    Durch Beschluss der 4. Bundesversammlung sollte der Artikel 26 Abs. 1 letzter Satz folgende Fassung erhalten, der aber gemäß dem geltenden Art. 26 der Satzung nicht ratifiziert wurde:
"Diese verpflichten sich, unverzüglich alle Handels- und Finanzbeziehungen zu ihm abzubrechen und jeden Verkehr, wenigstens zwischen den auf ihrem Gebiet sich aufhaltenden Personen und denjenigen, die sich auf dem Gebiete des bundesbrüchigen Staates aufzuhalten, zu untersagen; überdies steht es in ihrem Belieben, jeden Verkehr zwischen ihren Staatsangehörigen und den Staatsangehörigen des bundesbrüchigen Staates zu untersagen. Sie verpflichten sich gleichfalls, alle finanziellen, kommerziellen und persönlichen Verbindungen, wenigstens zwischen den auf dem Gebiete jenes Staates sich aufhaltenden Personen und denjenigen, sie sich auf dem Gebiete jedes anderen Staates aufhalten, mag letzterer Mitglied des Völkerbundes sein oder nicht, zu verhindern, sowie auch überdies, wenn ihnen dies beliebt, zwischen den Staatsangehörigen jenes Staates und denjenigen des anderen Staates, mag letzterer dem Völkerbund angehören oder nicht."
 
             

Annexe

I. - Membres originaires de la Société des Nations signataires du traité de paix

- États-Unis d'Amérique
- Belgique
- Bolivie
- Brésil
- Empire britannique
- Canada
- Australie
- Afrique du Sud
- Nouvelle Zélande
- Inde
- Chine
- Cuba
- Équateur
- France
- Grčce
- Guatémala
- Haďti
- Hedjaz
- Honduras
- Italie
- Japon
- Libéria
- Nicaragua
- Panama
- Pérou
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- État serbe-croate-slovčne
- Siam
- Tchéco-Slovaquie
- Uruguay

 

ANNEX

I. ORIGINAL MEMBERS OF THE LEAGUE OF NATIONS SIGNATORIES OF THE TREATY OF PEACE

UNITED STATES OF AMERICA
BELGIUM
BOLIVIA
BRAZIL
BRITISH EMPIRE
CANADA
AUSTRALIA
SOUTH AFRICA
NEW ZEALAND
INDIA
CHINA
CUBA
ECUADOR
FRANCE
GREECE
GUATEMALA
HAITI
HEDJAZ
HONDURAS
ITALY
JAPAN
LIBERIA
NICARAGUA
PANAMA
PERU
POLAND
PORTUGAL
ROUMANIA
SERB-CROAT-SLOVENE STATE
SIAM
CZECHO-SLOVAKIA
URUGUAY

 

Anlage.

I. Ursprüngliche Mitglieder des Völkerbundes, Signatarmächte des Friedensvertrags+):

Vereinigte Staaten von Amerika, (hat nicht ratifiziert, und wurde deshalb nicht Mitglied)
Belgien
Bolivien
Brasilien (1926 ausgetreten)
Britisches Reich
    Canada
    Australien
    Südafrika
    Neuseeland
    Indien
China
Cuba
Ecuador,
(hat nicht ratifiziert, und wurde deshalb nicht Mitglied; 1934 Eintritt)
Frankreich
Griechenland
Guatemala (1936 ausgetreten)
Haiti
Hedjas,
(hat nicht ratifiziert, und wurde deshalb nicht Mitglied; ab 1932 Teil Saudi-Arabiens)
Honduras
(1936 ausgetreten)
Italien
(1937 ausgetreten)
Japan
(1933 ausgetreten)
Liberia
Nicaragua
(1936 ausgetreten)
Panama
Peru
(1939 ausgetreten)
Polen
Portugal
Rumänien
Der serbisch-kroatisch-slovenische Staat
Siam
Tschecho-Slovakei
Uruguay.

+) Im österreichischen Staatsgesetzblatt und in der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung fehlen die Worte ", Signatarmächte des Friedensvertrags"; außerdem wurden in der deutschen Fassung der tschechoslowakischen offiziellen Veröffentlichung mehrere Staatennamen anders als vorstehend und nachfolgend geschrieben.
 

Allegato

I. Membri fondatori della  Societŕ delle Nazioni:

Stati Uuniti d'America.
Belgio
Bolivia
Brasile
Impero Britannico
Canadŕ
Equatore
Francia
Grecia
Guatemala
Haiti
Hedjaz
Honduras
Italia
Giappone
Liberia
Australia
Affirca Meridionale
Nouvo Zelanda
India
Cina
Cuba
Nicaragua
Panama
Perů
Polonia
Potrogallo
Stato serbo-croato-sloveno
Siam
Stato czeco-slovacco
Uruguay.

 

ANEXO. I.

miembros originales de la Liga de las Naciones SIGNATARIOS DEL TRATADO DE PAZ.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
Bélgica,
Bolivia,
Brasil,
Imperio Británico,
  CANADÁ,
  AUSTRALIA,
  SUDÁFRICA,
  NUEVA ZELANDA,
  INDIA,
CHINA,
CUBA,
ECUADOR,
FRANCIA,
GRECIA,
GUATEMALA,
HAITÍ,
HEDJAZ,
Honduras,
Italia,
Japón,
Liberia,
Nicaragua,
Panamá,
Perú,
Polonia,
Portugal,
Rumania,
serbo-croata-esloveno,
el SIAM,
Checoeslovaquia,
URUGUAY

 

Függelék

I. A Nemzetek Szövetségének eredeti tagjai:

Északamerikai Egyesült-Államok, Belgium, Bolivia, Brazilia, Brit Birodalom, Kanada, Ausztrália, Délafrika, Újzéland, India, Kína, Kuba, Equador, Franciaország, Görögország, Guatemala, Haiti, Hedzsasz, Hondurasz, Olaszország, Japán, Libéria, Nikaragua, Panama, Peru, Lengyelország, Portugália, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám, Cseh-Szlovákország, Uruguay.

ANEKS.

I. PIERWSI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU NARODÓW PODPISUJĄCY TRAKTAT POKOJU.

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
BELGJA
BOLIWJA
BRAZYLJA
IMPERJUM W. BRYTANJI
KANADA
AUSTRALJA
AFRYKA POŁUDNIOWA
NOWA ZELANDJA
INDJE
CHINY
KUBA
EKWATOR
FRANCJA
GRECJA
GWATEMALA
HAITI
HEDŻAS
HONDURAS
WŁOCHY
JAPONJA
LIBERJA
NIKARAGUA
PANAMA
PERU
POLSKA
PORTUGALJA
RUMUNJA
PAŃSTWO SERBSKO-
KROACKO-SŁOWEŃSKIE
SYJAM
CZECHO-SŁOWACJA
URUGWAJ
 

Příloha

I. Zakládající členové Společnosti národů.

Spojené státy americké.
Belgie.
Honduras.
Bolivie.
Brasilie.
Říše britská.
Kanada.
Australie.
Jižní Afrika
Nový Zéland.
Indie.
Čína.
Kuba.
Ecuador.
Francie.
Řecko.
Guatemala.
Haiti.
Hedžáz.
Honduras.
Italie.
Japonsko.
Liberia.
Nicaragua.
Panama.
Peru.
Polsko.
Portugalsko.
Rumunsko.
Stát srbsko-chorvatsko-slovinský.
Siam.
Československo.
Uruguay.
 

Melfuf 1

Cemiyet-i Akvam'ın Aza-yı Asliyesi:

Cemahir-i Müttehide.i Amerika
Belçika
Bolivya
Brezilya
Britanya Imperatorlugu
  Kanada
  Avustralya
  Afrika-yi Cenubî
  Yeni Zelanda
  Hindistan
Cin
Küba
Ekvator
Fransa
Hayti
Hicaz
Italya
Japonya
Liberya
Nikaraguva
Panama
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Sirp-Hirvat-Sloven hükümeti
Siyam
Yunanistan
Guetemala
Çekoslovakya
Uruguay
 

Анекс

I. Първоначални членове на Обществото на народите.

Съединени американски щати
Белгия
Боливия
Бразилия
Британска империя
Канада
Австралия
Южна Африка
Нова Зеландия
Индия
Китай
Куба
Еквадор
Франция
Гърция
Гватемала
Хаити
Хеджаз
Хондурас
Италия
Япония
Либерия
Никарагуа
Панама
Перу
Полша
Португалия
Румъния
Сърбо-Хърватска-Словенска държава
Сиам
Чехо-Словакия
Уругвай
 

États invités ŕ accéder au pacte

- Argentine
- Chili
- Colombie
- Danemark
- Espagne
- Norvčge
- Paraguay
- Pays-Bas
- Perse
- Salvador
- Sučde
- Suisse
- Vénézuéla

 

STATES INVITED TO ACCEDE TO THE COVENANT

ARGENTINE REPUBLIC
CHILI
COLOMBIA
DENMARK
NETHERLANDS
NORWAY
PARAGUAY
PERSIA
SALVADOR
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
VENEZUELA

 

Zum Beitritt zu der Satzung eingeladene Staaten:

Argentinien, (Mitgliedschaft hat von 1920 bis 1933 geruht)
Chile (1938 ausgetreten),
Dänemark,
Kolumbien,
Niederlande,
Norwegen,
Paraguay (1935 ausgetreten),
Persien,
Salvador, (hat Einladung nicht angenommen, ist aber 1924 eingetreten)
Schweden,
Schweiz,
Spanien (1939 ausgetreten),
Venezuela (1938 ausgetreten)

 

Stati invitati ad aderire al Patto:

Argentina
Chili
Columbia
Danimarca
Spagna
Norvegia
Paraguay
Paesi Bassi
Persia Salvador
Svezia
Svizzera
Venezuela.

 

Los Estados invitados a adherirse al Pacto.

REPÚBLICA ARGENTINA,
CHILE,
COLOMBIA,
Dinamarca,
Países Bajos,
Noruega,
Paraguay,
Persia,
SALVADOR,
ESPAŃA,
SUECIA,
SUIZA,
VENEZUELA.

 

Az Egyességokmányhoz való csatlakozásra meghívott Államok:

Argentiniai Köztársaság, Csile, Kolumbia, Dánország, Németalföld, Norvégország, Paraguay, Perzsia, Szalvádor, Spanyolország, Svédország, Svájc, Venezuela.

 

PAŃSTWA WEZWANE DO PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY.

ARGENTYNA
CHILI
KOLUMBJA
DANJA
HISZPANJA
NORWEGJA
PARAGWAJ
HOLANDJA
PERSJA
SALWADOR
SZWECJA
SZWAJCARJA
WENEZUELA.

 

Státy pozvané, aby přistoupily k úmluvě.

Argentina.
Chile.
Columbie.
Dánsko.
Španělsko.
Norsko.
Nizozemí.
Persie.
Salvador.
Švédsko.
Švýcary.
Venezuela.
Paraguay.

 
Ahidnameye İştirake Davet Edilen Hükümetler

Arjantin
Sili
Kolombiya
Danimarka
İspanya
Norveç
Paraguay
İran
Salvador
İsveç
İsviçre
Venezuela
Felemenk

 

Държави, поканени да се присъединят към Пакта

Аржентинската република
Чили
Колумбия
Дания
Нидерландия
Норвегия
Парагвай
Персия
Салвадор
Испания
Швеция
Швейцария
Венецуела

 

II. Premier secrétaire général de la Société des Nations

L'honorable Sir James Éric Drummond, K.C.M.G., C.B.

 

II. FIRST SECRETARY GENERAL OF THE. LEAGUE OF NATIONS

The Honourable SirJames Eric DRUMMOND, K.C.M.G., C.B

 

II. Erster Generalsekretär des Völkerbundes:

der ehrenwerte Sir James Eric Drummond, K C. M. G., C. B.

 

II. Primo segretario generale della Societŕ delle Nazoni:

L'onorevole Sir James Eric Drummond, K C. M. G., C. B.

 

II. PRIMER SECRETARIO GENERAL DE LA LIGA DE NACIONES.

El Honorable Sir James Eric Drummond, KCMG, CB

 

II. A Nemzetek Szövetségének első főtitkára:

Honourable Sir James Eric Drummond, K. C. M. G., C. B.

 

II. PIERWSZY SEKRETARZ JENERALNY ZWIĄZKU NARODÓW.

Wielmożny Pan James Eric DRUMMOND, K. C. M. G., C. B.

 

II. První generální tajemník Společnosti národů

Ctihodný sir James Eric Drummond, K. C. M. G., C. B.

 

2— Cemiyet-i Akvamın ilk Kâtib-i Umumîsi

Sir Ceymis Erik Drumond. K. S. M. G., C.B.

 

II. Първи Генерален секретар на Обществото на народите

Сър Джеймс Ерик Дрюмонд (James Eric Drummond).

 
   
Staaten, die gemäß Artikel 1 Absatz 2 eintraten:

Albanien (1920),
Bulgarien (1920),
Costa Rica (1920, 1925 ausgetreten),
Finnland (1920),
Luxemburg (1920),
Österreich (1920),
Estland (1921),
Lettland (1921),
Litauen (1921),
Ungarn (1922),
Äthiopien (1923),
Irland (1923),
Dominikanische Republik (1924),
El Salvador (1924, 1937 ausgetreten),
Deutsches Reich (1926, 1933 ausgetreten),
Mexiko (1931),
Irak (1932),
Türkei (1932),
Afghanistan (1934),
Ecuador (1934),
Sowjetunion (1934, 1939 ausgeschlossen),
Ägypten (1937).

 

             
    Durch Beschluß der Bundesversammlung vom 18. April 1946 wurde der Völkerbund formalrechtlich aufgelöst; die Völkerbundssatzung damit gegenstandslos. Die Bundesversammlung bestimmte, daß ihre Aufgaben auf die, am 24. Oktober 1945 gegründeten Vereinten Nationen übergehen sollten, was die Vereinten Nationen durch Beschlüsse der Generalversammlung am 14. Dezember 1946 teilweise anerkannte. Es wurde ein Abkommen über die Übernahme der Vermögenswerte des Völkerbundes durch die Vereinten Nationen abgeschlossen. Trotz allem sind die Vereinten Nationen nicht Rechtsnachfolger des Völkerbundes.

 

             

Quellen:
Reichsgesetzblatt 1919 S. 689ff.
Staatsgesetzblatt der Republik Österreich Nr. 303/1920
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 217/1921
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 507/1921
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 102/1922
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 274/1922
Universität Perpignan

Quellen:
Reichsgesetzblatt 1919 S. 689ff.
Staatsgesetzblatt der Republik Österreich Nr. 303/1920
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 217/1921
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 507/1921
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 102/1922
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 274/1922
Protocoll des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika

 

Quellen:
Reichsgesetzblatt 1919 S. 689ff.
Staatsgesetzblatt der Republik Österreich Nr. 303/1920
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 217/1921
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 507/1921
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 102/1922
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 274/1922
"Der Vertrag von Versailles" aus der Reihe "Zeitgeschichte", Verlag Ullstein (Nr. 33090)

 

Quellen:
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Anno 1920, No. 241 vom 12. Oktober 1920

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Anno 1922, No. 229 vom 29. September 1922 (Supplement, Trianon und Neuilly)

Quellen:
Gesetzblatt der Republik östlich des Uruguay vom 23.10.1919 (Gesetz Nr. 6991, Vertragstext)
wikisource.es

 

Quellen:
wikisource
1000ev.hu (Gesetzesartikel XXXIII/1921)

Quellen:
Gesetzblatt der Republik Polen Jahrgang 1920, Nr. 35, S.200ff.
Gesetzblatt der Republik Polen Jahrgang 1925, Nr. 17, Anhang
wikisource.pl

 

Quellen:
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Cechoslovakischen Staates Nr. 217/1918 (Versailles, tschecho-slowakische Ausgabe)
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Čechoslovakischen Staates Nr. 507/1921 (St. Gernain, tschecho-slowakische Ausgabe)
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Čechoslovakischen Staates Nr. 102/1922 (Trianon, tschecho-slowakische Ausgabe)
Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Čechoslovakischen Staates Nr. 274/1922 (Neuilly, tschecho-slowakische Ausgabe)
wikisource.cs
 

Quellen:
wikisource
Universität Baskent, Ankara
 

 

Quellen:
wikisource
 

 


rechtlicher Hinweis
© webmaster@versailler-vertrag.de
25. Juni  2000 - 28. März 2018
HOME           Zurück          Top